Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bioinžinerija (anglų k. - Bioengineering)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Biotechnologijos

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211FX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Bioinžinerijos studijų programos tikslas yra parengti bioinžinerijos magistrą, turintį pamatinių žinių genų inžinerijos, baltymų, biochemijos, biologinių sistemų modeliavimo ir bioinformatinės analizės srityse, gebantį savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir analizuoti gautus rezultatus bei tęsti studijas doktorantūros studijų programose

Studijų rezultatai:
-Gerai suvokia biotechnologijų studijų krypties principus. Žino ir vertina pažangius biotechnologijos pasiekimus;
-Geba formuluoti ir spręsti naujose biotechnologijų krypties tematinėse srityse kylančias problemas;
-Geba panaudoti savo žinias ir supratimą modeliams, sistemoms ir procesams konceptualizuoti ir pritaikyti įvairius metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą arba eksperimentus;
-Geba taikyti įgytąsias biotechnologines žinias ir supratimą netipinėms problemoms, iš jų ir susijusioms su -kitomis mokslo ir technologijų kryptimis, spręsti;
-Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias idėjas ir metodus;
-Geba identifikuoti, surasti ir gauti reikiamus duomenis;
-Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus;
-Geba kritiškai įvertinti duomenis ir pateikti išvadas;
-Suvokia, kokius metodus ir metodikas biotechnologijoje taikyti, supranta jų ribotumus;
-Išmano etinius, aplinkosaugos ir komercinius technologinės ir inžinerinės veiklos reikalavimus;
- Supranta technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir technologinės inžinerinės veiklos normų.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitas veda kvalifikuoti dėstytojai, turintys praktinių įgūdžių įvairiose bioinžinerijos ir biotechnologijos srityse;
Magistro baigiamasis darbas orientuotas į studento savarankišką darbą, pagrįstas problemų sprendimu;
Laboratoriniai darbai. – mokymasis naudojant laboratorinę įrangą, stiprinant studentų praktinius įgūdžius;
Mokymasis daugiau savarankiško darbo, pagrįstos individualiomis užduotimis.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu, pristatymai, laboratorinių darbų ataskaitos, kontroliniai darbai, kolokviumai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bioinžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo pobūdžio dalykus: pramoninę biotechnologiją, biocheminę inžineriją, sistemų biologiją, kamieninių ląstelių biologiją ir technologijas, genų inžineriją, proteomiką, biologinių sistemų matematinį modeliavimą, baltymų išskyrimo ir gryninimo metodus, bioinformatiką, ląstelės biologiją, mokslinius tyrimus ir inovacijas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti bioinžinerijos specialistus, gebančius atlikti mokslinius tyrimus ir dirbti biotechnologijos, bioinžinerijos, biochemijos, genų inžinerijos, ląstelės biologijos, audinių kultūrų srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus bioinžinerijos magistro studijų programą studijas galima tęsti fizinių, biomedicinos ir gretutinėse technologijos mokslų sričių doktorantūros studijų programose.