Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto elektronika (anglų k. - Transport Electronics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Transport_Electronics_BA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121EX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti elektronikos inžinerijos bakalaurus, turinčius fundamentalių fizinių ir technologijų mokslo žinių, išmanančius naujausias transporto elektronikos technologijas, jų projektavimo principus ir vystymosi tendencijas, gebančius kurti, tobulinti, integruoti bei eksploatuoti šiuolaikinę elektroninę įrangą ir transporto elektronikos sistemas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Matematikos ir kitų gamtos mokslų žinios, leidžiančios spręsti praktinius transporto elektronikos uždavinius;
A2 Fundamentaliosios žinios apie gamtą ir jos reiškinius;
A3 Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios tiek inžinerinės profesijos tikslams pasiekti, tiek platesnei erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti;
A4 Žinios apie inžinerijoje naudojamas medžiagas, elementus ir jų savybes;
A5 Technologijos mokslų srities ir elektronikos krypties pagrindų žinios, sudarančias galimybę įsisavinti transporto elektronikos studijų programos specialiųjų dalykų žinias ir suprasti pasirinktos inžinerijos krypties mokslinius ir fundamentaliuosius principus;
A6 Bendrųjų transporto elektronikos sistemų projektavimo ir konstravimo bei gamybos metodų ir būdų, jiems naudojamų techninių priemonių ir jų valdymo metodų, bei kokybės užtikrinimo principų žinios.
Inžinerinė analizė:
B1 Gebėjimas identifikuoti ir formuluoti elektronikos ir transporto inžinerines problemas, parinkti tinkamiausią jų sprendimo metodą ir jį tinkamai įgyvendinti;
B2 Gebėjimas taikyti turimas žinias analizuojant elektronikos inžinerinius produktus, procesus ir metodus;
B3 Gebėjimas taikyti matematinės analizės, kompiuterinio modeliavimo ar eksperimentinius metodus, sprendžiant transporto elektronikos problemas, įvertinant etinius, socialinius, saugos ir ekonominius apribojimus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Gebėjimas planuoti, projektuoti ir atlikti praktinius tyrimus ir eksperimentus transporto elektronikos srityje, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei klasifikavimu;
C2 Gebėjimas dirbti su bandymų ir matavimų įranga, rinktis reikiamus būdus bei metodiką ir atlikti patikimus matavimus;
C3 Gebėjimas naudotis informacijos tinklais, duomenų bazėmis ir literatūra atliekant inžinerinės problemos sprendimui reikiamos informacijos paiešką.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Gebėjimas kurti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti duomenis ir pateikti išvadas;
D2 Gebėjimas rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją panaudojant duomenų bazes bei kitus informacijos šaltinius;
D3 Turėti darbo su įranga, naudojama elektronikoje, įgūdžių. Gebėti dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Gebėjimas parinkti tinkamą įrangą ir metodus;
E2 Supratimas apie taikytinus metodus ir jų apribojimus;
E3 Gebėjimas taikyti teoriją ir praktinius įgūdžius sprendžiant transporto elektronikos inžinerines problemas;
E4 Gebėjimas įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Individualaus ir bendro dalykinio darbo daugiaprofilinėje grupėje (komandoje) įgūdžiai;
F2 Bendravimo su inžinerine bendruomene, naudojant įvairius metodus, įgūdžiai;
F3 Su transporto elektronikos srities inžinerine veikla susijusių sveikatos, saugos ir teisės problemų bei atsakomybės, inžinerinių sprendimų poveikio visuomenei ir aplinkai išmanymas, profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų laikymasis, atsakomybės už inžinerinę veiklą prisiėmimas;
F4 Projektų valdymo ir verslo pagrindų žinojimas;
F5 Studijavimo įgūdžiai, reikalingi nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Teorinių paskaitų metu studentai įgyja reikiamas dalykines žinias, kurios įtvirtinamos pratybų metu bei atliekant namų ir savarankiškus darbus. Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai formuojami atliekant laboratorinius ir semestro darbus bei praktikų metu. Programoje teorijos paskaitoms skiriama apie 60 %, o pratyboms ir laboratoriniams darbams – 40 % auditorinių užsiėmimų laiko. Planinės auditorinės valandos papildomos reguliariomis konsultacijomis ir bendraujant virtualioje aplinkoje Moodle. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visapusiškam ir objektyviam studijų rezultatų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir sistemingą darbą semestro metu skatinanti kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiškas darbas (laboratoriniai darbai, kursiniai darbai, individualūs darbai ir kt.) vertinamas pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studentai studijuoja automobilines elektronines sistemas, transporto sensoriką, elektromobilių elektronines sistemas, testavimo ir diagnostikos sistemas, įterptines sistemas, transporto srautų valdymo sistemas bei kitus specialybinius dalykus. Aštuntame semestre yra 15 kreditų apimties praktika.
Specializacijos:
--
Studento pasirinkimai:
Trečiame semestre galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius arba tos pačios studijų krypties dalykus, apimtis 6 kr. Šeštame ir septintame semestruose galima pasirinkti alternatyvius dalykus (modulius) iš numatytos (-ių) dalykų (modulių) grupės(-ių), viso 12 kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas išmano naujausias transporto elektronikos technologijas, jų projektavimo principus ir vystymosi tendencijas, geba kurti, tobulinti, integruoti bei eksploatuoti šiuolaikinę elektroninę įrangą ir transporto elektronikos sistemas. Turi žinių ir praktinės patirties dirbant su automobilių ir elektromobilių elektroninėmis sistemomis, transporto jutikliais, valdikliais, transporto energijos šaltiniais, testavimo ir diagnostikos priemonėmis, transporto srautų valdymo, automobilių statymo bei elektroninės logistikos sistemomis ir tinklais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti inžinerinį, ekspertinį bei vadovaujantį darbą transporto technologijų organizavimo ir valdymo, techninės priežiūros ir eksploatacijos srityse, dalyvauti transporto priemonių ir sistemų kūrimo ir modernizavimo projektinėje veikloje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę studijas absolventai gali studijuoti magistratūroje.