Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterių tinklų administravimas (anglų k. - Computer Network Administration)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

PK_Kompiuterių tinklų administravimas_profBA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531BX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti informatikos inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti įmonių ir organizacijų kompiuterių tinklus, aptarnauti serverius, organizuoti su tuo susijusią inžinerinę veiklą.
Studijų rezultatai:
1. Žino pagrindines informatikos inžinerijos sąvokas ir teiginius, įgyja bendrųjų fundamentinių mokslų žinių, geba analitiškai mąstyti, formuluoja užduotis, modeliuoja ir taiko šias žinias inžinerinėms problemoms spręsti bei įmonių ir organizacijų verslo aplinkai suprasti.
2. Geba naudotis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais, randa ir analizuoja profesinę informaciją, organizuoja ir vykdo inžinerinius tyrimus, apdoroja ir taiko šių tyrimų rezultatus, projektuojant ir diegiant naujas inžinerines sistemas.
3. Geba analizuoti skaitmeninių kompiuterinių ir komunikacinių sistemų organizavimo principus, sandarą, funkcionavimą, modeliuoja ir projektuoja kompiuterių tinklus pagal apibrėžtus reikalavimus ir galiojančius standartus.
4. Geba kurti, testuoti ir vystyti kompiuterių taikomąsias programas, išmaniųjų įrenginių ir realaus laiko įrangos valdymo programas bei specialiąją programinę įrangą.
5. Geba diegti, administruoti modernizuoti bei valdyti kompiuterių, serverių, kompiuterių tinklo įrenginių operacines sistemas, diagnozuoja ir šalina programinius ir techninius įrangos gedimus, modernizuoja bei valdo kompiuterių sistemas, taiko inovatyvius darbo organizavimo metodus bei saugaus darbo normatyvus.
6. Taiko duomenų perdavimo kompiuterių tinklais technines ir organizacines informacijos saugos priemones, užtikrina elektroninių duomenų saugą, pasiekiamumą, vientisumą ir konfidencialumą.
7. Geba dirbti pavieniui ir komandoje, sprendžia inžinerinės veiklos problemas, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus, gauna ir perteikia informaciją taisyklinga lietuvių kalba bei viena iš užsienio kalbų.
8. Įgyja būtinus mokymosi ir praktinius įgūdžius toliau tęsti studijas, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą ir tobulėjimo profesinėje veikloje svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, komandiniai darbai, savarankiški darbai, konsultacijos, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kolokviumai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas, komandinių darbų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Dalykai: profesinė užsienio kalba, verslumo pagrindai, psichologija, sociologija, profesinė etika, profesinės kalbos kultūra, praktinė informatika, operacinės sistemos, fizika, elektrotechnika, taikomosios matematikos modulis, programavimo modulis, kompiuterių architektūra ir organizavimas, elektronika, ergonomika ir darbų sauga, duomenų bazės ir informacinės sistemos, įterptinės sistemos, internetinės technologijos, kompiuterių tinklai, programavimas mobiliesiems įrenginiams, kompiuterinė braižyba, debesų kompiuterijos technologijos, vietiniai ir globalūs tinklai, serverių administravimas, verslo ekonomika, daiktų interneto technologijos, išmaniosios valdymo sistemos, informatikos teisė, programų sistemų inžinerija, kompiuterių tinklų sauga ir valdymas, taikomieji tyrimai, programuojamieji tinklai, mobilaus ryšio tinklai.
Praktikos: technologinė, kompiuterių tinklų administravimo (mokomoji), profesinė, baigiamoji.
Studijų krypties dalykų apimtis – 150 kreditų, iš jų praktikoms skirta – 33 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto: psichologija/ sociologija/ profesinė etika, daiktų interneto technologijos/ išmaniosios valdymo sistemos, programuojamieji tinklai/ mobilaus ryšio tinklai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentams suteikiama galimybė įgyti tarptautinės CISCO kompiuterių tinklų akademijos sertifikatus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kompiuterių tinklų administravimo studijų programos absolventai galės dirbti kompiuterių tinklų ir sistemų administratoriumi, IT inžinieriu, programuotoju įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, naudojančiose kompiuterių tinklų technologijas bei kompiuterinę įrangą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei norės studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-04-10