Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sveikatingumo ir spa paslaugų vadyba (anglų k. - Wellness and Spa Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-7

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Sveikatingumo ir kurortu paslaugu vadyba E2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX119

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): rengti sveikatingumo ir kurortų paslaugų vadybininkus, gebančius identifikuoti vartotojų ir rinkos poreikius, planuoti ir organizuoti šių paslaugų teikėjų veiklą, rengti bei pristatyti produktus, atitinkančius sveikatingumo, kaip gyvenimo būdo koncepciją, profesionaliai ir atsakingai komunikuojant multikultūrinėje verslo aplinkoje.

Studijų rezultatai:
1. Taikys pagrindines ekonomikos, vadybos, kurortologijos ir sveikatingumo paslaugų teorijas bei principus profesinėje veikloje.
2. Vadovausis kurortų ir sveikatingumo paslaugų teikėjų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrinant saugių ir kokybiškų paslaugų teikimą.
3. Taikys darnios plėtros ir atsakingo verslo koncepcijas ir principus profesinėje veikloje.
4. Atliks verslo aplinkos bei kurortų ir sveikatingumo paslaugų rinkos tyrimus, taikant pasirinktus metodus, sistemins ir vertins tyrimų rezultatus.
5. Analizuos verslo aplinką, joje vykstančius pokyčius, sveikatingumo paslaugų teikimo metodų, technologijų inovacijas bei jų taikymo galimybes.
6. Planuos ir organizuos sveikatingumo ir kurortų paslaugų teikėjų veiklą, numatant vertinimo, kontrolės sistemas ir principus.
7. Numatys išteklių, reikalingų kurorto ir sveikatingumo paslaugų teikimui poreikį bei šaltinius.
8. Sukurs ir pristatys konkurencingą vartotojo poreikius bei lūkesčius atitinkantį produktą, įvertinant kurorto ir sveikatingumo paslaugų įvairovę.
9. Atsakingai ir profesionaliai komunikuos su rinkos dalyviais, taikant dalykinės komunikacijos principus ir taisykles bei atsižvelgiant į tarpkultūrinius ypatumus.
10. Savarankiškai ugdys profesinius ir asmeninius gebėjimus, atsižvelgiant į nuolat kintančią pokyčiams jautrią veiklos aplinką ir demonstruojant atsakomybę už veiklos ir jos rezultatų poveikį.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Taikomoji matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai).
Studijų krypties moduliai -150 kreditų:
1. Studijų moduliai (105 kreditai):
Verslo komunikacija (Verslo filosofija; Dokumentų valdymo ir IT pagrindai; Bendravimo psichologija, Profesinė anglų kalba I); Visuomenės sveikatos pagrindai (Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai; Visuomenės sveikatos politika; Kurortologija; Antroji užsienio kalba (rusų/vokiečių/prancūzų)); Verslo valdymas (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir finansai); Sveikatingumo ir turizmo paslaugos (Sveikatingumo filosofija; Sveikatingumo paslaugos ir jų teikimo technologijos; Spa paslaugos; Turizmo ir svetingumo paslaugos); Teisės ir verslumo pagrindai (Verslo teisė, Verslumas ir inovacijos Pokyčių valdymas;Profesinė anglų kalba II); Spa paslaugų valdymas (Apgyvendinimo paslaugų organizavimas SPA sektoriuje; Sveiktingumo paslaugų organizavimas SPA sektoriuje; Maitinimo paslaugų organizavimas SPA sektoriuje; Antroji užsienio kalba (rusų/vokiečių/prancūzų)), pasirenkamieji: moduliai: Darni plėtra (Darnus turizmas; Tarpkultūrinė komunikacija; Socialinė atsakomybė; Klientų valdymas); Verslo projektų valdymas (Tarpkultūrinė komunikacija, Projektų valdymas, Verslo rizikų valdymas).
2. Praktikos (30 kreditų): Profesinė praktika I (15 kreditų), Profesinė praktika II (15 kreditų).
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (15 kreditų).

Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
Vieną iš studijų krypties pasirenkamųjų modulių (15 kreditų): Darni plėtra, Verslo projektų valdymas; Antrąją verslo užsienio kalbą (rusų/vokiečių/prancūzų);
Vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų), pvz. Tvarumas ir kelionės, Sveikatingumas ir gyvenimo kokybė, Rusų kalba ir kultūra, Aktyvaus laisvalaikio organizavimas, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, Asmenybė ir karjera bei kt.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa atliepianti rinkos poreikius, sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis. Ši programa atliepia sparčią sveikatingumo ir SPA paslaugų plėtrą, studijuojant ugdomi gebėjimai dirbti su specializuotomis verslo valdymo programomis, yra didelės studijų ir praktikų užsienyje galimybės.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai galės dirbti vadybininkais sanatorijose, sveikatingumo, SPA, reabilitacijos centruose, viešbučiuose ir kitose svetingumo bei turizmo paslaugų įmonėse, laisvalaikio ir poilsio centruose, kineziterapijos klinikose, įmonėse, siekiančiose darbo vietų sveikatingumo; galės įsteigti ir plėtoti savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės: Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose turizmo ir poilsio, vadybos, verslo krypčių studijų programose.