Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (anglų k. - Early Childhood and Pre-primary Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Ikimokykline ir priesmokykline pedagogika_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121MX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450112

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-06-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai): Parengti universitetinį išsilavinimą įgijusį, atsakingą, kompetentingą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, turintį plačią teorinę ugdymo vaikystėje sampratą, kūrybiškai interpretuojantį kultūros tradicijas, gebantį organizuoti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą(si) globalizacijos, socialinės įvairovės ir naujų technologijų kontekste, kurti ir diegti vaikų ugdymo(si) inovacijas, plėtoti partnerystę su šeima, profesinėmis ir kitomis bendruomenėmis.
Studijų rezultatai:
1. Išmanys ir taikys pažangiausias vaiko ugdymo bei mokymosi filosofines, sociologines, psichologines, ugdymo mokslų sampratas ir teorijas, ugdymo ir švietimo veiklą interpretuos iš tarpdisciplininės perspektyvos.
2. Gebės kritiškai vertinti bei realizuoti ugdytinių grupėje ir sociume tautos bei Europos bendrijos švietimo ir kultūros vertybes, švietimo politikos įgyvendinimo prioritetus, pažangiausių valstybių patirtis, humanistinės, demokratinės ir pilietinės visuomenės, darnaus vystymosi principus, mokslo bei technologijų pasiekimus.
3. Gebės identifikuoti aktualias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srities problemas, rinkti, analizuoti, sisteminti tyrimų duomenis, remtis šiuolaikiniais edukologijos ir psichologijos mokslo pasiekimais, edukacinių tyrimų metodais bei priimti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymu(si) susijusius efektyvius sprendimus.
4. Gebės kurti į šeimų poreikius, į vaikų įvairovę ir jų ugdymosi rezultatus, į skirtingus ugdymo modelius orientuotas, integralias ikimokyklinio ugdymo programas, vadovautis programų kokybės vadybos principais.
5. Gebės sudaryti edukacines aplinkas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams integruotai ugdytis sveikatos, socialinės, komunikavimo, pažinimo bei meninės kompetencijų pradmenis.
6.Gebės reflektuoti, planuoti ir organizuoti pagarba vaikui, tėvų įsitraukimu, dialogine sąveika, vaikų pasiekimų įrodymais grindžiamą, atvirą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą, kurti situacijas individualiam ir grupiniam vaikų ugdymuisi.
7. Ugdydamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, gebės atsižvelgti į jų amžiaus galimybes, motyvaciją, ugdymosi pasiekimus ir poreikius, mokymosi stilių, kalbinę įvairovę, atvykusiųjų iš svetur patirtį, šeimos kultūrą, socialinę padėtį, ugdymo kontekstus, teikti profesionalią švietimo pagalbą ir grįžtamąjį ryšį vaikams bei tėvams.
8. Gebės taikyti šiuolaikiniais mokslo ir didaktikos pasiekimais grindžiamas vaiko ugdymo(si) bei mokymosi strategijas, pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo metodus, naująsias informacines komunikacines technologijas.
9. Gebės stiprinti profesinei veiklai globalizacijos kontekste būtiną tautinį, pilietinį ir kultūrinį identitetą, dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos procesuose, argumentuoti sprendimus specialistams ir nespecialistams, komunikuoti gimtąja ir užsienio kalbomis (ne žemesniu kaip C1 lygiu), taikyti šiuolaikines komunikacines technologijas.
10. Gebės veikti, mokytis, prisiimti lyderio vaidmenį bendradarbiaujančiose grupėse, švietimo pagalbos vaikui teikimo komandose, socialinėse partnerystėse su šeima, koordinuoti projektinę veiklą, dalyvauti institucinių, profesinių ir vietos bendruomenių tinkluose.
11. Turės stipriai išreikštą profesinį tapatumą, profesinę, kūrybinės saviraiškos ir mokymosi visą gyvenimą motyvaciją, socialinės atsakomybės ir tolerancijos įvairovei jausmą.
12. Gebės savarankiškai mokytis, reflektuoti savo ugdomąją veiklą ir jos rezultatus, kurti ir diegti naujoves ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, prisiimdamas atsakomybę už savo profesinės veiklos ir jos rezultatų poveikį vaikų gerovei ir jų ugdymuisi, kultūrinės, socialinės, edukacinės atskirties mažinimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Žinių perteikimo ir taikymo metodikos taikytinos interaktyviųjų paskaitų, seminarų, praktinių veiklų, savarankiško individualaus ir komandinio darbo metu:
Aktyvaus supratimo, informacijos apdorojimo, jau įgytų ir naujų žinių bei patirties susiejimo, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymosi procesą, pažangą ir pasiekimus, ra6to darbai, diskusijų, debatų, atvejo studijos, analizės, projektų, probleminio mokymo(si), pažintinių išvykų, vaidmenų žaidimų, darbų (projektų, ataskaitų ir kitų) pristatymų ir aptarimų, kolegialaus vertinimo, ekspertų metodo, vaizdo ir garso konferencijų, vaizdo ir garso paskaitų, modulio nuotolinis mokymo(si), tekstų analizė, tekstų komentavimas, mokslinė diskusija, euristinis pokalbis, loginiai įrodymai, ugdymo idėjų interpretacija ir vertinimas, vaizdinės medžiagos demonstravimas, atvejų analizė, simuliacinės pratybos, refleksija, vaizdo medžiagos analizė, durstinys, kūrybinės užduotys, vaidmeniniai žaidimai, savęs ir kitų pažinimo užduotys, Venn diagrama, teminiai debatai ir pranešimai, informacijos šaltinių paieška, atranka, sisteminimas, informacijos paieška duomenų bazėse, savarankiškas mokslinės ir metodinės literatūros studijavimas, dokumentų analizė, kritinė studijuojamos literatūros refleksija.

