Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žaidimų kūrimas (anglų k. - Game Development)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6616

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ruošti specialistus, kurie gebėtų kurti medija sistemas, kompiuterinius žaidimus, patrauklias informacijos sistemas internete, profesionaliai programuotų, išmanytų žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, kompiuterinį garso ir vaizdo apdorojimą, turėtų meninio-vaizdinio mąstymo pagrindus. Toks specialistas gali dirbti programuotoju ar programuotoju-dizaineriu bet kurioje įmonėje, kuri kuria kompiuterinius žaidimus, kuria ir (arba) naudoja medija technologijas, savarankiškai arba įkūręs savo įmonę, o taip pat IT komandos nariu bet kurioje informacines technologijas naudojančioje įmonėje.
Studijų rezultatai:
MKŽ studijų programą baigę specialistai bus įgiję problemų sprendimo, interaktyvių medijų sistemų, kompiuterinių žaidimų kūrimo gebėjimus, išmanys verslo procesus ir jų valdymą, projektų valdymą, dalykinę komunikaciją ir savo praktinėje veikloje gebės:
• taikyti informacines technologijas praktinės veiklos uždaviniams spręsti;
• analizuoti ir kurti naujas duomenų struktūras ir informacijos apdorojimo algoritmus;
• kurti, testuoti ir derinti programas naudojant struktūrinio ir objektinio programavimo principus
• kurti ir eksploatuoti duomenų bazes;
• kurti interaktyvias saityno svetaines ar saityno svetainių interaktyvius elementus;
• taikyti kompiuterinės grafikos ir informacijos vizualizavimo principus efektyviam medijų sistemų kūrimui;
• naudoti garso ir vaizdo medžiagos apdorojimo technologijas;
• derinti 2D ir 3D grafikos ir animacijos technologijas medijų sistemų kūrimui;
• programuoti interaktyvius žaidimus naudojant egzistuojančius įrankius ir bibliotekas;
• kurti, modifikuoti ir adaptuoti 3D modelius bei kitus žaidimą sudarančius komponentus, taikyti esamas animacijas žaidimo modelių ir personažų judėjimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir bus pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai.
Praktikos – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas – 9 kreditai
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gilindami žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų studijų programų. Studentams siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, kinų, rusų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Iš visų informacijos ir komunikacijos technologijų specialybių paklausiausi išlieka kompiuterių programuotojai, o kompiuterinių žaidimų industrija pasaulio mastu jau pralenkia filmų industriją. Kompiuterinių žaidimų vystymas yra inovatyvus ir daug žadantis žiūrint iš technologinės ir kūrybinės perspektyvos. Tai turi suteikti karjeros galimybes VVK „Medijų ir kompiuterinių žaidimų“ studijų programos absolventams.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pirmoji praktika, mokomoji 3D kompiuterinės grafikos ir modeliavimo praktika, bus atliekama kolegijoje. Antrame kurse praktika atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat bus renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu ir praktika tiesiogiai siesis su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas informatikos studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2012-03-29, 2018-02-12