Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto elektronika (anglų k. - Transport Electronics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti elektronikos inžinerijos krypties moksliniais tyrimais grįstas teorines ir praktines žinias, išugdyti gebėjimus spręsti transporto elektronikos problemas, projektuoti, tobulinti, integruoti bei eksploatuoti šiuolaikinę elektroninę įrangą ir transporto elektronikos sistemas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta elektronikos pagrindams perprasti reikalingus fizikos, matematikos, dėsnius bei principus ir jų eksperimentinį bei teorinį pagrindimą, geba juos taikyti sprendžiant teorinius ir praktinius transporto elektronikos uždavinius;
A2 Žino ir sistemiškai supranta elektronikos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, sąvokas, bei geba juos nuosekliai susieti ir taikyti inžinerinėje praktikoje;
A3 Žino transporto inžinerijoje naudojamas medžiagas, elementus ir jų savybes;
A4 Žino technologijos mokslų srities ir elektronikos krypties pagrindus, sudarančius galimybę įsisavinti transporto elektronikos studijų programos specialiųjų dalykų žinias ir suprasti pasirinktos inžinerijos krypties mokslinius ir fundamentaliuosius principus;
A5 Išmano ir taiko transporto elektronikos sistemų projektavimo ir konstravimo bei gamybos metodus ir būdus, jiems naudojamų techninių priemonių ir jų valdymo metodų, bei kokybės užtikrinimo principus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba identifikuoti ir formuluoti elektronikos ir transporto inžinerines problemas, parinkti tinkamiausią jų sprendimo metodą ir jį tinkamai įgyvendinti;
B2 Geba taikyti turimas žinias analizuojant elektronikos inžinerinius produktus, procesus ir metodus;
B3 Geba taikyti matematinės analizės, kompiuterinio modeliavimo ar eksperimentinius metodus sprendžiant transporto elektronikos problemas, įvertinant etinius, socialinius, saugos ir ekonominius apribojimus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba planuoti, projektuoti ir atlikti praktinius tyrimus ir eksperimentus transporto elektronikos srityje, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei klasifikavimu;
C2 Geba dirbti su bandymų ir matavimų įranga, naudojama transporto srityje, rinktis reikiamus būdus bei metodiką ir atlikti patikimus matavimus;
C3 Geba naudotis informacijos tinklais, duomenų bazėmis ir literatūra atliekant inžinerinės problemos transporto srityje sprendimui reikiamos informacijos paiešką.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba formuluoti tiriamojo darbo tikslą uždavinius, planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, atlikti parametrų matavimą naudojantis elektrinių dydžių matavimo įranga, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas;
D2 Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją panaudojant duomenų bazes bei kitus informacijos šaltinius;
D3 Turi darbo su įranga, naudojama elektronikoje ir elektrotechnikoje įgūdžių, bei geba dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti įrangą, priemones ir metodus, projektuojant, testuojant ir eksploatuojant transporto priemonių elektronikos sistemas, žino jų veikimo principus, funkcionalumą ir savybes;
E2 Išsamiai supranta taikomus metodus, gali naudotis kompiuterinio modeliavimo metodais ir priemonėmis, įranga, technine literatūra, informacijos šaltiniais bei duomenų bazėmis;
E3 Geba derinti teoriją ir praktiką sprendžiant transporto elektronikos inžinerines problemas, dirbti inovatyvioje aplinkoje ir taikyti inovacijas;
E4 Geba įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, generuoti naujas idėjas, bendrauti, dalyvauti diskusijose, bendradarbiauti, siekdamas bendrų tikslų, moka įsigilinti į pateiktus argumentus;
F2 Geba perduoti studijų žinias bei pristatyti eksperimento ar tyrimo rezultatus specialistų ir plačiajai auditorijai;
F3 Išmano su transporto elektronikos srities inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, geba įsipareigoti inžinerinės profesinės praktikos etikos, atsakomybės ir normų klausimais;
F4 Žino projektų valdymo ir verslo pagrindus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Teorinių paskaitų metu studentai įgyja reikiamas dalykines žinias, kurios įtvirtinamos pratybų metu bei atliekant namų ir savarankiškus darbus. Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai formuojami atliekant laboratorinius ir semestro darbus bei praktikų metu. Programoje teorijos paskaitoms skiriama apie 60 %, o pratyboms ir laboratoriniams darbams – 40 % auditorinių užsiėmimų laiko. Planinės auditorinės valandos papildomos reguliariomis konsultacijomis ir bendraujant virtualioje aplinkoje Moodle. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visapusiškam ir objektyviam studijų rezultatų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir sistemingą darbą semestro metu skatinanti kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiškas darbas (laboratoriniai darbai, kursiniai darbai, individualūs darbai ir kt.) vertinamas pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Iš viso studijuojami 37 dalykai, vykdomas semestro projektas (6 kreditai), atliekama praktika (15 kreditų) ir rengiamas bakalauro baigiamasis projektas (15 kreditų).
