Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninė gamyba (anglų k. - Digital Manufacturing)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2023-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV2-12

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU_Skaitmenine gamyba_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121EX084

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450720

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-31
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti skaitmeninės gamybos specialistus, suteikiant jiems fundamentinių mokslų, gamybos ir skaitmeninės inžinerijos pagrindų, pramonės skaitmeninimo procesų projektavimo, valdymo bei vadybos žinių, ugdant gebėjimą projektuoti ir organizuoti gamybos įmonių skaitmeninimo darbus, spręsti skaitmeninės inžinerijos problemas bei kurti ir diegti naujas skaitmeninės gamybos technologijas, lavinant jų kritinį mąstymą ir gebėjimus prisitaikyti globalioje darbo aplinkoje bei mokytis visą gyvenimą prisitaikant prie Pramonės 4.0 revoliucijos iššūkių ir rinkos sąlygų.
Studijų rezultatai:
Žinios (Z):
Z1. Žinos ir sistemiškai supras gamtos mokslų, matematikos ir inžinerijos teorinius pagrindus, reikalingus skaitmeninės gamybos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suformuoti, esminius teorinius ir taikomuosius studijų krypties dalykus bei sąvokas.
Z2. Turės tarpdalykinį nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių skaitmeninės inžinerijos žinių daugialypiame inžinerijos kontekste ir gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.

Gebėjimai tirti (GT):
GT1. Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudodamasis įvairiais informacijos šaltiniais, planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
GT2. Turės darbo su įranga, naudojama studijų programą atitinkančios skaitmeninės gamybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.

Inžinerinė analizė (IA):
IA1. Gebės taikyti žinias ir supratimą sprendžiant skaitmeninės gamybos inžinerijos problemas, formuluojant, projektuojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę, gamybinę ir skaitmeninę įrangą.
IA2. Gebės parinkti ir taikyti studijų programą atitinkančios gamybos inžinerijos studijų krypties analitinius, modeliavimo ir skaitmeninimo metodus.

Inžinerinis projektavimas (IP) IP1. Gebės taikyti skaitmeninės gamybos inžinerijos studijų krypties žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžties reikalavimus.
IP2. Gebės taikyti tarpkryptines inžinerijos studijų krypčių žinias ir supratimą projektuojant ir diegiant pramonės skaitmeninimui skirtus inžinerinius sprendimus, supras šių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Inžinerinės veiklos gebėjimai (IVG): IVG1. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant sudėtingus skaitmeninės gamybos uždavinius, organizuojant skaitmeninės gamybos procesą, planuojant skaitmeninės gamybos grandžių nuoseklumą ir sąveiką, vertinant skaitmeninės gamybos darbo ir kibernetinės saugos, komercines, etines ir aplinkosaugos aplinkybes.
IVG2. Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą skaitmeninės gamybos inžinerijos sprendimams įgyvendinti, žinoti skaitmeninių ir tipinių inžinerinių įrenginių konstrukcijas, jų konstravimo ir veikimo principus, funkcijas bei turėti pradinių jų naudojimo gebėjimų.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai (ACG):
ACG1. Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerijos ir plačiąja visuomene, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą ir bus tam pasirengęs.
ACG2. Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, supras gamybos skaitmeninimo sąsajas su jų ekonominiais padariniais, laikysis profesinės etikos principų ir švariosios gamybos normų, suvoks atsakomybę už savo veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kontekstinės pratybos, laboratoriniai darbai, e-mokymas, kursiniai darbai, kursiniai projektai, probleminis dėstymas, interaktyvus mokymas, savarankiškas darbas, individualios konsultacijos, ekskursijos, moksliniai seminarai, baigiamasis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, įskaita, individualūs ir grupiniai pristatymai, tarpiniai atsiskaitymai, baigiamasis darbas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai programoje sudaro 204 kreditus iš visos 240 kreditų studijų programos apimties.

Fundamentinės žinios: Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Optika ir lazeriai, Teorinė mechanika 1, Teorinė mechanika 2, 2D-CAD inžinerinės grafikos sistemos, 3-D CAD projektavimo sistemos, Medžiagų mokslas 1, Medžiagų mokslas 2,
Mechanizmų ir mašinų teorija (su KP), Skysčių mechanika ir termodinamika, Mašinų elementai, tolerancijos ir suleidimai (su KP), Medžiagų mechanika.

