Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto logistika (anglų k. - Transport Logistics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VTDK_Transporto logistika_pBA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531LX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti logistikos specialistą, gebantį valdyti krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus, taikyti logistikos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; gebantį organizuoti transporto/logistikos įmonių/padalinių veiklą; savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos fundamentinių pasaulėžiūros ir humanitarinių mokslų teorijas, materialinių, informacinių ir finansinių srautų, keleivių ir krovinių vežimų procesus.
Taikys ekonomikos, statistikos, vadybos ir verslo organizavimo žinias bei reglamentuojančius teisės aktus transporto/logistikos profesinėje veikloje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Analizuos įmonės logistinius/transportavimo procesus, identifikuos esančias problemas, įžvelgs perspektyvas užtikrinant darnią plėtrą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Planuos įmonės/padalinio veiklą, vystymo/plėtros galimybes, įvertinus transporto/logistinio verslo aplinką, rinkos tendencijas.
Taikys informacines sistemas transporto ir logistikos procesų analizei.
Specialieji gebėjimai:
Valdys keleivių bei krovinių vežimo procesus, užtikrins jų materialinį aprūpinimą, kokybę ir kontrolę. Valdys tiekimo, pirkimo ir pardavimo, sandėliavimo, paskirstymo procesus optimizuojant tiekimo grandžių skaičių, atsargų kiekį, sandėliavimo sąnaudas. Valdys logistikos informacijos srautus naudodamas informacines technologijas.
Taikys vadybos ir verslo organizavimo ir kitų mokslų žinias efektyviam transporto ir logistikos procesų tobulinimui.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės vertinti logistinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu. Gebės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir užsienio kalba.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės kritiškai analizuoti, argumentuoti, diskutuoti komandinėje veikloje žodžiu, raštu ar kita komunikavimo priemone. Gebės savarankiškai gilinti savo žinias profesinėje veikloje, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai, kursiniai, individualūs ir komandiniai savarankiški darbai, atvejų analizė, profesinės veiklos praktikos, pažintinės išvykos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Kalbos kultūra, Tvari aplinka ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai - Sociologija, Psichologija, Darnus vystymasis.
Studijų krypties dalykai ir moduliai:
Verslo matematika, Statistika, Mikroekonomika, Verslo pagrindai, Rinkodara ir pardavimų valdymas, Finansinė apskaita ir auditas, Kokybės vadyba transporte, Transporto sistema, Transporto priemonės, Makroekonomika, Krovinių ir keleivių vežimas, Informacinės sistemos logistikoje, Transporto ekonomika, Transporto vadyba ir verslo organizavimas, Logistika, Transporto veiklos teisinis reglamentavimas ir muitinės veikla, Ekspedicija ir draudimas, Sandėliai ir terminalai, Jungtinis semestro projektas ir alternatyviai pasirenkami moduliai: Transporto vadyba (modulio dalykai: Krovinių vežimo organizavimas ir valdymas, Keleivių vežimo organizavimas ir valdymas, Įvairiarūšiai vežimai), Logistikos procesų vadyba (modulio dalykai: Logistikos procesų valdymas, Tiekimo grandinės valdymas, Sandėlių procesų valdymas) – pasirenkamas vienas iš jų.
Specialieji studijų dalykai:
Taikomieji tyrimai, laisvai pasirenkami dalykai (Dalykinio bendravimo psichologija, Transporto geografija, Verslo kalba (anglų, prancūzų), ES transporto politika, Verslo kalba (vokiečių, rusų), Personalo vadyba, Verslo komunikacija ir etika, Dokumentų valdymas, Žalioji logistika – pasirenkami trys iš jų), Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Pažintinė praktika, Logistinių įgūdžių lavinimo praktika, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Taikydami vietinės distribucijos ir tarptautinės logistikos teisines normas, absolventai gebės organizuoti ir planuoti aprūpinimo, pirkimo ir pardavimo, sandėliavimo paskirstymo procesus, valdyti keleivių bei krovinių gabenimo procesus, krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus. Nuosekliai ugdomi gebėjimai laiku priimti verslo optimizavimo sprendimus, sietinus su logistine veikla tiek pačioje įmonėje, tiek už jos ribų. Studijų programoje daug dėmesio skiriama ateities logistikos sritims: žaliajai logistikai, el. logistikai. Dalykiški ryšiai su socialiniais partneriais, bendravimas ir bendradarbiavimas su transporto/logistikos įmonėmis sudaro palankias sąlygas gauti reikiamas kompetencijas ir sėkmingai veikti darbo rinkoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę savarankiškai taikant vietinės distribucijos ir tarptautinės logistikos teisines normas, organizuoti ir valdyti krovinių, keleivių pervežimo ir kitus logistinius procesus, priimti savalaikius verslo optimizavimo sprendimus ir užtikrinti verslo konkurencingumą transporto ir logistikos sektoriaus įmonėse. Įgijęs verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmuo gali dirbti transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, kurti savo verslą, siekti aukštesnio akademinio išsilavinimo.