Programą sudaro dalykų grupės:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (12 kreditų, 6 dalykai);
Inžinerijos pagrindų dalykai (12 kreditų, 2 dalykai);
Matematikos ir fizinių mokslų dalykai (30 kreditų, 5 dalykai);
Pagrindiniai studijų krypties dalykai (114 kreditų, 19 dalykų);
Specializacijų dalykai (24 kreditai, 4 dalykai – iš jų vienas semestro projektas ir du - alternatyvos);
Laisvai pasirenkami dalykai (6 kreditai, 1 dalykas);
Studentai studijuoja „Dirbtinis intelektas transporto sistemose“, „Elektroninių transporto sistemų eksploataciją ir patikimumą, „Įterptines sistemas“, „Transporto srautų valdymo sistemas“ bei kitus specialybės pagrindų dalykus, tokius kaip „Signalai ir sistemos“, „Skaitmeniniai įtaisai“, „Analoginiai įtaisai“.
Aštuntame semestre yra 15 kreditų apimties praktika ,kurios metu sprendžiami realūs uždaviniai. Praktikos rezultatas – pilnai suprojektuotas arba net ir pagamintas įrenginio maketas.
Specializacijos:
Automobilių elektronika, Aviacijos elektronika.
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis dalykus 6 semestre iš alternatyvų grupės apimtimi 12 kreditų – „Produkto vystymo projektas“,
„Inžinerinė ekonomika“, „Elektronikos projektų vadyba“.
Tai pat programoje yra numatytas vienas 6 kreditų apimties laisvai pasirenkamas dalykas iš Universiteto siūlomo sąrašo.
Specializacijoje „Automobilių elektronika“ numatyti 4 moduliai, 24 kreditai. Dalyke „Automobilinės elektroninės sistemos“ bus gilinamasi į automobiliuose naudojamų elektroninių sistemų veikimo principus, realizacijos variantus ir pagrindinius parametrus. Dalyke „Elektroninės apsaugos sistemos“ koncentruojamasi į elektroninių apsaugos sistemų struktūrą, funkcijas bei schemotechniką, nagrinėjamos svarbiausios elektroninių apsaugos sistemų klasės, struktūros, elementai, mokoma identifikuoti eksploatacijos problemas, naudotis serviso bei diagnostikos technologija bei įranga. Naujas dalykas – „Autonominio valdymo sistemos“, kuriame bus gilinamasi į tokių sistemų tipines realizacijas, dirbtinio intelekto panaudojimo galimybes autonominiam transporto priemonės valdymui užtikrinti. Taip pat „Semestro projekte“ studentai rengia darbus, kurių tematika tiesiogiai siejasi su automobiline elektronika. Praktiniai įgūdžiai bus įgyjami specializuotoje automobilinės elektronikos diagnostikos laboratorijoje.
Specializacijos „Aviacijos elektronika“ 24 kr. apimties dalykų rinkinys suteiktų žinių aviacijos elektrotechnikos ir elektronikos srityse. Dalykas „Aviaciniai prietaisai ir sistemos“ supažindintų studentus su specifiniais metodais ir įranga. Taip pat „Semestro projekte“ studentai rengtų darbus, kurių tematika tiesiogiai siejasi su avionika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentalių gamtos mokslų ir technologijų žinių, išmano naujausias automobilių bei aviacijos elektronikos technologijas, jų projektavimo principus ir vystymosi tendencijas, geba kurti, tobulinti, integruoti bei eksploatuoti šiuolaikinę elektroninę įrangą ir transporto elektronikos sistemas. Turi žinių ir praktinės patirties dirbant su transporto jutikliais, valdikliais, transporto energijos šaltiniais, testavimo ir diagnostikos priemonėmis, transporto srautų valdymo, navigacijos, elektroninės logistikos sistemomis ir tinklais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti inžinerinį, ekspertinį bei vadovaujantį darbą transporto priemonių elektronikos įtaisų ir sistemų projektavimo, gamybos, techninės priežiūros ir eksploatacijos srityse, dalyvauti transporto priemonių – automobilių ar orlaivių, jų sistemų kūrimo ir modernizavimo projektinėje veikloje.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.