Bendrosios techninės žinios: Operacinės sistemos, Programavimas C, Programavimas C++, Elektrotechnika, Elektronika, Mikroelektromechaninės sistemos (MEMS), Funkcinės medžiagos, Daiktų interneto sistemos skaitmeninėje gamyboje, Debesų kompiuterijos technologijos skaitmeninėje gamyboje.

Gebėjimai tirti:
Medžiagų mechanika, Skaitmeninės gamybos proceso paruošimo technologijos (su KP),
Mikroelektromechaninės sistemos (MEMS), Paviršių apdorojimo technologijos, Optika ir lazeriai, Elektronika, Automatinio valdymo sistemos, Paviršių apdorojimo technologijos, Gamybos automatizavimo technologija.
Baigiamasis darbas 1, Baigiamasis darbas 2, Baigiamasis darbas 3.

Inžinerinė analizė:
Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Programavimas C, Programavimas C++, Operacinės sistemos, Medžiagų mokslas 1, Medžiagų mokslas 2, Mechanizmų ir mašinų teorija (su KP),
Mašinų elementai, tolerancijos ir suleidimai (su KP), Skenavimo ir atpažinimo sistemos, CAD+CAE analizė, Debesų kompiuterijos technologijos skaitmeninėje gamyboje, Baigiamasis darbas 1, Baigiamasis darbas 2, Baigiamasis darbas 3.

Inžinerinis projektavimas: Mašinų elementai, tolerancijos ir suleidimai (su KP), Skenavimo ir atpažinimo sistemos, CAD+CAE
analizė, Skaitmeninių gamybos įmonių projektavimas. Kompleksinis projektas, Pridėtinės 3D technologijos, Skaitmeninio gaminio gamybos ir gyvavimo ciklo projektavimas, Profesinės veiklos praktika, Skaitmeninė gamyba ir CAD/CAM (su KP), Programavimas C, Programavimas C++, 2D-CAD inžinerinės grafikos sistemos, 3-D CAD projektavimo sistemos, Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas, Automatinio valdymo sistemos, Daiktų interneto sistemos skaitmeninėje gamyboje, Baigiamasis darbas 3.

Inžinerinės veiklos gebėjimai: Žmonių ir aplinkos sauga, Teisė, Teorinė mechanika 1, Teorinė
mechanika 2, Skysčių mechanika ir termodinamika, Paviršių apdorojimo technologijos, Skaitmeninio gaminio gamybos ir gyvavimo ciklo projektavimas, Mikroelektrome- chaninės sistemos (MEMS), Elektrotechnika, Skaitmeninės gamybos proceso paruošimo technologijos (su KP), Skaitmeninių gamybos įmonių projektavimas. Kompleksinis projektas, Pridėtinės gamybos 3D technologijos, Funkcinės medžiagos, Skaitmeninė gamyba ir CAD/CAM (su KP), Gamybos automatizavimo technologija, Etika.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai: Įvadas į skaitmeninę gamybą, Žmonių ir aplinkos sauga, Teisė, Užsienio kalba, Specialybės užsienio kalba, Asmeninių finansų valdymas, Etika, Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas, Vadyba, Pažintinė praktika, Akademinis rašymas, Baigiamasis darbas1, Baigiamasis
darbas 2, Baigiamasis darbas 3.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomą praktiką, papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, kitos krypties dalykus (modulius) ir papildomus bendruosius dalykus (bet ne daugiau kaip 20 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventų įsidarbinimo galimybės labai plačios visose privačiose ir valstybinėse gamybos įmonėse, įstaigose ir mokslo institutuose, Krašto apsaugos ministerijai priklausančiuose inžineriniuose padaliniuose, kuriuose yra inžinieriaus pareigybės, absolventai pretenduotų užimti skaitmeninės gamybos inžinieriaus, gaminių skaitmeninimo inžinieriaus, inžinieriaus, skaitmeninių sistemų projektuotojo, mechatroninių ir robotinių sistemų projektuotojo, projekto vadovo, skaitmeninės gamybos rinkos analitiko, personalo kompetencijų ugdymo specialisto, skaitmeninių gaminių saugos inžinieriaus ir analitiko pareigybes.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galėtų tęsti studijas, pasirinkdami analogiškos ar artimos studijų krypties antrosios pakopos studijų programas, savo profesinę veiklą susieti su mokslinės karjeros galimybėmis.