Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokomojo dalyko pedagogika (anglų k. - Subject Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Mokomojo dalyko pedagogika_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121MX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-11-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Mokomojo dalyko pedagogikos programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos mokomojo dalyko pedagogus pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, turinčius fundamentalias pasirinktos ugdymo krypties (gamtamokslinio ugdymo, socialinio ugdymo, meninio ar kalbų ugdymo) mokslo žinias, kurie, vadovaudamiesi įgytomis bendrakultūrinėmis, profesinėmis, bendrosiomis ir asmeninėmis kompetencijomis gebėtų dabar ir ateityje užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si), kurtų įvairias mokymosi galimybes, plėtotų ugdytinių bei savo kompetencijas, gebėtų vadovautis įgytomis kompetencijomis savarankiškoje edukacinėje veikloje ir tolesniame mokymesi.
Studijų rezultatai:
1. Gebės, remdamasis pasirinktos ugdymo krypties (gamtos, fizinių mokslų, technologijų, kalbų, socialinio, meninio ugdymo) teorinėmis ir didaktikos žiniomis, kurti įvairaus švietimo lygmens ugdymo(si) turinį.
2. Gebės analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti informaciją, teisinius bei politinius dokumentus, susijusius su skirtingo švietimo lygmens ugdymo turinio kūrimu.
3. Gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir apibendrinti profesinės veiklos bei mokslinius tyrimus bei jų rezultatais grįsti ugdymo praktiką.
4. Gebės įvertinti mokinių individualius raidos ir vystymosi skirtumus, asmenybės ypatumus, atsirandančius dėl socialinės aplinkos, lyties, tautybės, kultūros ar kt. poveikių ir personalizuos ugdymo procesą siekiant tobulinti ir formuoti asmeninę mokinių motyvaciją, savivaldų mokymąsi ir savarankiškumą.
5. Gebės planuoti, organizuoti, valdyti ugdymo procesą, atsižvelgdamas į individualius ugdytinių poreikius ir ugdymosi potencialą, tinkamai parinkdamas ir taikydamas šiuolaikines ugdymo(si) strategijas ir technologijas.
6. Gebės ugdyti mokinių esmines bendrąsias ir dalykines kompetencijas įvairiose edukacinės veiklos srityse ugdydami mokinių mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, asmeninę bei informacinę kultūrą, kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus, į ugdymo(si) turinį integruoti sociokultūrinių ir prevencinių programų nuostatas, plėsti mokinių dalykinę, bendramokslinę bei sociokultūrinę pasaulėžiūrą.
7. Gebės pristatyti dalykinę idėją ar nuomonę, argumentuoti sprendimą ar tyrimo rezultatus sakytine ir/ar rašytine forma valstybine ir užsienio kalba.
8. Gebės veikti ir mokytis bendradarbiaudamas mokyklos bendruomenėje, besimokančiųjų grupėse ir kitose aplinkose.
9. Gebės prisiimti atsakomybę už profesinės veiklos proceso kokybę ir su moksleivių mokymosi pasiekimais susijusius mokymo veiklos rezultatus, plėtodamas profesinį ir asmeninį tobulėjimą, kaip profesinio tapatumo moralinę komponentę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Žinių perteikimo ir taikymo metodikos taikytinos interaktyviųjų paskaitų, seminarų, praktinių veiklų, savarankiško individualaus ir komandinio darbo metu:
Aktyvaus supratimo, informacijos apdorojimo, jau įgytų ir naujų žinių bei patirties susiejimo, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymosi procesą, pažangą ir pasiekimus, rašto darbai, diskusijų, debatų, atvejo studijos, analizės, projektų, probleminio mokymo(si), pažintinių išvykų, vaidmenų žaidimų, darbų (projektų, ataskaitų ir kitų) pristatymų ir aptarimų, kolegialaus vertinimo, ekspertų metodo, vaizdo ir garso konferencijų, vaizdo ir garso paskaitų, modulio nuotolinis mokymo(si), tekstų analizė, tekstų komentavimas, mokslinė diskusija, euristinis pokalbis, loginiai įrodymai, ugdymo idėjų interpretacija ir vertinimas, vaizdinės medžiagos demonstravimas, atvejų analizė, simuliacinės pratybos, refleksija, vaizdo medžiagos analizė, durstinys, kūrybinės užduotys, vaidmeniniai žaidimai, savęs ir kitų pažinimo užduotys, Venn diagrama, teminiai debatai ir pranešimai, informacijos šaltinių paieška, atranka, sisteminimas, informacijos paieška duomenų bazėse, savarankiškas mokslinės ir metodinės literatūros studijavimas, dokumentų analizė, kritinė studijuojamos literatūros refleksija.

