Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomasis dirbtinis intelektas (anglų k. - Applied Artificial Intelligence)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-12

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU_Skaitmenine gamyba_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121EX084

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450720

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
1. Studijų programos tikslas (-ai):
1. Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, suteikiant jiems dirbtinio intelekto algoritmų pritaikomumo suvokimą, išugdyti gebėjimą taikyti mašininio mokymo, vaizdų atpažinimo žinias projektuojant ir kuriant naujus intelektinius produktus bei sprendimus, testuojant ir diegiant juos intelektualizuotose ateities gamybos technologijose.
1. Studijų rezultatai:
1. Žinios:
Žinos ir sistemiškai supras fizinių ir inžinerijos mokslų teorines žinias, reikalingas fundamentiniams studijų krypties pagrindams suformuoti.
Turės nuosekliai integruotų ir su taikomuoju dirbtiniu intelektu susietų IT, projektavimo bei valdymo teorijos ir kitų tarpdalykinių žinių.
Gebėjimai tirti:
Gebės rasti ir taikyti inžinerinę bei technologinę informaciją planuojant, tiriant ir vertinant dirbtinio intelekto taikymo proceso eigą.
Gebės planuoti ir vykdyti eksperimentus, naudojant dirbtinio intelekto algoritmų projektavimui ir taikymui skirtą laboratorinę įrangą.
Inžinerinė analizė:
Gebės nustatyti, formuluoti ir spręsti inžinerinių tyrimų bei dirbtinio intelekto taikymo plėtros problemas, parenkant intelektinius metodus ir programinę įrangą.
Gebės parinkti ir taikyti analitinius, modeliavimo ir testavimo metodus.
Inžinerinis projektavimas:
Gebės taikyti žinias ir supratimą apie taikomojo dirbtinio intelekto sąvoką apibrėžiančių sistemų ribas, jos struktūrą bei elementų ir procesų tarpusavio ryšį, šių sistemų projektavimą, jų integralumą ir sąveiką su aplinka.
Gebės parinkti ir interpretuoti informaciją bei apdoroti gautus duomenis, reikalingus dirbtinio intelekto taikymui projektuojant ir diegiant intelektinius produktus, supras šių sprendimų sąsajas su ekonominiais padariniais.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės derinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant sudėtingus dirbtinio intelekto taikymo gamyboje uždavinius, planuojant dirbtinio intelekto taikymo algoritmų nuoseklumą ir sąveiką, vertinant darbo ir kibernetinės saugos, komercines, etines ir aplinkosaugos aplinkybes.
Gebės taikyti darniosios intelektinės raidos principus, priimti holistinius inovatyvius inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, kokybę ir patikimumą.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės savarankiškai mokytis ir tobulėti, organizuoti ir planuoti savo profesinę veiklą ir dirbti komandoje, gebės argumentuotai perteikti profesinę informaciją, pristatyti novatoriškas idėjas, išsakyti problemas ir logiškus jų sprendimo būdus.
Holistiškai supras intelektinių inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, supras dirbtinio intelekto taikymo gamyboje sąsajas su jų ekonominiais padariniais, laikysis profesinės etikos principų, suvoks atsakomybę už savo veiklą.
1. Mokymo ir mokymosi veiklos:
1. Paskaitos, kontekstinės pratybos, laboratoriniai darbai, e-mokymas, kursiniai darbai, kursiniai projektai, probleminis dėstymas, interaktyvus mokymas, savarankiškas darbas, individualios konsultacijos, ekskursijos, moksliniai seminarai, baigiamasis darbas.
1. Studijų rezultatų vertinimo būdai:
1. Egzaminas, įskaita, individualūs ir grupiniai pristatymai, tarpiniai atsiskaitymai, baigiamasis darbas.
1. Sandara:
1. Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Studijų dalykai programoje sudaro 204 kreditus iš visos 240 kreditų studijų programos apimties.
Fundamentinės žinios:
