Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokomojo dalyko pedagogika (anglų k. - Subject Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Mokomojo dalyko pedagogika_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121MX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-03-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Mokomojo dalyko pedagogikos programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos mokomojo dalyko pedagogus pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, turinčius fundamentalias pasirinktos ugdymo krypties (gamtamokslinio ugdymo, socialinio ugdymo, meninio ar kalbų ugdymo) mokslo žinias, kurie, vadovaudamiesi įgytomis bendrakultūrinėmis, profesinėmis, bendrosiomis ir asmeninėmis kompetencijomis gebėtų dabar ir ateityje užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si), kurtų įvairias mokymosi galimybes, plėtotų ugdytinių bei savo kompetencijas, gebėtų vadovautis įgytomis kompetencijomis savarankiškoje edukacinėje veikloje ir tolesniame mokymesi.
Studijų rezultatai:
1. Gebės, remdamasis pasirinktos ugdymo krypties (gamtos, fizinių mokslų, technologijų, kalbų, socialinio, meninio ugdymo) teorinėmis ir didaktikos žiniomis, kurti įvairaus švietimo lygmens ugdymo(si) turinį.
2. Gebės analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti informaciją, teisinius bei politinius dokumentus, susijusius su skirtingo švietimo lygmens ugdymo turinio kūrimu.
3. Gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir apibendrinti profesinės veiklos bei mokslinius tyrimus bei jų rezultatais grįsti ugdymo praktiką.
4. Gebės įvertinti mokinių individualius raidos ir vystymosi skirtumus, asmenybės ypatumus, atsirandančius dėl socialinės aplinkos, lyties, tautybės, kultūros ar kt. poveikių ir personalizuos ugdymo procesą siekiant tobulinti ir formuoti asmeninę mokinių motyvaciją, savivaldų mokymąsi ir savarankiškumą.
5. Gebės planuoti, organizuoti, valdyti ugdymo procesą, atsižvelgdamas į individualius ugdytinių poreikius ir ugdymosi potencialą, tinkamai parinkdamas ir taikydamas šiuolaikines ugdymo(si) strategijas ir technologijas.
6. Gebės ugdyti mokinių esmines bendrąsias ir dalykines kompetencijas įvairiose edukacinės veiklos srityse ugdydami mokinių mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, asmeninę bei informacinę kultūrą, kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus, į ugdymo(si) turinį integruoti sociokultūrinių ir prevencinių programų nuostatas, plėsti mokinių dalykinę, bendramokslinę bei sociokultūrinę pasaulėžiūrą.
7. Gebės pristatyti dalykinę idėją ar nuomonę, argumentuoti sprendimą ar tyrimo rezultatus sakytine ir/ar rašytine forma valstybine ir užsienio kalba.
8. Gebės veikti ir mokytis bendradarbiaudamas mokyklos bendruomenėje, besimokančiųjų grupėse ir kitose aplinkose.
9. Gebės prisiimti atsakomybę už profesinės veiklos proceso kokybę ir su moksleivių mokymosi pasiekimais susijusius mokymo veiklos rezultatus, plėtodamas profesinį ir asmeninį tobulėjimą, kaip profesinio tapatumo moralinę komponentę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Žinių perteikimo ir taikymo metodikos taikytinos interaktyviųjų paskaitų, seminarų, praktinių veiklų, savarankiško individualaus ir komandinio darbo metu:
Aktyvaus supratimo, informacijos apdorojimo, jau įgytų ir naujų žinių bei patirties susiejimo, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymosi procesą, pažangą ir pasiekimus, rašto darbai, diskusijų, debatų, atvejo studijos, analizės, projektų, probleminio mokymo(si), pažintinių išvykų, vaidmenų žaidimų, darbų (projektų, ataskaitų ir kitų) pristatymų ir aptarimų, kolegialaus vertinimo, ekspertų metodo, vaizdo ir garso konferencijų, vaizdo ir garso paskaitų, modulio nuotolinis mokymo(si), tekstų analizė, tekstų komentavimas, mokslinė diskusija, euristinis pokalbis, loginiai įrodymai, ugdymo idėjų interpretacija ir vertinimas, vaizdinės medžiagos demonstravimas, atvejų analizė, simuliacinės pratybos, refleksija, vaizdo medžiagos analizė, durstinys, kūrybinės užduotys, vaidmeniniai žaidimai, savęs ir kitų pažinimo užduotys, Venn diagrama, teminiai debatai ir pranešimai, informacijos šaltinių paieška, atranka, sisteminimas, informacijos paieška duomenų bazėse, savarankiškas mokslinės ir metodinės literatūros studijavimas, dokumentų analizė, kritinė studijuojamos literatūros refleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Rašto darbų, teorinės analizės vertinimas, projektų ir individualių darbų ataskaitos, kompetencijų aplanko į(si)vertinimas, kolegialus vertinimas, esė, individualių ir grupinių pateikčių, dalyvavimo diskusijoje, debatuose, mokslinio referato pristatymo žodžiu, mokslinio pranešimo, oponavimo pranešėjams vertinimas, refleksijos, individualios kūrybinės užduoties, simuliacijos vertinimas, ugdomosios veiklos aprašo vertinimas, e-erdvėje surastos informacijos pristatymo ir analizės vertinimas, ugdymo idėjų interpretacijos vertinimas, kūrybinių užduočių vertinimas ir kt.