Besimokančiųjų refleksija grindžiamos gebėjimo veikti ir įsivertinti metodikos:
Minčių, sąvokų, koncepcijų žemėlapių sudarymo, minčių lietaus, esė rašymo, minčių, sąvokų žemėlapių kūrimas, bendradarbiavimu grįstas grupinis darbas, užduočių atlikimas porose,
Patirtinis, refleksyvusis mokymasis: lankymasis ugdymo įstaigose, reflektavimo dienoraščiai, veiklos situacijų stebėjimas ir refleksija, filmuotų atvejų stebėjimas ir aptarimas; praktinis darbas – ugdymo idėjų bei priemonių pasirinkimas, taikymas, jų veiksmingumo refleksija, vaikų poreikių ir pasiekimų vertinimas, programų kūrimo pratybos, planų kūrimo pratybos, įgytų ir naujų žinių bei patirties susiejimo, vaikų veiklos organizavimas asistuojant mentoriui, dirbant poroje su mentoriumi, dirbant savarankiškai, ugdymo idėjų mugių organizavimas, praktikų refleksija ir kt.
Tyrimais grindžiamas mokymasis: kokybinio tyrimo (turinio analizės, tematinės analizės, etnografinio, veiklos tyrimų, atvejo studijos ir naratyvinio tyrimo) metodologija, rinkimas ir duomenų analizavimas.
Projekto rengimas bendradarbiaujančioje grupėje, kursinio darbo rengimas, bakalauro darbo rengimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Rašto darbų, teorinės analizės vertinimas, projektų ir individualių darbų ataskaitos, kompetencijų aplanko į(si)vertinimas, kolegialus vertinimas, esė, individualių ir grupinių pateikčių, dalyvavimo diskusijoje, debatuose, mokslinio referato pristatymo žodžiu, mokslinio pranešimo, oponavimo pranešėjams vertinimas, refleksijos, individualios kūrybinės užduoties, simuliacijos vertinimas, ugdomosios veiklos aprašo vertinimas, e-erdvėje surastos informacijos pristatymo ir analizės vertinimas, ugdymo idėjų interpretacijos vertinimas, kūrybinių užduočių vertinimas ir kt.

