Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų matematika (anglų k. - Financial Mathematics)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Matematika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Matematika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121AX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450541

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – ugdyti ir parengti socialiai atsakingus specialistus, gebančius apjungti įgytas bei integruoti naujas fundamentines matematikos, tarpdisciplinines finansų, draudimo ir informacinių technologijų žinias, jas taikyti kompetencijų, reikalingų tarpdalykinėse studijose, moksliniuose tyrimuose ar profesinėje (aktuaro, finansų ir/ar operacijų tyrimo analitiko, draudimo specialisto) veikloje formavimui ir plėtotei; turinčius suformuotus kritinio matematinio mąstymo įgūdžius, gebančius analizuoti, atsakingai, operatyviai ir kūrybiškai veikti, priimti argumentuotus sprendimus ir perteikti profesinę informaciją.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas abstrakčiai ir kritiškai mąstyti, komunikuoti matematine kalba. Gebėjimas dirbti savarankiškai ir grupėje, nuolatos mokytis.
Dalykinės kompetencijos:
Gebėjimas suvokti matematinius tvirtinimus ir jų įrodymus, konstruoti ir įrodyti naujus teiginius, diskutuoti matematiniais klausimais. Gebėjimas taikyti matematikos, finansų, finansų rizikos valdymo ir draudimo matematikos žinias bei pažangiausius metodus praktikoje, parinkti ir pagrįsti identifikuotų teorinių ir praktinių problemų sprendimo alternatyvas. Gebėjimas profesionaliai naudotis informacinių technologijų galimybėmis. Gebėjimas rinkti, apdoroti ir analizuoti dalykinės srities duomenis realių procesų tyrimui, vertinti rezultatus ir metodo tinkamumą.
Numatomi studijų rezultatai:
Finansų matematikos studijų programos bakalauras demonstruoja tarpdisciplinines matematikos, finansų, draudimo, ekonomikos ir IT žinias, nuodugnų jų pritaikomumo suvokimą. Absolventas geba analizuoti ekonominę situaciją ir finansų rinkas, identifikuoti ir vertinti lemiančius veiksnius, atpažinti rizikas, numatyti tinkamus instrumentus problemų sprendimui; formalizuoti realų uždavinį, sudaryti jo matematinį modelį, parinkti žinomus matematinius ir ekonominius sprendimo metodus, technikas, priemones, pritaikyti juos ir pateikti kompiuterinę realizaciją; taikyti tinkamus gyvybės, sveikatos, turto bei pensijų draudimo metodus bei optimalias strategijas įvairioms draudimo sutarčių charakteristikoms rasti, vertinti draudimo sutarčių parametrus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinės, interaktyvios, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, praktinės užduotys, individualios konsultacijos, literatūros analizė, atvejo analizė, refleksija ir kt. Programoje siekiama problemomis grįsto mokymo bei aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: siekiama kuo daugiau spęsti realias situacijas imituojančių užduočių, modeliuoti realius reiškinius, sukurti diskusinę aplinką, aktyvinti grupinį darbą. Savarankiškas ar grupinis studentų darbas orientuojamas į profesinių kompetencijų ugdymą bei praktinę veiklą, nuodugnų turimų žinių pritaikomumo suvokimą, grįstą mokslinės literatūros analize, įžvalgomis, kritiniu mąstymu. Studentai savarankiškai ruošiasi laboratoriniams darbams ir jų gynimui, egzaminams, rengia baigiamąjį darbą, atlieka praktiką.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Pasiektų rezultatų atitikimas studijų dalyko rezultatams įvertinamas per tarpinius atsiskaitymus (kontroliniai darbai, laboratoriniai darbai, koliokviumai, grupiniai ir individualūs darbai, savarankiški darbai, savęs ir (ar) kolegų įvertinimas) ir egzaminą. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro visų atsiskaitymų įvertinimų padaugintų iš svertinių koeficientų suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Finansų matematikos studijų programos branduolį sudaro baziniai matematikos (~35%), jos taikymų ir tarpdisciplininiai (~50%) bei informatikos studijų krypties (15%) dalykai (bendra apimtis – 165 kreditai). Daugiau nei pusė dalykų (pvz., Ekonometrija, Matematinis modeliavimas ir analizė, Aktuarinė matematika, Finansinės laiko eilutės, Kompiuterinė statistika, Optimizavimo metodai ir kt.) skirti įgyti specializuotoms žinioms bei gebėjimams, būtiniems finansų ir draudimo matematikos specialistui. Ši dalis apima teorinius, praktinius ir profesinius dalykus, orientuotus į žinių, kompetencijų ir vertybių, reikalingų akademinei (vėlesnėms studijoms) bei profesinei veiklai įgijimą, įtvirtinimą ir gilinimą; tyriminių, specialiųjų bei socialinių gebėjimų formavimą. Praktinių žinių įgijimui bei savarankiškai taikomojo ir (ar) tiriamojo pobūdžio veiklai skirta Praktika (15 kreditų) bei Bakalauro baigiamojo darbo (BBD) rengimas (15 kreditų). BBD kryptį studentas renkasi pats ir gali pademonstruoti, kad yra sukaupęs ir geba valdyti pasirinktos srities žinias, yra įgijęs reikiamų gebėjimų bei turi pakankamą matematikos studijų krypties analitinio, efektyvių ir optimalių sprendimų paieškos ir tiriamojo darbo patirtį. Bendrieji universitetiniai dalykai (15 kreditų) ugdo bendrąją erudiciją, formuoja vertybines nuostatas, gebėjimą kritiškai mąstyti, numatyti kompetencijų plėtojimo galimybes bakalauro studijose ir mokantis visą gyvenimą.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Praktika atliekama logistikos bei verslo įmonėse, finansų įstaigose (bankuose, draudimo bendrovėse) ir valstybinėse institucijose (pvz., „Sodra“, „Registrų centras“, „Valstybinė ligonių kasa“, VMI). Dalis studijų (iki 30%) gali būti vykdoma nuotoliniu būdu. Aukšti studentų įsidarbinimo rodikliai – po pusės metų nuo studijų baigimo dirba visi absolventai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgytas kvalifikacinis laipsnis suteikia galimybę dirbti finansų ir draudimo analitiku, aktuaru, verslo optimizavimo modelių kūrėju, investavimo konsultantu bankuose, investiciniuose, pensijų fonduose, vertybinių popierių biržose, draudimo kompanijose, logistikos, verslo įmonėse, viešajame sektoriuje, mokslo centruose bei kitose srityse, kur reikalingas aukštas ir profesionalus akademinis matematinių, IT bei ekonominių žinių taikymo lygis.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka; tęsti studijas profesinių studijų programose matematikos pedagogo profesinei kvalifikacijai įgyti.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-04-28