Besimokančiųjų refleksija grindžiamos gebėjimo veikti ir įsivertinti metodikos:
Minčių, sąvokų, koncepcijų žemėlapių sudarymo, minčių lietaus, esė rašymo, minčių, sąvokų žemėlapių kūrimas, bendradarbiavimu grįstas grupinis darbas, užduočių atlikimas porose,
Patirtinis, refleksyvusis mokymasis: lankymasis ugdymo įstaigose, reflektavimo dienoraščiai, veiklos situacijų stebėjimas ir refleksija, filmuotų atvejų stebėjimas ir aptarimas; praktinis darbas – ugdymo idėjų bei priemonių pasirinkimas, taikymas, jų veiksmingumo refleksija, vaikų poreikių ir pasiekimų vertinimas, programų kūrimo pratybos, planų kūrimo pratybos, įgytų ir naujų žinių bei patirties susiejimo, ugdytinių veiklos organizavimas asistuojant mentoriui, dirbant poroje su mentoriumi, dirbant savarankiškai, ugdymo idėjų mugių organizavimas, praktikų refleksija ir kt.
Tyrimais grindžiamas mokymasis: kokybinio tyrimo (turinio analizės, tematinės analizės, etnografinio, veiklos tyrimų, atvejo studijos ir naratyvinio tyrimo) metodologija, rinkimas ir duomenų analizavimas.
Projekto rengimas bendradarbiaujančioje grupėje, kursinio darbo rengimas, bakalauro darbo rengimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Rašto darbų, teorinės analizės vertinimas, projektų ir individualių darbų ataskaitos, kompetencijų aplanko į(si)vertinimas, kolegialus vertinimas, esė, individualių ir grupinių pateikčių, dalyvavimo diskusijoje, debatuose, mokslinio referato pristatymo žodžiu, mokslinio pranešimo, oponavimo pranešėjams vertinimas, refleksijos, individualios kūrybinės užduoties, simuliacijos vertinimas, ugdomosios veiklos aprašo vertinimas, e-erdvėje surastos informacijos pristatymo ir analizės vertinimas, ugdymo idėjų interpretacijos vertinimas, kūrybinių užduočių vertinimas ir kt.

Studentų atliktų darbų aplankų vertinimas, užduočių vertinimas virtualioje mokymosi aplinkoje (MOODLE), kritinės refleksijos, recenzijos, referato, lyginamosios analizės vertinimas ir kt.

Projekto ir jo pristatymo vertinimas, problemos identifikavimo ir sprendimo vertinimas ir kt.

Sukurtos programos dalies vertinimas, sukurto plano vaikų veiklai vertinimas, vaikų poreikių ir pasiekimų fiksavimo bei identifikavimo vertinimas, ugdymo situacijų stebėjimo ir refleksijos vertinimas, praktikos aplankų vertinimas ir kt.
Mini tyrimo/studijos vertinimas, tyrimo darbų vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetiniai dalykai:
Užsienio kalba
Pasirenkamieji artes liberales studijų dalykai: socialinių, humanitarinių, menų, gamtos ir fizinių mokslų sričių dalykai.