Studentų atliktų darbų aplankų vertinimas, užduočių vertinimas virtualioje mokymosi aplinkoje (MOODLE), kritinės refleksijos, recenzijos, referato, lyginamosios analizės vertinimas ir kt.

Projekto ir jo pristatymo vertinimas, problemos identifikavimo ir sprendimo vertinimas ir kt.

Sukurtos programos dalies vertinimas, sukurto plano vaikų veiklai vertinimas, vaikų poreikių ir pasiekimų fiksavimo bei identifikavimo vertinimas, ugdymo situacijų stebėjimo ir refleksijos vertinimas, praktikos aplankų vertinimas ir kt.
Minityrimo/studijos vertinimas, tyrimo darbų vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai:
Užsienio kalba (Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo didaktika; IDKM (CLILL) ir daugiakalbė pedagogika)
Specialybės kalba
Pasirenkamieji artes liberales studijų dalykai: socialinių, humanitarinių, menų, gamtos ir fizinių mokslų sričių dalykai.
Specialybės kalba.

Pedagoginių studijų dalykai:
Ugdymo filosofija
Psichologija
Pedagogika
Įtraukusis ugdymas
Ikimokyklinė pedagogika

Pedagoginės specializacijos (ikimokyklinės priešmokyklinės pedagogikos) moduliai:
Priešmokyklinis ugdymas
Vaikystės antropologija ir vaiko žaidimo pedagogika
Ugdymo turinio kūrimas, įgyvendinimas, vaiko pažangos vertinimas
Vaiko sveikatos ugdymas
Vaiko socialinis ugdymas ir socialinė įtrauktis
Vaiko kalbinis ir literatūrinis ugdymas komunikacinės įvairovės kontekste
Gamtamoksliniai ir matematiniai tyrinėjimai vaikystėje
Vaikų kūrybinė meninė raiška (muzika, šokis, dailė, teatras)
Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir pedagogo lyderystė

Universiteto nustatyti pedagoginės specializacijos (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos) moduliai:
Integralus ugdymas ir edukacinė įtrauktis
Ikimokyklinio ugdymo sistemos ir bendradarbiavimas su šeima

Universiteto nustatyti tiriamiesiems gebėjimams ugdyti skirti dalykai:
Ikimokyklinio ugdymo tyrimo parametrų planavimas
Pedagoginės veiklos tyrimų organizavimas
Baigiamasis darbas

Praktika:
Pedagogo asistento praktika
Pedagoginė praktika globojant mentoriui
Savarankiška pedagoginė praktika

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
• Išmaniosios sistemos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme
• Edukacinių projektų vadyba
• Edukacinių aplinkų projektavimas ir kūrimas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Baigusieji studijų programą, savo veikloje taikys šiuos gebėjimus:
• projektuos ir kurs modernias ir šiuolaikiškas ugdymo aplinkas, padedant nuo architektūrinių, dizaino sprendimų iki didaktinių modernių technologijų;
• užtikrins įvairių poreikių ir interesų vaikų ugdymą (neįgaliųjų, gabių vaikų, turinčių elgesio problemų, vaikų užsieniečių, iš emigracijos grįžusių ir kt.) dirbdami multidisciplininėse grupėse ir komandose;
• integruos gamtos, tiksliųjų, humanitarinių, mokslų, menų dalykus, taikydami aktualiausias skaitmenines technologijas;
• taikys naujausias ugdymo technologijas ir metodikas ir gebės analizuoti jų poveikį vaikui ir pedagogo veiklai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Dirbti įvairaus tipo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Norintieji, galės tęsti studijas edukologijos, vadybos ar kitų socialinių mokslų krypties magistrantūros programose.