Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pradinio ugdymo pedagogika (anglų k. - Pedagogy of Primary Education )

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Pedagoginė specializacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

KVK_Pradinio ugdymo pedagogika_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6531MX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550113

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turintį pradinio ugdymo pedagogą, ambicingą, kūrybiškai mąstantį, gebantį eksperimentuoti mokytoją, kuris, remdamasis naujausiomis mokslo žiniomis ir pasiekimais, bei šiuolaikinėmis vaiko pažinimo technologijomis, geba modeliuoti ir kontekstualizuoti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti su visais ugdymo proceso dalyviais tarpdalykinėje ir trapkultūrinėje aplinkoje.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Atpažįsta ir pritaiko ugdymo mokslų teorijas (pedagoginiai, psichologiniai, filosofiniai, tarpkultūriniai aspektai), analizuojančias ugdymą ir švietimo veiklą.
2. Išmano ugdymo planavimo ir valdymo, pasiekimų (įsi)vertinimo strategijas, metodus, technologijas.
3. Paaiškina švietimo politiką, jos įgyvendinimą organizaciniu, regiono ir nacionaliniu lygmeniu.
4. Numato įtraukiojo ugdymo(si) kontekstą.
5. Atlieka tyrimus, analizuojant ir rūšiuojant duomenis, vizualizuojant ir pateikiant rezultatus.
6. Pritaiko kompiuterinį raštingumą, naudodami informacines technologijas mokymo(si) procese.
7. Sukuria saugią, tolerantišką, pokyčiams atvirą, įtraukiančią į sąveiką ugdymo(si) aplinką, palaikančią mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, kūrybinį vystymąsi.
8. Pritaiko ugdymo turinį, metodus, išteklius, atsižvelgiant į mokinių įvairovę ir ugdymosi poreikius, jų savarankiškumo ir savivaldžio mokymosi gebėjimus.
9. Įvertina besimokančiojo mokymosi raidą, pripažįstant kiekvieno individualumą, atpažįstant individualius besimokančiųjų skirtumus.
10. Sukuria bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinio šeima, kitais ugdymo proceso dalyviais tarpdalykinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, laikydamasis profesinės etikos.
11. Vartoja taisyklingą lietuvių kalbą (sakytinę ir rašytinę) ir vieną iš užsienio kalbų ne žemesniu kaip C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis akademiniais ir profesiniais tikslais.
12. Reflektuoja ir sukuria profesinės veiklos bei asmeninės karjeros perspektyvą bei prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursinis darbas, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (117 kreditų): Profesinė užsienio (anglų, vokiečių) kalba, Priešmokyklinio ugdymo pedagogika, Bendroji ir asmenybės psichologija, Inovatyvi edukacija pradiniame ugdyme, Šeimos pedagogika, Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymas, Edukacinių aplinkų kūrimas, Klasės vadovo veikla, Pedagoginės minties raida ir filosofiniai ugdymo pagrindai, Etikos ugdymas, Įtraukusis ugdymas, Vaiko raidos ir specialioji psichologija, Vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymas, Mokytojo emocinio intelekto ugdymas, Ugdymo psichologija, Matematinis ugdymas, Informacinio raštingumo ugdymas, Pasaulio pažinimo ugdymas, Ansktyvasis verslumo ugdymas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Dailės ir technologijų ugdymas, Muzikinis ugdymas, Kūno kultūra ir šokis, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Švietimo vadyba ir vaiko teisės.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai).
Praktikos (45 kreditai): Priešmokyklinio ugdymo praktika, Bandomoji pedagoginė praktika įtraukiant SUP vaikus, Pedagoginė praktika 1-2 klasėje, Pedagoginė praktika 3-4 klasėje, Baigiamoji pedagoginė praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į pradinio ugdymo pedagogo rengimą darbui su jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikais pasižymi teorinių ir praktinių dalykų sąveika. Paskaitas skaito užsienio mokslininkai, Lietuvos pradinių mokyklų direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui ir pedagogai-praktikai. Praktikos atliekamos visame Vakarų Lietuvos regione bei užsienyje pagal Erasmus+ programą.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoju valstybinėse, savivaldybių ir nevalstybinėse pradinėse mokyklose, progimnazijose, pagrindinėse, vidurinėse, gimnazijose bei mokyklose – darželiuose, turinčiuose pradinio ugdymo skyrių.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.