Studentų atliktų darbų aplankų vertinimas, užduočių vertinimas virtualioje mokymosi aplinkoje (MOODLE), kritinės refleksijos, recenzijos, referato, lyginamosios analizės vertinimas ir kt.

Projekto ir jo pristatymo vertinimas, problemos identifikavimo ir sprendimo vertinimas ir kt.

Sukurtos programos dalies vertinimas, sukurto plano vaikų veiklai vertinimas, vaikų poreikių ir pasiekimų fiksavimo bei identifikavimo vertinimas, ugdymo situacijų stebėjimo ir refleksijos vertinimas, praktikos aplankų vertinimas ir kt.
Mini tyrimo/studijos vertinimas, tyrimo darbų vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetiniai dalykai:
Užsienio kalba
Pasirenkamieji artes liberales studijų dalykai: socialinių, humanitarinių, menų, gamtos ir fizinių mokslų sričių dalykai.

Pedagoginis blokas (privaloma):
Bendroji ir raidos psichologija
Sveikatos ugdymas
Pedagogika
Emocinio intelekto ugdymas
Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas
Įtraukusis ugdymas
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

Pedagoginė praktika (privaloma):
Pedagogo asistento praktika
Pedagoginė praktika globojant mentoriui
Savarankiška pedagoginė praktika

Anglų ir kitos užsienio kalbos pedagogika
(privalomi visiems):
Dabartinė anglų kalba 1
Anglų kalbos gramatika 1
Anglų kalbos fonetika ir fonologija
Dabartinė anglų kalba 2
Anglų kalbos gramatika 2
Kalbotyros įvadas
Anglų kalbos morfologija
Didžiosios Britanijos ir JAV šalityra
Anglų kalbos sintaksė
Akademinė anglų kalba
Tarpkultūrinė komunikacija
Anglų kalbos leksikologija
Akademinė anglų kalba
Mokslinio tiriamojo darbo įvadas
Anglų kalbos stilistika
Britų literatūra
Šiuolaikinės kalbų mokymo technologijos
Vertimo pagrindai
Amerikiečių literatūra
Tarpkultūrinė komunikacija ir daugiakalbystė
Bakalauro darbas