Pedagoginių studijų dalykai:
Pedagogika
Ugdymo sistemos
Bendroji ir raidos psichologija
Emocinio intelekto ugdymas
Įtraukusis ugdymas
Sveikatos ugdymas
Dalyko didaktika 1
Dalyko didaktika 2
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
Pedagogo asistento praktika
Pedagoginė praktika globojant mentoriui
Savarankiška pedagoginė praktika

Gamtos, fizinių, technologijų mokslų pedagogika:
Informacinės technologijos mokymo procese
Duomenų analizės metodai
Dalyko specifiniai uždaviniai
STEAM inovacijos projektas
STEAM tyrimo metodologija
STEAM dalykų integravimo modeliai
Matematika
Bendroji fizika
Bakalauro darbas

Istorijos ir geografijos studijų krypties dalykai:
Istorinė geografija
Gamta ir civilizacijos
Kursinis darbas
Bakalauro darbas

Menų pedagogika:
Įtraukusis meninis ugdymas
Meninio ugdymo tyrimai 1
Meninio ugdymo tyrimai 2

Studento pasirinkimai:
Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika:
Socialinės ir psichologinės lingvistikos įvadas
Lingvistinės pragmatikos pagrindai
Skaitmeninė lingvistika
Lietuvių kalbos, kaip svetimosios, dėstymo metodika
Šiuolaikinės kalbų mokymo technologijos
Teksto redagavimas
Lotynų kalbos pradmenys
Literatūra, reklama ir medijos
Populiarioji literatūra
Kalbinė komunikacija
Tarpkultūrinė komunikacija ir daugiakalbystė
Specialusis kursas

Anglų kalbos pedagogika ir kita užsienio kalba:
Rusų kalba
Dabartinė rusų kalba 1
Dabartinė rusų kalba 2
Dabartinė rusų kalba 3
Dabartinė rusų kalba 4
Dabartinė rusų kalba 5
Dabartinė rusų kalba 6
Rusų kalbos gramatika 1
Rusų kalbos gramatika 2
Rusijos šalityra
Vertimo pagrindai
Lietuvių ir rusų literatūriniai ryšiai
Rusų literatūros istorija (postmodernizmas)
Praktinė dalykinė (verslo) rusų kalba
Dalykinė retorika

Vokiečių kalba ir komunikacija (vokiečių kalba)
Privalomi dalykai
Šiuolaikinė vokiečių kalba I
Šiuolaikinė vokiečių kalba II
Šiuolaikinė vokiečių kalba III
Šiuolaikinė vokiečių kalba IV
Šiuolaikinė vokiečių kalba V
Vokiečių kalbos gramatika I
Vokiečių kalbos gramatika II
Vokiečių verslo kalba
Pasirenkami dalykai (pasirinkti 1 dalyką - 4 kreditai):
Turizmo dalykinė kalba ir komunikacija
Dalykinė teisės kalba ir komunikacija
Medijų kalba ir komunikacija
Reklamos kalba ir komunikacija
Pasirenkami dalykai (pasirinkti 3 dalykus -15 kreditų):
Vokietijos istorija
Vokiečiakalbių šalių literatūra Europos kontekste
Šiuolaikinis socialinis ir kultūrinis gyvenimas Vokietijoje
Vokietijos politika ES kontekste
Vokietijos ekonominė sistema
Vokietijos žiniasklaidos erdvė
Dalykinių tekstų vertimas I
Dalykinių tekstų vertimas II

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra (prancūzų kalba)
Privalomi dalykai
Prancūzų kalba ir kultūra I
Prancūzų kalba ir kultūra II
Prancūzų kalba ir kultūra III
Prancūzų kalba ir kultūra IV
Prancūzų verslo kalba
Prancūzų diplomatinė kalba
Prancūzų kalbos gramatikos pagrindai
Prancūzų kalbos pokalbio gramatika
Pasirinkti 1 dalyką (5 kreditai):
Frankofonijos šalių literatūros žanrų tradicija
Intermediali literatūros tekstų analizė
Kultūrologinė literatūros tekstų analizė
Pasirinkti 1 dalyką (5 kreditai):
Taikomoji lingvistika ir vertimas
Dalykinių tekstų vertimas I
Sakytinės kalbos analizė
Pasirinkti 1 dalyką (4 kreditai):
Frankofonijos šalių politika ir ekonomika
Frankofonijos šalių istoriniai kontekstai
Dalykinių tekstų vertimas II

