Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Logistika (anglų k. - Logistics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

Panevėžys College - Business studies - Evaluation Report.pdf
Panevėžio kolegijos verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas ir vertimas į lietuvių k.pdf

Valstybinis kodas

6531LX063

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos modernaus verslo logistikos specialistus, turinčius naujausių profesinių žinių, praktinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų, gebančius organizuoti logistikos verslą, valdyti informaciją, užsakymus, sandėliavimo ir logistinio produkto vežimo technologinį procesą.
Studijų rezultatai:
1.Geba apibrėžti pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius (mikro ir makroekonominius, politinius, socialinius, kultūrinius, teisinius, informacinius, gamtos ir kt.) ir vidinius (žmogiškuosius, technologinius, finansinius, informacinius, logistinius ir kt.) organizacijų aplinkos veiksnius, valdymo ir vertinimo metodus;
2.Geba taikyti bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų, apskaitos, paskirstymo, logistikos mokslų principus logistikos srities praktinėje veikloje;
3.Geba taikyti logistinio verslo įvairius aplinkos vertinimo modelius;
4.Geba valdyti informaciją;
5.Geba valdyti užsakymus;
6.Geba valdyti produktų sandėliavimą;
7.Geba vertinti transporto operacijų vykdymą ir vežimo proceso technologiją;
8.Geba užtikrinti logistinio produkto vežimo technologinio proceso vykdymo kontrolę;
9.Geba suburti komandą racionaliam, kūrybiškam darbui ir konstruktyviam problemų sprendimui;
10.Geba planuoti į ateitį orientuotas profesinio tobulėjimo kryptis, remiantis įgytų profesinių žinių ir patirties refleksija.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, seminarai, praktinės užduotys, atvejo analizės, komandinis darbas, laboratoriniai darbai, realių gyvenimiškų situacijų imitavimas, pkonsultacijos, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, koliokviumai, testai, apklausa raštu, kontroliniai darbai, rašto darbai, projektų rengimas ir pristatymas, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, komandinių rengimas ir pristatymas bei kiti metodai. Egzaminai ir projektai vyksta žodžiu ir raštu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Profesinė užsienio kalba, psichologija, verslumo pagrindai, matematika ir statistika, inovatyvios informacinės technologijos, saugus darbas ir civilinė sauga, dalykinė komunikacija ir verslo derybos, ekonomikos pagrindai, teisė, vadyba, marketingas ir paskirstymas, apskaitos ir finansų pagrindai, logistikos įmonių ekonomika, logistikos pagrindai, strateginis logistikos įmonių valdymas, sandėlių, technikos ir žaliavų logistika, transporto ir krovinių logistika, rinkos tyrimai ir analizė, verslo procesų modeliavimas, kokybės vadyba.
Praktikos: pažintinė praktika verslo įmonėje, verslumo ugdymo praktika (IB), logistinių procesų praktika verslo įmonėje, specialybės įgūdžių lavinimo praktika, baigiamoji praktika.
Studijų krypties dalykų apimtis – 144 kreditų, iš jų praktikos – 36 kreditai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti laivai pasirenkamus bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto: antroji užsienio kalba (rusų A1), antroji užsienio kalba (vokiečių A1), ekologija (A2), sveikata ir higiena (A2), atliekų ir perdirbimo logistika (A2), tarptautinė logistika (A3), tarptautiniai atsiskaitymai (A3), informacijos valdymas (A3).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentams suteikiama galimybė įgyti elektrinių
krautuvų ir vežimėlių vairuotojų pažymėjimus bei
išklausyti Cargo.lt biržos mokymus, įgyjant pažymėjimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Logistikos studijų programos absolventai galės dirbti įmonėse, vykdančiose transporto, transportavimo, sandėliavimo, produktų pristatymo operacijas, tarptautinio verslo, tarptautinės tiekimo grandinės, logistikos kompanijose taip pat kurti savo verslą ir būti sėkmingais verslininkais.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus logistikos studijas Panevėžio kolegijoje galima formuoti karjeros galimybes, tęsiant mokslus universitetuose, gilinant žinias logistikos srityje ir įgyti sekančios pakopos aukštojo mokslo diplomą. Baigus studijas, daugelis įvertintų dalykų ir modulių yra užskaitomi kitose aukštojo mokslo institucijose ir akademiniai pasiekimai perkeliami į kitą aukštojo mokslo pakopą, todėl ženkliai trumpėja universitetinių studijų laikas, spartėja karjeros galimybės.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-06-14