Anglų ir kitos užsienio kalbos pedagogika (pranzūzų)
Prancūzų kalba ir kultūra 1
Prancūzų kalbos gramatikos pagrindai
Prancūzų kalba ir kultūra 2
Prancūzų kalbos pokalbio gramatika
Prancūzų kalba ir kultūra 3
Prancūzų kalba ir kultūra 4
Prancūzų verslo kalba
Frankofonijos šalių literatūros žanrų tradicija /arba/ Kultūrologinė literatūros tekstų analizė
Prancūzų diplomatinė kalba
Sakytinės kalbos analizė
Frankofonijos šalių istoriniai kontekstai
arba Frankofonijos šalių politika ir ekonomika


Anglų ir kitos užsienio kalbos pedagogika (vokiečių)
Šiuolaikinė vokiečių kalba 1
Vokiečių kalbos fonetika
Vokiečių kalbos gramatika 1
Šiuolaikinė vokiečių kalba 2
Vokiečių kalbos gramatika 2
Šiuolaikinė vokiečių kalba 3
Šiuolaikinė vokiečių kalba 4;
Šiuolaikinė vokiečių kalba 5
Kontrastinė teksto lingvistika ir pragmatika
Vokiečių verslo kalba
Šiuolaikinis socialinis ir kultūrinis gyvenimas Vokietijoje arba Vokiečių kalbos leksikologija
Vokietijos istorija

Anglų ir kitos užsienio kalbos pedagogika (rusų)
Dabartinė rusų kalba ir kultūra 1
Rusų kalbos gramatika 1 (fonetika + morfologija 1)
Dabartinė rusų kalba ir kultūra 2
Rusų kalbos gramatika 2 (morfologija 2)
Dabartinė rusų kalba ir kultūra 3
Rusų kalbos gramatika 3 (morfologija 3/ žodžių daryba)
Rusų kalbos gramatika 4 (sintaksė)
Dabartinė rusų kalba ir kultūra 4
Rusijos šalityra
Rusų ir lietuvių kalbų gretinimas
Dabartinės rusų kalbos stilistika
Rusų literatūros istorijos pagrindai

Lenkų kalbos ir literatūros specializacija:
Literatūros mokslo įvadas
Kalbotyros įvadas
Lenkų senoji literatūra ir folkloras
Lenkų kalbos fonetika ir fonologija
Lenkų romantizmo literatūra
Leksikologija ir leksikografija
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 3): Krašto pažinimas
Lenkijos istorija ir kultūra; Lenkijos šalityra
Morfologija
Lenkų pozityvizmo literatūra
Stilistika ir teksto lingvistika
Lenkų modernizmo literatūra
Žodžių daryba
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 3): Krašto pažinimas; Lenkijos istorija ir kultūra; Lenkijos šalityra
Dalyko didaktikos teoriniai pagrindai
Lenkų kalbos ir literatūros didaktika
Lenkų literatūra 1914-1944
Sintaksės pagrindai
Lenkų kalbos diferenciacija
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Vertimo pagrindai; Lenkų ir lietuvių kalbų gretinimas; Grožinio teksto analizė; Literatūros kūrinio kontekstai
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Slavų kalbų raida; Mokykliniai tekstų žanrai; Žurnalistiniai tekstų žanrai; Lenkų kalbos, kaip svetimos, dėstymo metodika
Mokslinio tiriamojo darbo įvadas ir akademinis rašymas
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Literatūrologijos kursinis darbas; Kalbotyros kursinis darbas
Sudėtinių sakinių sintaksė
Šiuolaikinė lenkų literatūra
Kalbos kultūra
Naujausioji lenkų literatūra
Retorikos pagrindai
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Slavų kalbų raida; Mokykliniai tekstų žanrai; Žurnalistiniai tekstų žanrai; Lenkų kalbos, kaip svetimos, dėstymo metodika;
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Vertimo pagrindai; Lenkų ir lietuvių kalbų gretinimas; Grožinio teksto analizė; Literatūros kūrinio kontekstai
Lenkų kalbos raida
Vaikų ir jaunimo literatūra
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 3): Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai; Visuotinė literatūra;
Lietuvos lenkų literatūra
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Vertimo pagrindai; Lenkų ir lietuvių kalbų gretinimas; Grožinio teksto analizė; Literatūros kūrinio kontekstai;
Bakalauro darbas

