Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Odontologinė priežiūra (anglų k. - Dental Care)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Gydytojo odontologo padėjėjas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX046

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-07-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti burnos priežiūros specialistą, gebantį asistuoti įvairių specializacijų gydytojams odontologams ir burnos higienistams atliekant odontologinio gydymo procedūras, savarankiškai užtikrinantį infekcijos kontrolę, burnos priežiūrą ir prevenciją odontologinės priežiūros licencijas turinčiose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas: žino burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus, geba juos analizuoti ir taikyti praktikoje; integruoja biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias gydytojo odontologo padėjėjo profesinėje veikloje.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus: atlieka taikomuosius tyrimus profesinės veiklos problemoms spręsti, vadovaujantis tyrimų etikos principais ir užtikrinant įrodymais grįstos praktikos kokybę.
3. Socialiniai gebėjimai: bendrauja ir bendradarbiauja komandinėje veikloje teikiant odontologinę pagalbą ir priežiūrą; komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
4. Asmeniniai gebėjimai: savarankiškai sprendžia problemas, priima sprendimus, įvertina jų poveikį ir veikia apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias, prisitaiko prie naujų situacijų; renka ir sistemina informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, užtikrina konfidencialumą.
5. Specialieji gebėjimai: užtikrina infekcijos kontrolę, laikantis norminių dokumentų reikalavimų;
asistuoja įvairių specializacijų gydytojams odontologams, burnos higienistams, dirbant su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis;
atpažįsta burnos ir dantų ligas įvairioms pacientų grupėms; moko pacientus burnos ligų profilaktikos;
pildo profesinę dokumentaciją, renkant paciento gyvenimo ir sveikatos anamnezę, užtikrina odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos organizacinius procesus;
dirba su dentaliniais rentgeno aparatais
atpažįsta gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų rezultatų siekiama tarpdalykine integracija, susiejančia savo turiniu panašius dalykus ir praktikas, skirtas gydytojo odontologo padėjėjo įgūdžiams įgyti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo ir studijavimo veiklos skirtos ugdyti studentų gebėjimams bendradarbiauti komandoje, savarankiškai spręsti problemas ir prisitaikyti prie naujų situacijų, orientuotos į studentą: informacijai perteikti – paskaitos, diskusijos, seminarai, konsultacijos; specialiesiems profesinės veiklos gebėjimams ugdyti – praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus ir simuliaciją, klinikiniai darbai atliekant procedūras; kritiniam ir kūrybiniam mąstymui ugdyti – atvejų bei situacijų analizė, interaktyvūs metodai, taikomieji tyrimai, savarankiškumui skatinti – tikslinės literatūros paieška, mokomosios medžiagos peržiūra, pristatymų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų. Naudojami vertinimo raštu (testas, sąvokų žemėlapis, atvejo analizė, projektas, praktinės veiklos ataskaita, egzaminas), vertinimo žodžiu būdai (kolokviumas, įgūdžių demonstravimas, viešas pristatymas, praktikos ataskaitos gynimas ir kt.). Praktiniai įgūdžiai vertinami demonstruojant juos klinikinėje aplinkoje.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Privalomųjų studijų krypties dalykų apimtis – 141 kreditas: Anatomija, fiziologija, patologija, Įvadas į klinikinę odontologiją, Infekcijos kontrolė odontologijoje, Odontologinių ligų profilaktika ir sveikatos ugdymas, Vidaus ligų, slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba, Dantų kietųjų audinių ir apydančio ligos, asistavimo pagrindai, Farmakologija ir skausmo kontrolė odontologijoje, Odontologinė radiologija, Ortodontija ir ortopedinė odontologija, Burnos gleivinės ligos ir burnos chirurgija, Taikomųjų tyrimų metodologija, Odontologinės priežiūros įstaigų administravimas, Bendravimo psichologija ir profesinė etika ir kt.
Privalomųjų praktikų trukmė – 26 savaitės: Pažintinė; Infekcijos kontrolės odontologijoje; Asistavimo gydytojui odontologinė praktika; Asistavimo gydytojui odontologui specialistui, Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis studijuoti pageidaujamą užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų k.), pasirinkti praktiką gilinimuisi kryptyje: Suaugusiųjų burnos priežiūros praktika / Vaikų burnos priežiūros praktika; dalykus: Estetinė odontologija / Fotografija odontologijoje; Geriatrinių pacientų odontologinė priežiūra / Specialiųjų poreikių turinčių pacientų odontologinė priežiūra.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijas, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal sveikatos mokslų studijų krypčių grupės programas.
Taip pat galima siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.