Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatikos inžinerija (anglų k. - Informatics Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka


Studijų programos tikslas:
Išugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę, gebančią savarankiškai mokytis ir dirbti komandose, imantis iniciatyvos, prisiimant asmeninę atsakomybę ir konkuruoti sparčiai besikeičiančių technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje, taikant informatikos ir elektronikos metodus, inžinerinės veiklos principus bei technologijas saugioms kompiuterinėms sistemoms ir tinklams projektuoti, įgyvendinti, palaikyti, plėtoti, tikrinti bei vertinti, kurie gali būti naudojami įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais, kurie yra susiję su svarbiais istoriniais, dabartiniais ir galimais informatikos inžinerijos srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje.
2. Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus.
3. Paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia profesinės veiklos praktiką, apibrėžiamą etikos normomis ir reglamentuojamą teisiniais reikalavimais, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, sutartis, gaminių saugos, atsakomybės ir kitus susijusius klausimus.
4. Taikyti informatikos inžinerijos studijų krypties žinias, kuriant saugius ir kitus aktualius kriterijus atitinkančius informatikos taikomuosius sprendimus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
5. Paaiškinti kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos kūrimo metodus, jos sandarą ir veikimo principus, bei taikymą konkretiems uždaviniams spręsti.
6. Apibūdinti studijuotos informatikos inžinerijos studijų krypties konkrečios profesinės veiklos problemą (as), paruošti, išanalizuoti ir įvertinti problemai (moms) spręsti reikalingus duomenis, informaciją iš įvairių šaltinių, sprendimus pagal konkrečius kriterijus ir pagrįsti sprendimus argumentuotomis išvadomis.
7. Taikyti aktualius informatikos ir elektronikos inžinerijos metodus, formuluojant ir sprendžiant įvairių sričių taikomuosius uždavinius.
8. Savarankiškai parinkti programinę ir techninę įrangą, kuriant naujas ar tobulinant esamas kompiuterių ir kompiuterių tinklų sistemas.
9. Įgyvendinti specializuotą programinę įrangą kompiuterinėms ir kompiuterių tinklų sistemoms, taikant aktualius standartus, tipinius gyvavimo ciklo etapus ir projektų valdymo metodus.
10. Įvertinti kompiuterines ir komunikacines sistemas pagal našumo, saugumo, patikimumo kriterijus ir tinkamai įgyvendinti kompiuterinių sistemų palaikymą ir plėtrą.
11. Parengti specifikaciją, projektą ar kitą dokumentaciją, reikalingą informatikos inžinerijos srities produktui arba paslaugai sukurti.
12. Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis, dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų, planuoti ir organizuoti veiklą remiantis teisiniais ir norminiais dokumentais.
13. Savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio, profesinio tobulėjimo ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos, prisiimant asmeninę atsakomybę, demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius ir problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, probleminių situacijų sprendimas, praktinių pavyzdžių nagrinėjimas, specialybinės literatūros studijavimas, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, komandinis darbas, savarankiški darbai, konsultacijos, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kolokviumai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, specialybinės literatūros analizės pristatymas, probleminių situacijų sprendimų pristatymas, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas, komandinių darbų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Moduliai (Dalykai): komunikacijos modulis, fizika, duomenų bazės ir informacinės sistemos, sauga darbe, profesinės veiklos modeliavimas, informacinių ir komunikacijos modulis, aukštosios matematikos modulis, kompiuterių architektūros ir operacinių sistemų modulis, kompiuterinį braižyba, programavimo modulis, kompiuterių tinklai I modulis, ekonomikos ir tyrimų modulis, kompiuterių tinklai II modulis*, elektroninių sistemų modulis, internetinės technologijos, serverių administravimo modulis, programavimas mobiliesiems įrenginiams, programų sistemų inžinerija, informatikos teisės ir kompiuterių tinklų saugos modulis.
Praktikos: technologinės praktikos modulis, kompiuterių tinklų administravimo praktika* (kompiuterių tinklai II modulis), profesinės praktikos modulis, baigiamosios praktikos modulis.
Studijų krypties dalykų apimtis – 156 kreditai, iš jų praktikoms skirta – 33 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius modulius (dalykus), numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus modulius (dalykus), numatytus studijų programos komiteto: daiktų interneto technologijos / robotika, programuojamieji tinklai / mobilaus ryšio tinklai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentams suteikiama galimybė įgyti tarptautinės CISCO kompiuterių tinklų akademijos sertifikatus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kompiuterių tinklų administravimo studijų programos absolventai galės dirbti kompiuterių tinklų ir sistemų administratoriumi, IT inžinieriu, programuotoju įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, naudojančiose kompiuterių tinklų technologijas bei kompiuterinę įrangą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei norės studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.