Lietuvių kalbos ir literatūros specializacija:
Filologijos įvadas
Antikinė filologinė kultūra
Morfologija ir žodžių daryba
Lietuvos ir Vakarų Europos literatūra (Viduramžiai- XVIII a.)
Leksikologija ir leksikografija
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Lotynų kalbos pradmenys; Specialybės kalba
Literatūros teksto analizė
Visuotinė literatūra (XIX-XX amžiuje)
Lietuvių literatūra (XIX-XX amžiaus pradžioje)
Lietuvių kalbos sintaksė
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Socialinės ir psichologinės lingvistikos įvadas; Kalbinė komunikacija
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Lietuvių kalbos, kaip svetimos dėstymo metodika; Kognityvinė lingvistika
Lietuvių kalbos ir literatūros didaktika
Tarpukario lietuvių literatūra
Lietuvių kalbos fonetika ir akcentologija
Stilistika ir teksto lingvistika
Akademinis rašymas
Kursinis darbas
Lietuvių literatūra (egzilis ir sovietmetis)
Lietuvių kalbos istorija ir dialektologija
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Universalus dizainas literatūros pamokose; Literatūrinio ugdymo aktualijos
Naujausioji lietuvių literatūra
Tautosaka ir vaikų literatūra
Kūrybinis rašymas
Šiuolaikinės kalbų mokymo technologijos
Literatūra, reklama ir medijos
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Tarpkultūrinė komunikacija ir daugiakalbystė; Teksto redagavimas
Bakalauro darbas

Biologijos pedagogika (STEAM specializacija)
Matematika
Bendroji ekologija
Bendroji biologija
Bendroji fizika
Augalų ir gyvūnų biologija
Tikimybių teorija ir statistika
Evoliucija ir filogenija
Informacinės technologijos mokymo procese
Biologijos didaktika
Žmogaus ir gyvūnų morfofiziologija
STEAM mokymo pagrindai
Genetika
Biochemija
STEAM integravimo principai
Biologijos specifiniai uždaviniai
Žmogaus ekologija
STEAM projektinės veiklos
Ląstelės biologija
Mikrobiologija
Bakalauro darbas

Chemijos pedagogika (STEAM specializacija):
Matematika
Bendroji ir analizinė chemija
Bendroji fizika
Neorganinė ir bioneorganinė chemija
Tikimybių teorija ir statistika
Cheminė analizė I
Informacinės technologijos mokymo procese
Chemijos didaktika
Organinė ir bioorganinė chemija
STEAM mokymo pagrindai
Cheminė analizė II
Biochemija
STEAM integravimo principai
Chemijos specifiniai uždaviniai
Aplinkos chemija
STEAM projektinės veiklos
Fizikinė ir koloidų chemija
Cheminė technologija
Bakalauro darbas

Fizikos pedagogika (STEAM specializacija):
Aukštoji matematika 1
Astronomija
Aukštoji matematika 2
Fizika I (mechanika ir molekulinė fizika)
Tikimybių teorija ir statistika
Fizika II (elektromagnetizmas ir optika)
Informacinės technologijos mokymo procese
Fizikos didaktika
Termodinamika
STEAM mokymo pagrindai
Kvantinė fizika
Atmosferos fizika ir klimatologija
STEAM integravimo principai
Fizikos specifiniai uždaviniai
Atomų ir subatominė fizika
STEAM projektinės veiklos
Kietojo kūno fizika
Kompiuterinė fizika
Bakalauro darbas

Informatikos pedagogika (STEAM specializacija)
Matematika
Programavimo pagrindai
Bendroji fizika
Objektinis programavimas
Tikimybių teorija ir statistika
Duomenų bazės ir informacinės sistemos
Informacinės technologijos mokymo procese
Informatikos didaktika
Grafika ir vizualizavimas
STEAM mokymo pagrindai
Kompiuterių architektūra ir informacinės sistemos
Interneto technologijos
STEAM integravimo principai
Informatikos specifiniai uždaviniai
Robotika ir vizualinis programavimas
STEAM projektinės veiklos
Dirbtinis intelektas
Multimedijos technologijos
Bakalauro darbas