Italistika ir romanų kalbos (italų kalba)
Privalomi dalykai:
Italų kalba ir kultūra I
Italų kalba ir kultūra II
Italų kalba ir kultūra III
Italų kalba ir kultūra IV
Italų kalba ir kultūra V
Italų kalbos gramatika I
Italų kalbos gramatika II
Italijos meno istorija
Pasirinkti 3 dalykus:
Italų dalykinė kalba ir komunikacija
Italų kaip užsienio kalbos dėstymo metodika
Viduržemio jūros regiono istorija
Italų papročiai ir tradicijos
Romanų kalbotyra
Italų literatūros apžvalga I
Italų literatūros apžvalga II
Šiuolaikinė italų literatūra
Vertimo teorijų pagrindai ir raida
Vertimas iš italų kalbos I
Vertimas iš italų kalbos II
Vertimas žodžiu

Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos (švedų, norvegų arba danų kalba)
Privalomi dalykai
Skandinavų literatūra
Skandinavijos šalių istorija
Regiono kalba (pasirenkami vienos kalbos penki lygiai):
Norvegų kalba ir kultūra I, II, III, IV,V
Švedų kalba ir kultūra I, II, III, IV, V
Danų kalba ir kultūra I, II, III, IV, V
Pasirenkami dalykai (3 dalykai – 13 kreditų)
Dalykinė norvegų kalba
Dalykinė švedų kalba
Dalykinė danų kalba
Skandinavų kalbotyra
Skandinavijos šalių tradicinė ir šiuolaikinė gyvensena
Skandinavų mitologija ir religija
Skandinavų kalendoriniai papročiai
Paveldas ir turizmas Skandinavijos šalyse
Rytų Azijos kultūros ir kalbos (japonų, kinų arba korėjiečių kalba)
Privalomi dalykai:
Tarpkultūrinė komunikacija (Rytai-Vakarai)
Pasirinkti 5 vienos kalbos lygius (35 kreditai):
Japonų kalba ir kultūra I-V
Kinų kalba ir kultūra I-V
Korėjiečių kalba ir kultūra I-V
Pasirenkami dalykai (19 kreditų):
Rytų civilizacijos
Kinijos civilizacijos istorija
Japonijos kultūros istorija
Korėjos kultūros istorija
Budizmas
Konfucianizmas ir daoizmas
Rytų Azijos mitologija ir folkloras
Japonų kalba ir kultūra VI
Kinų kalba ir kultūra VI
Korėjiečių kalba ir kultūra VI

Menų pedagogika:
Dvimatė ir trimatė kompozicija
Grafinio dizaino raiška
Grafikos projektas
Instaliacijos
Laisvas piešimas
Mišrių technikų raiška
Modernioji tapyba
Didaktinės muzikos technologijos
Etninė kultūra ir ansamblinis muzikavimas
Kompiuterinės muzikos technologijos
Muzikinė kūryba
Muzikinės veiklos psichologija
Muzikiniai projektai
Muzikos estetika ir kūrinių analizė
Menų integravimas į mokyklos ugdymo turinį
IKT taikymas mokant menų dalykų
Vizualinės sceninės raiškos ugdymas
Neformalusis meninis švietimas
Muzikalumo ugdymas
Edukacinis judesio teatras/ Edukacinis žodžio teatras
Teatriniai žaidimai

Specializacijos:
STEAM: biologijos, chemijos pedagogika
STEAM: biologijos, fizikos pedagogika
STEAM: biologijos, informatikos, chemijos, fizikos, matematikos, technologijų pedagogika
STEAM: biologijos, informatikos pedagogika
STEAM: biologijos, matematikos pedagogika
STEAM: biologijos, technologijų pedagogika
STEAM: chemijos, matematikos pedagogika
STEAM: fizikos, matematikos pedagogika
STEAM: fizikos, technologijų pedagogika
STEAM: informatikos, matematikos pedagogika
STEAM: matematikos, technologijų pedagogika
Anglų kalbos ir antrosios užsienio kalbos pedagogika
Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika
Istorijos ir geografijos pedagogika
Muzikos pedagogika
Dailės pedagogika
Šokio pedagogika
Teatro pedagogika
Lenkų kalbos ir literatūros pedagogika
Fizinis ir sveikatos ugdymas