Matematika 1;
Matematika 2;
Matematika 3;
Taikomasis dirbtinis intelektas (TDI);
Inžinerinio programavimo įvadas;
Optika ir lazeriai;
Inžinerinės medžiagos;
Ultragarsas ir bangos;
Inžinerinė mechanika;
Mašininis mokymas;
Procedūrinis programavimas;
Robotai, intelektinė automatika (su KP);
TDI sistemos ir įtaisai (su KP);
Operacinės sistemos;
Objektinis vaizdų atpažinimas;
Automatinio valdymo sistemos;
Elektrotechnika;
Daiktų interneto sistemos skaitmeninėje gamyboje;
Bendrosios techninės žinios:
Taikomasis dirbtinis intelektas (TDI);
Operacinės sistemos;
Procedūrinis programavimas;
Kompiuterinis projektavimas;
TDI sistemų projektavimas ir analizė;
Elektrotechnika;
Vaizdo atpažinimo sistemos
Inžinerinės medžiagos;
Daiktų interneto sistemos skaitmeninėje gamyboje;
Gebėjimai tirti:
Inžinerinė mechanika;
Techninių sprendimų analizė ir patikimumas;
Sprendimų rengimas ir agentinės technologijos;
Inžinerinės medžiagos;
Optika ir lazeriai;
Automatinio valdymo sistemos;
Robotai, intelektinė automatika (su KP);
TDI prototipo projektavimas, testavimas ir gamyba;
Skenavimo ir atpažinimo sistemos;
Debesų kompiuterija;
Baigiamasis darbas 1;
Baigiamasis darbas 2;
Baigiamasis darbas 3;
Inžinerinė analizė:
Operacinės sistemos;
Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas;
Inžinerinės medžiagos;
Debesų kompiuterija;
Daiktų interneto sistemos skaitmeninėje gamyboje;
Sprendimų rengimas ir agentinės technologijos;
Matematika 1;
Matematika 2;
Matematika 3;
Kompiuterinis projektavimas;
Procedūrinis programavimas;
Baigiamasis darbas 1;
Baigiamasis darbas 2;
Baigiamasis darbas 3;
Inžinerinis projektavimas:
Skenavimo ir atpažinimo sistemos;
Profesinės veiklos praktika;
Daiktų interneto technologijos;
Debesų kompiuterija;
TDI sistemų projektavimas ir analizė;
Kompiuterinis projektavimas;
Procedūrinis programavimas;
Algoritmų teorija;
Skaitmeninė automatika;
Automatinio valdymo sistemos;
Daiktų interneto technologijos; Baigiamasis darbas 3;
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Operacinės sistemos;
Žmonių ir aplinkos sauga;
Teisė;
TDI prototipo projektavimas
testavimas ir gamyba;
Sprendimų rengimas ir agentinės technologijos;
Etika;
Elektrotechnika;
Inžinerinės medžiagos;
Vadyba;
Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas;
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Taikomasis dirbtinis intelektas (TDI);
Inžinerinio programavimo įvadas;
Teisė;
Užsienio kalba;
Specialybės užsienio kalba;
Asmeninių finansų valdymas;
Vadyba;
Profesinės veiklos praktika;
Automatinio valdymo sistemos;
Žmonių ir aplinkos sauga;
Etika;
Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas;
Vadyba;
Pažintinė praktika;
Akademinis rašymas;
Baigiamasis darbas 1;
Baigiamasis darbas 2;
Baigiamasis darbas 3;
1. Specializacijos:
1. -
1. Studento pasirinkimai:
1. Galima pasirinkti papildomą praktiką, papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, kitos krypties dalykus (modulius) ir papildomus bendruosius dalykus (bet ne daugiau kaip 20 kreditų).
1. Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
1. Profesinės veiklos galimybės:
1. Kvalifikuotų dirbtinio intelekto taikymo specialistų poreikis apima beveik visas pramonės šakas, valstybines įmones ir ne pelno siekiančias organizacijas. Ypač didelė tokių specialistų paklausa ir puikios karjeros galimybės yra tokiose srityse: aukštųjų technologijų pramonė, intelektinės technologijos ir namų automatika, autonominis transportas, robotinis žemės ūkis, specializuoti intelektinės gamybos centrai ir kūrybinės dirbtuvės, karinės pajėgos, aukštųjų technologijų mokslinių tyrimų centrai ir pan.
1. Tolesnių studijų galimybės:
1. Absolventai galėtų tęsti studijas, pasirinkdami analogiškos ar artimos studijų krypties antrosios pakopos studijų programas, savo profesinę veiklą susieti su mokslinės karjeros galimybėmis.