Matematikos pedagogika (STEAM specializacija):
Matematinė analizė I
Geometrija
Bendroji fizika
Matematinė analizė II
Tikimybių teorija ir statistika
Diskrečioji matematika
Informacinės technologijos mokymo procese
Matematikos didaktika
Algebra
STEAM mokymo pagrindai
Matematikos istorija
Mokyklinė matematika 1
Skaitiniai metodai
STEAM integravimo principai
Matematikos specifiniai uždaviniai
Mokyklinė matematika 2
STEAM projektinės veiklos
Užsienio kalba
Skaičių teorija
Diferencialinės lygtys
Bakalauro darbas

Technnologijų pedagogika (STEAM specializacija):
Matematika
Dizainas ir dailės technologijos
Bendroji fizika
Konstrukcinės medžiagos I
Dizaino istorija
Tikimybių teorija ir statistika
Etnokultūra. Tekstilės technologijos I
Informacinės technologijos mokymo procese
Technologijų didaktika
Maisto technologijos I
STEAM mokymo pagrindai
Taikomoji elektronika I
Konstrukcinės medžiagos II
STEAM integravimo principai
Technologijų specifiniai uždaviniai
Taikomoji elektronika II
STEAM projektinės veiklos
Maisto technologijos II
Etnokultūra. Tekstilės technologijos II
Verslumo ugdymas
Bakalauro darbas

Etikos ir filosofijos specializacija:
Antikos filosofija ir etika
Pedagogikos etika
Meno filosofija
Viduramžių filosofija ir etika
Literatūros filosofija
Religijos filosofija ir etika
Etikos dalyko didaktika
Renesanso ir Naujųjų amžių filosofija ir etika
Politika ir etika
Taikomoji etika
Fenomenologija
Ontologija
XIX amžiaus filosofija ir etika
Humanizmo etika ir kultūrinė įvairovė
Psichoanalizė ir filosofija
Akademinis raštingumas
Filosofinio pedagoginio tyrimo metodika
Filosofijos dalyko didaktika
Ekonomikos filosofija
Kursinis darbas Ekologinė etika
Egzistencializmas ir etika
XX–XXI amžiaus filosofija ir etika
Politinė ir socialinė filosofija
Medijų filosofija
Istorijos filosofija
Bakalauro darbas
Levino filosofija ir etika
Lietuvos filosofijos istorija
Pasirenkami: Meta-etika arba Psichologija ir etika

Dailės specializacija:
Dailės studijų pagrindai
Vizualinės raiškos pagrindai
Spalvotyra
Piešimas ir jo mokymas 1
Kompozicija ir jos mokymas 1
Lipdyba
Piešimas ir jo mokymas 2
Kompozicija ir jos mokymas 2
Medijų raiška
Tapyba ir jos mokymas 1
Piešimas ir jo mokymas 3
Tapyba ir jos mokymas 2
Kompozicija ir jos mokymas 3
Meno istorija
Dizainas
Tapyba ir jos mokymas 3
Kompozicija ir jos mokymas 4
Erdvinė plastika
Meninio ugdymo tyrimai 1
Dailės didaktika 2
Parodų kuravimas ir organizavimas
Meninio ugdymo tyrimai 2
Mišrių technikų raiška
Laisvas piešimas
Grafinio dizaino raiška
Dvimatė ir trimatė kompozicija
Modernioji tapyba
Instaliacijos
Grafikos projektas
Bakalauro darbas