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Mokomojo dalyko pedagogika – unikali programa Lietuvoje. Programa sudaro galimybę studijuojantiesiems rinktis vieną ar kelis mokomuosius dalykus iš keturių krypčių, kurios suformuotos pagal bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų kryptis:
- Gamtos, fizinių ir technologijų mokslų kryptis – STEAM pedagogika (matematikos, informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų pedagogika). Šioje kryptyje studijuojantysis pasirinks du programos dalykus iš šešių (chemija, biologija, fizika, informatika, matematika, technologijos) siūlomų ir po ketverių metų įgis dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikaciją.
- Kalbų ugdymo kryptis (anglų kalbos pedagogika ir kita užsienio kalba, lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika, lenkų kalbos ir literatūros pedagogika). Pasirinkusieji lietuvių kalbos ir literatūros pedagogiką ir lenkų kalbos ir literatūros pedagogiką gilins šių dalyko žinias. Tuo tarpu pasirinkusieji studijuoti anglų kalbos pedagogiką ir kitą užsienio kalbą (prancūzų, rusų, vokiečių, italų, Skandinavijos, Azijos šalių) įgis dviejų kalbų žinias ir turės galimybę neformalioje aplinkoje greta anglų kalbos dėstyti kitą, studijuojančiojo kaip gretutines studijas pasirinktą, užsienio kalbą.
- Socialinio ugdymo kryptis (geografijos ir istorijos pedagogika). Studijuojantieji taps dviejų dalykų (geografijos ir istorijos) pedagogais.
- Meninio ugdymo kryptis (muzikos, dailės, šokio, teatro ir kino pedagogika). Šioje kryptyje studijuojantieji turės galimybę pasirinkti gilinti vienos pasirinktos specializacijos žinias arba papildomai pasirinkti gretutines kitos menų specializacijos studijas.
- Kalbų ugdymo kryptis (anglų kalbos pedagogika ir kita užsienio kalba, lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika, lenkų kalbos ir literatūros pedagogika). Pasirinkusieji lietuvių kalbos ir literatūros pedagogiką ir lenkų kalbos ir literatūros pedagogiką gilins šių dalyko žinias. Tuo tarpu pasirinkusieji studijuoti anglų kalbos pedagogiką ir kitą užsienio kalbą (prancūzų, rusų, vokiečių, italų, Skandinavijos, Azijos šalių) įgis dviejų kalbų žinias ir turės galimybę neformalioje aplinkoje greta anglų kalbos dėstyti kitą, studijuojančiojo kaip gretutines studijas pasirinktą, užsienio kalbą.
- Fizinio ir sveikatos ugdymo kryptis. Pasirinkusieji fizinio ir sveikatos ugdymo pedagogikos kryptį gilins šių dalyko žinias. Tuo tarpu pasirinkusieji studijuoti vieną iš 9 galimų specializacijų (anglų kalba, informatika, matematika, biologija, chemija, fizika, technologijos, geografija, istorija) šalia fizinio-sveikatos ugdymo pedagogikos įgis antrą (iš 9 galimų) specializaciją.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Mokomojo dalyko pedagogikos programą absolventai įgis ugdymo mokslų bakalauro laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją. Programos absolventai bus pasirengę pedagogo darbui. Jie galės įsidarbinti:
• bendrojo ugdymo mokyklose,
• profesinėse mokyklose,
• neformaliojo ugdymo įstaigose,
• valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse su gamtos bei tiksliųjų mokslų edukacija susijusiose organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Priklausomai nuo pasirinktos krypties, norintieji, galės tęsti studijas edukologijos magistrantūros programose, taip pat savo krypties (gamtos, fizinių mokslų, menų, humanitarinių mokslų) magistrantūros programose.