Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Archeologija (anglų k. - Archaeology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Archeologija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, turinčius žinių ir supratimą apie praeitį (žmones ir jų paveldą, kompleksiškai apimant kultūrinius ir biologinius aspektus) archeologijos mokslo perspektyvoje, taip pat kompetencijų atlikti tyrimą pagal archeologijos mokslo reikalavimus atsižvelgiant į etinius ir profesinius, istorinius ir socialinius, teorinius ir metodologinius kontekstus, galinčius veikti dinamiškoje profesinėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas žinos:
bendrąja archeologijos mokslo raidą bei detaliai išmanys konkrečią archeologijos mokslinių tyrimų sritį;
archeologinių lauko tyrimų metodus, gebės juos taikyti praktiškai;
skirtingų archeologinių krypčių interpretacines prieigas, supras skirtingų tyrimo krypčių rezultatus ir gebės juos paaiškinti;
archeologijos paveldosaugos problematiką, archeologijos mokslo vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, archeologo viešosios atsakomybės sritis;
apie žmogaus ir gyvūnų biologiją – biologinę evoliuciją, ontogenezę, biologinę įvairovę, jų kultūrinius ir biologinius aspektus; apie šiuolaikines žmogaus ir gyvūnų individualaus gyvenimo („gyvenimo istorijos“) tyrimų galimybes bei praeities populiacijų ir bendruomenių modeliavimą bei teorines rekonstrukcijas.
Programos absolventas gebės:
savarankiškai atlikti nesudėtingą mokslinį tyrimą;
suprasti skirtingus archeologijos tyrimo metodus, anksčiau atliktų tyrimų rezultatus, gebės įvertinti jų patikimumą;
naudotis įvairiais informacijos paieškos įrankiais, taip pat bibliografiniais ištekliais, archyvais, muziejų fondais;
argumentuotai perteikti informaciją žodžiu ir raštu skirtingoms tikslinėms grupėms archeologijos lauko tyrimų klausimais (valstybinėms institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, kt.);
suprasti archeologijos paveldo vertes, jas perteikti visuomenei ir suinteresuotoms valstybinėms institucijoms, prisidėti prie archeologijos paveldo puoselėjimo;
savarankiškai atlikti darbinės veiklos užduotis, priimti sprendimus, kūrybiškai spęsti darbinėje veikloje kylančias problemas;
organizuoti ir planuoti, prisitaikyti prie profesinės aplinkos pokyčių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai/proseminarai, pratybos, mokomosios ekskursijos, praktikos, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
egzaminas (žodžiu, raštu); koliokviumas; pristatymas arba pranešimas; rašto darbai: referatas, recenzija, bibliografinio sąrašo sudarymas, praktikos ataskaita, kursinis darbas, bakalaurinis darbas;
pratybos; praktika; projektas; „Aplanko“ metodas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programa sudaryta moduliniu principu.
Pagal pasirinkimo tipą moduliai skirstomi į privalomus ir pasirenkamus. Pagrindinės krypties studijų moduliai sudaro 165 kreditus, modulio apimtis 15 kreditų.
Programa pradedama 4 moduliais: Studijų įvadas, Lietuvos archeologijos pagrindai, Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos pagrindai, Paveldosaugos pagrindai. Šie moduliai, kurie sudaro 60 kreditų gali būti pasirenkami kaip gretutinė Archeologijos studijų programa kitų programų studentų, kuriose numatyta gretutinės studijų krypties galimybė.
15 kreditų skirta Bendrųjų universitetinių studijų dalykams (moduliams).
Archeologijos studijų programoje nuosekliai derinamas teorinis ir praktinis mokymas. Praktika yra integruota šiuose moduliuose: Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos pagrindai; Paveldosaugos pagrindai; Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio archeologija; Geležies amžiaus (I tūkstantmečio) archeologija; Istorinių laikų archeolgija; Praktinis tiriamasis bakalauro seminaras.
Specializacijos:
Bioarcheologijos specializacija
Studento pasirinkimai:
Galima:
rinktis Archeologijos programos gilinamąsias studijas;
specializuotis Bioarcheologijos studijose;
rinktis gretutines studijas;
rinktis bendrąsias universitetines studijas.
Kiekvienam išvardintam pasirinkimui skirta 60 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.
Archeologijos bakalauro studijų programa yra vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Archeologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo gali atlikti ardomuosius archeologinius tyrimus, dirbti paveldosaugos, mokslo ir studijų institucijose, muziejuose, privačiame sektoriuje, kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Studentai gali toliau studijuoti Istorijos fakulteto Istorijos, Archeologijos arba Paveldosaugos magistro programose, taip pat kitų humanitarinių ir socialinių mokslų magistrantūrose.