Muzikos specializacija:
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dainavimas) 1
Harmonija ir solfedžio
Mokykliniai muzikos instrumentai
Muzikos pedagogikos pagrindai
Kompiuterinės muzikos technologijos
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dainavimas) 2
Polifonija ir solfedžio
Lietuvių muzikos istorija
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija) 3
Aranžuotė ir solfedžio
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dirigavimas) 4
Didaktinės muzikos technologijos
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dirigavimas) 5
Dalyko didaktika 1 (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio meninio ugdymo didaktika)
Pasaulio muzikos kultūros istorija 1
Etninė kultūra ir ansamblinis folklorinis muzikavimas
Muzikos estetika ir kūrinių analizė
Pasirenkamas dalykas: Pasaulinė tradicinė muzika arba Pasirenkamas instrumentas
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dirigavimas) 6
Dalyko didaktika 2 (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio meninio ugdymo didaktika)
Pedagoginių tyrimų teorija ir metodika, kursinis darbas
Pasaulio muzikos kultūros istorija 2
Muzikinio ugdymo tyrimai
Muzikinio ugdymo planavimas ir vertinimas
Meno kritika
Pasirenkamas dalykas: Muzikiniai projektai arba Pasirenkamas instrumentas
Populiariosios muzikos ir džiazo raiška bei didaktika
Meninio ugdymo vadyba, lyderystė ir verslumas
Muzikinės veiklos psichologija
Bakalauro darbas

Teatro ir šokio specializacija:
Vaidybos pagrindai I
Judesio menas
Scenos kalba
Choreografija
Vaidybos pagrindai II
Improvizacija ir mono žanras
Klasikinis šokis
Komunikacija: balsas ir kalba
Modernus ir šiuolaikinis šokis
Vaidyba: darbas su tekstu
Muzikalumo ugdymas
Pasirenkami (vienas dalykas iš dvejų): Judesio meno teorija ir istorija arba Dramos istorija ir analizė
Meninio ugdymo tyrimai 1
Režisūra
Šokio kompozicija
Kūrybinio teksto rašymas
Vokalas
Meninio ugdymo tyrimai 2
Šokio improvizacija
Pasirenkami (vienas dalykas iš dviejų): Medijos atlikėjų menuose arba Vaidyba ir šokis naujosiose medijose
Improvizacija
Kūrybiniai projektai
Pasirenkami (vienas dalykas iš dviejų): Kino istorija ir analizė arba Režisūros istorija ir analizė
Šokis ir teatras netradicinės erdvėse
Kūnas ir objektas scenoje
Kūrybinių projektų valdymas
Baigiamasis bakalauro darbas

Fizinio ir sveikatos ugdymo specializacija:
Sveikatos tausojimo ir stiprinimo strategijos
Žmogaus anatomija ir morfologija
Gimnastika
Įvadas į judesių mokslą
Sporto žaidimų didaktika 1: Krepšinio mokymas
Žmogaus fiziologija
Lengvoji atletika 1
Fizinio pajėgumo biologija ir genetika
Sporto žaidimų didaktika 2: Rankinio mokymas
Sporto mokslo teorija
Kineziologija 1
Sporto žaidimų didaktika 3: Tinklinio mokymas
Pasirinktos sporto šakos specializacija 1
Lengvoji atletika 2
Fizinio ir sveikatos ugdymo didaktika 1
Kineziologija 2
Pasirinktos sporto šakos specializacija 2
Sporto žaidimų didaktika 4: Futbolo mokymas
Sporto pedagogika ir psichologija
Fizinis aktyvumas lauko sąlygomis
Fizinio ir sveikatos ugdymo didaktika 2
Kursinis darbas
Mokslinio darbo metodologiniai pagrindai
Rizikingo elgesio prevencija
Judrieji žaidimai
Pasirinktos sporto šakos specializacija 3
Netradicinės sporto šakos
Įtraukusis fizinis ugdymas
Sporto žaidimų didaktika 5 : Teniso, stalo teniso mokymas
Bakalauro baigiamasis darbas
Plaukimas
Fizinio aktyvumo ir sportinės veiklos vadyba
Sveikos mitybos įpročių ugdymas
Pasirinktos sporto šakos specializacija 4

