Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gamtinių sistemų valdymas (anglų k. - Natural System Management)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Ekologija

Švietimo sritis

Aplinka

Švietimo posritis

Aplinkotyra

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

Vilnius University Ecology final report_2022.pdf

Valstybinis kodas

6213DX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470521

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-04-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Gilinti ir plėtoti aukščiausios kvalifikacijos ekologo darbui reikalingus gebėjimus, padėsiančius jiems kritiškai vertinti gamtinių ir antropogenizuotų ekosistemų valdymo priemones, analizuoti gamtosaugos ir aplinkosaugos sistemų formavimo ir įgyvendinimo kompleksiškumą, etiniu ir socialiniu požiūriu atsakingai pasirinkti gamtinių sistemų būklės ir kokybės vertinimo būdus, veikti ekologijos ir su ja susijusiuose praktikos ir mokslo srityse.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Geba nuolat mokytis ir gilinti įgūdžius ekologo profesinėje veikloje analizuodamas, sistemindamas naujausią ir aktualiausią srities mokslinę ir metodinę literatūrą; tobulinti kvalifikacijos įgūdžius, aktyviai dalyvaudamas susitikimuose, seminaruose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Kritiškai įvertinęs įgytą informaciją, sprendimo priimtinumą ir atsižvelgęs į prognozių alternatyvas, aiškiai ir nedviprasmiškai perteikia išvadas ir rekomendacijas apie gamtinių sistemų būklės ir kokybės valdymą specialistams ir nespecialistams. Įgyvendina gamtosaugines idėjas bendradarbiaudamas su įvairiomis organizacijomis; teikia konsultacijas aplinkos gerinimo klausimais ir koordinuoja su ekologine problematika susijusius projektus, taip pat veiklas, orientuotas į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą.
Dalykinės kompetencijos:
Vadovaudamasis Lietuvos ir tarptautinės mokslo ir praktikos patirtimi, integraliai ir kūrybiškai reaguoja į gamtinių sistemų raidai globalios kaitos sąlygomis kylančius iššūkius. Pagrindžia taikomų metodų pasirinkimo principus; planingai ir atsakingai analizuoja bei prognozuoja situacijos sudėtingumą ar keliamą grėsmę aplinkai; atliktų vertinimų pagrindu kompetentingai formuoja sprendimus net turint fragmentišką arba ribotą informaciją ir prisiima etinę bei socialinę atsakomybę už sprendimų padarinius gamtinėms sistemoms. Dalyvauja rengiant įvairaus lygio aplinkosauginius norminius teisės aktus ir kitus su gamtinių sistemų valdymu susijusius dokumentus, teikia siūlymus jiems tobulinti, vertina įgyvendinimo galimybes. Kritiškai vertina aplinkosauginių sistemų raidą ir priemonių taikymo efektyvumą naujoje situacijoje arba nepažįstamoje gamtinėje ir urbanizuotoje aplinkoje. Atsakingai priima inovatyvius, tyrimų rezultatais paremtus aplinkosauginius sprendimus, leidžiančius efektyviai išspręsti sudėtingas gamtinių sistemų būklės ir kokybės valdymo problemas esant daugiamatėmis aplinkybėms bei teikia pagrįstas rekomendacijas.
Numatomi studijų rezultatai:
Absolventai susiformuoja plačius ekologijos specialistų gebėjimus, padėsiančius jiems kritiškai vertinti ekosistemų valdymo priemones, analizuoti gamtosaugos ir aplinkosaugos sistemų formavimo ir įgyvendinimo kompleksiškumą, etiniu ir socialiniu požiūriu atsakingai pasirinkti gamtinių sistemų vertinimo būdus, veikti ekologijos ir su ja susijusiose praktikos ir mokslo srityse. Absolventas geba kurti inovacijas, vadovaudamasis naujausiomis taikomosios ekologijos mokslo teorijomis, metodais ir technologijomis, plėtoti idėjas, atsakingai priimti aplinkosauginius sprendimus, leidžiančius efektyviai spręsti sudėtingas gamtinių sistemų būklės ir kokybės valdymo problemas; planingai ir atsakingai analizuoti bei prognozuoti situacijos sudėtingumą ar keliamą grėsmę aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aiškinamasis, pokalbio ir interaktyvių demonstracijų metodas paskaitose; praktinių darbų metu taikomi diskusijų eksperimentinio tyrimo ir probleminio mokymo metodai; pratybose atliekamas ekspertinis vertinimas, atvejų analizė per individualias ir grupines tyrimo užduotis, projektų rengimas ir argumentuotas gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Apklausa raštu, problemų sprendimo scenarijai, etinių dilemų situacijų sprendimas, įvertinamoji esė, projektas, pranešimas, kolegialaus vertinimo rašto darbas, tiriamasis darbas, parodantis gebėjimą išsirinkti efektyviausią būdą problemai išspręsti.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykai apima privalomus, pasirenkamus dalykus ir baigiamąjį magistro darbą. Studentai, pirmojo semestro metu studijuodami kitos krypties dalykus, pagilina ir išplėtoja mokslinių tyrimų metodologiją, situacijos vertinimo ir duomenų analizės gebėjimus, t. y. pasiruošia ekspertavimo užduotims atlikti tiek studijų laikotarpiu, tiek ir vėliau profesinėje veikloje. Sudėtingos, mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamos, naujausios ekologijos žinios būsimajam aukšto lygio ekologijos specialistui įgyjamos antrojo semestro metu. Į studentų praktinius užsiėmimus integruojant ekologijos, gamtosaugos ir aplinkosaugos žinias, dėstomi studijų krypties privalomieji dalykai. Nuo trečiojo semestro studentai vysto sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžius reikalingus savarankiškai profesinei veiklai. Trijose alternatyvose pasirenkami dalykai leidžia ugdytis asmeninius gebėjimus magistranto asmeninės karjeros projektavimo kryptimi. Magistrantai baigiamąjį darbą parengia ir gina ketvirtajame studijų semestre.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Inovatyviais metodais ugdomi ekosistemų valdymo gebėjimai, asmeninės vertybės formuojamos per sprendimų priėmimą įvairiose praktinėse situacijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali sėkmingai dirbti institucijose ir įmonėse, susijusiose su gamtinių sistemų, aplinkos kokybės valdymu, rengti strategijas, norminius aktus ir prižiūrėti jų įgyvendinimą; veiklos srityse, reikalaujančiose atsakomybės už augalijos ir gyvūnijos raidą; pramonės ekologijoje, derinančioje gamybos plėtojimą ir aplinkos apsaugą; savivaldos institucijose, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-03-22