Istorijos ir geografijos specializacija:
Europos ir baltų proistorė
Gyventojų ir gyvenviečių geografija
Hidrologija ir vandenynų geografija
Meteorologija ir klimatologija
Topografija ir kartografija
Senovės istorija
Geomorfologija ir geologijos pagrindai
Geografinės informacinės sistemos
Viduramžių istorija
Visuomeninė geografija ir regionistika
Šaltiniotyra
Europa ir pasaulis naujaisiais laikais
Lietuvos visuomeninė geografija
Žemynų gamtinė geografija
Geografijos didaktika
LDK istorija
Lietuvos gamtinė geografija
Naujausių laikų istorija
Turizmo ir kelionių geografija
Istorijos didaktika
Istorijos metodai ir teorija
Lietuva XIX amžiuje
Lietuvos tautinių mažumų istorija
Kursinis darbas
Europos istoriografija
Lietuva XX amžiuje
Kraštovaizdžio geografija ir aplinkosauga
Lietuvių diasporos istorija
Politinė geografija ir geopolitika
Lietuvos kultūros istorija
Bakalauro darbas

Specializacijos:
Anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų) pedagogika
Anglų ir kitos užsienio kalbos (vokiečių) pedagogika
Anglų ir kitos užsienio kalbos (rusų) pedagogika
Lenkų kalbos ir literatūros pedagogika
Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika
Biologijos pedagogika (STEAM specializacija; įgyjama dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš matematikos, informatikos,
chemijos, fizikos, technologijų)

Chemijos pedagogika (STEAM specializacija; įgyjama dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš matematikos, informatikos, biologijos, fizikos, technologijų)

Fizikos pedagogika (STEAM specializacija; įgyjama dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš matematikos, informatikos, biologijos, chemijos, technologijų)

Informatikos pedagogika (STEAM specializacija; įgyjama dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų)

Matematikos pedagogika (STEAM specializacija; įgyjama dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų)

Technologijų pedagogika (STEAM specializacija; įgyjama dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų)

Etikos ir filosofijos pedagogika
Dailės pedagogika
Muzikos pedagogika
Teatro ir šokio pedagogika
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Istorijos ir geografijos pedagogika
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji artes liberales studijų dalykai: socialinių, humanitarinių, menų, gamtos ir fizinių mokslų sričių dalykai.

Anglų ir kitos užsienio kalbos specializacija:
Kontrastinė teksto lingvistika ir pragmatika /arba/pasirenkamas dalykas iš kalbos ir komunikacijos dalykų bloko; Šiuolaikinis socialinis ir kultūrinis gyvenimas Vokietijoje arba Vokiečių kalbos leksikologija; Frankofonijos šalių istoriniai kontekstai arba Frankofonijos šalių politika ir ekonomika
Lenkų kalbos ir literatūros specializacija:
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 3): Krašto pažinimas; Lenkijos istorija ir kultūra; Lenkijos šalityra; Morfologija
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 3): Krašto pažinimas; Lenkijos istorija ir kultūra; Lenkijos šalityra; Dalyko didaktikos teoriniai pagrindai
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Vertimo pagrindai; Lenkų ir lietuvių kalbų gretinimas; Grožinio teksto analizė; Literatūros kūrinio kontekstai
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Slavų kalbų raida; Mokykliniai tekstų žanrai; Žurnalistiniai tekstų žanrai; Lenkų kalbos, kaip svetimos, dėstymo metodika
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Literatūrologijos kursinis darbas; Kalbotyros kursinis darbas
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Slavų kalbų raida; Mokykliniai tekstų žanrai; Žurnalistiniai tekstų žanrai; Lenkų kalbos, kaip svetimos, dėstymo metodika;
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Vertimo pagrindai; Lenkų ir lietuvių kalbų gretinimas; Grožinio teksto analizė; Literatūros kūrinio kontekstai
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 3): Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai; Visuotinė literatūra; Lietuvos lenkų literatūra
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 4): Vertimo pagrindai; Lenkų ir lietuvių kalbų gretinimas; Grožinio teksto analizė; Literatūros kūrinio kontekstai;

Lietuvių kalbos ir literatūros specializacija:
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Lotynų kalbos pradmenys; Specialybės kalba
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Socialinės ir psichologinės lingvistikos įvadas; Kalbinė komunikacija
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Lietuvių kalbos, kaip svetimos dėstymo metodika; Kognityvinė lingvistika
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Universalus dizainas literatūros pamokose; Literatūrinio ugdymo aktualijos
Pasirenkamieji dalykai (1 iš 2): Tarpkultūrinė komunikacija ir daugiakalbystė; Teksto redagavimas
Muzikos specializacija:
Pasirenkamas dalykas: Pasaulinė tradicinė muzika arba Pasirenkamas instrumentas
Pasirenkamas dalykas: Muzikiniai projektai arba Pasirenkamas instrumentas

Teatro ir šokio specializacija:
Pasirenkami (vienas dalykas iš dvejų): Judesio meno teorija ir istorija arba Dramos istorija ir analizė
Pasirenkami (vienas dalykas iš dviejų): Medijos atlikėjų menuose arba Vaidyba ir šokis naujosiose medijose
Pasirenkami (vienas dalykas iš dviejų): Kino istorija ir analizė arba Režisūros istorija ir analizė

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Mokomojo dalyko pedagogika – unikali programa Lietuvoje. Programa sudaro galimybę studijuojantiesiems rinktis vieną ar kelis mokomuosius dalykus iš keturių krypčių, kurios suformuotos pagal bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų kryptis:
- Gamtos, fizinių ir technologijų mokslų kryptis – STEAM pedagogika (matematikos, informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų pedagogika). Šioje kryptyje studijuojantysis pasirinks du programos dalykus iš šešių (chemija, biologija, fizika, informatika, matematika, technologijos) siūlomų ir po ketverių metų įgis dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikaciją.
- Kalbų ugdymo kryptis (anglų kalbos pedagogika ir kita užsienio kalba, lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika, lenkų kalbos ir literatūros pedagogika). Pasirinkusieji lietuvių kalbos ir literatūros pedagogiką ir lenkų kalbos ir literatūros pedagogiką gilins šių dalyko žinias. Tuo tarpu pasirinkusieji studijuoti anglų kalbos pedagogiką ir kitą užsienio kalbą (prancūzų, rusų, vokiečių) įgis dviejų kalbų žinias ir turės galimybę neformalioje aplinkoje greta anglų kalbos dėstyti kitą, studijuojančiojo kaip gretutines studijas pasirinktą, užsienio kalbą.
- Socialinio ugdymo kryptis (geografijos ir istorijos pedagogika). Studijuojantieji taps dviejų dalykų (geografijos ir istorijos) pedagogais.
- Meninio ugdymo kryptis (muzikos, dailės, šokio ir teatro pedagogika). Šioje kryptyje studijuojantieji turės galimybę pasirinkti gilinti vienos pasirinktos specializacijos žinias arba papildomai pasirinkti gretutines kitos menų specializacijos studijas.
- Fizinio ir sveikatos ugdymo kryptis. Pasirinkusieji fizinio ir sveikatos ugdymo pedagogikos kryptį gilins šių dalyko žinias.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Mokomojo dalyko pedagogikos programą absolventai įgis ugdymo mokslų bakalauro laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją. Programos absolventai bus pasirengę pedagogo darbui. Jie galės įsidarbinti:
• bendrojo ugdymo mokyklose,
• profesinėse mokyklose,
• neformaliojo ugdymo įstaigose,
• valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse su gamtos bei tiksliųjų mokslų edukacija susijusiose organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Priklausomai nuo pasirinktos krypties, norintieji, galės tęsti studijas edukologijos magistrantūros programose, taip pat savo krypties (gamtos, fizinių mokslų, menų, humanitarinių mokslų) magistrantūros programose
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: