Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mechaninių technologijų inžinerija (anglų k. - Mechanical Technologies Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

VTDK_Mechaniniu_technologiju_inzinerija_K_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531EX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550715

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-04-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti mechanikos inžinerijos specialistus, suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų profesionaliai projektuoti, spręsti profesines problemas, taikyti naujausias technologijas mechanikos inžinerijos srityje
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus mechanikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Žinos svarbiausias mechanikos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį. Turės pagrindinių mechanikos inžinerijos žinių, svarbių dirbant praktiškai.
Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. Gebės taikyti savo žinias mechanikos inžinerijos studijų krypties problemoms išspręsti kūrybiškai taikydamas žinomus metodus. Gebės taikyti savo žinias analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas mechanikos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais. Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su įranga, naudojama mechanikos inžinerijos studijų kryptyje.
Specialieji gebėjimai:
Supras įvairią projektavimo metodiką ir gebės ją taikyti. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Gebės parinkti inžinerinius sprendimus, priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti. Gebės taikyti inžinerines žinias formuluodamas ir vykdydamas projektavimo užduotis pagal numatytus reikalavimus.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse. Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Specialybės kalbos kultūra, Aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Psichologija, Profesinė etika – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Fizika, Kompiuterinis modeliavimas, Informacinės technologijos, Inžinerinės medžiagos, Mechanika, Inžinerinė grafika, Techniniai matavimai, Bendroji elektrotechnika, Pjovimo procesai ir įrankiai, Ekonomikos teorija, Projektų valdymas, Įmonių ekonomika, Taikomieji tyrimai, Mechaninės, pneumatinės ir hidraulinės sistemos, Įrangos projektavimas, Mašinų gamybos technologija, Gamybos automatizavimas, Naujos technologijos, Įmonių padalinių projektavimas.
Studento pasirinkimai:
Specializacija – Automobilių mechaninių sistemų remonto technologija. Studijuojami šie dalykai: Automobilių įranga, CNC programavimas, Automobilių mechaninių sistemų remontas.
Specializacija – Technologijos įrenginių mechatroninės sistemos. Studijuojami šie dalykai: Mechatronika, CNC programavimas, Kompiuterinis technologijų projektavimas.
Specializacija – Technologijos įrenginių remonto technologija. Studijuojami šie dalykai: Technologijos įrenginių elektros įranga, CNC programavimas, Technologijos įrenginių remontas.
Specialieji studijų dalykai:
Teisė, laisvai pasirenkami dalykai (Suvirinimo technologijos, Kompozicinės medžiagos ir dangos, Kėlimo įrenginiai, Inovacijų valdymas, Ergonomika, Atsinaujinančios energijos technologijos, Automobilių valdymo sistemos, Integruotos gamybos pagrindai, Robotika – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
Metalo apdirbimo praktika, Technologijos įrenginių praktika, Technologinė praktika, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos kokybiškas studijas užtikrina naujos laboratorijos, aprūpintos modernia įranga bei kolegijos bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Kolegijai bendradarbiaujant su tarptautine kompanija HAAS AUTOMATION EUROPE ir socialiniu partneriu UAB ABPLANALP EGINEERING įkurtas HAAS techninio mokymo centras. Dalyvaujant tarptautiniame projekte "Programinio valdymo staklių operatoriaus sertifikatas specialisto konkurencingumui didinti" sukurta inovatyvi mokymo programa, suteikianti studentams galimybes įgyti europinio lygio reikalavimus atitinkančias kompetencijas. HAAS AE geriausiai besimokantiems studentams skiria stipendijas. Studentai vykdo eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose bei tarptautinių mainų programoje Erasmus+: vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikos į kitas Europos Sąjungos šalis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali dirbti tokiose profesinės veiklos srityse kaip gaminių projektavimas ir inžinerinė analizė, mechaninių technologijų gamybos ir remonto procesų projektavimas, technologijos įrenginių eksploatavimo ir techninės priežiūros uždavinių sprendimas, techninės įrangos projektavimas, gamybos įmonių plėtros analizė bei kitą inžinerinį darbą metalų ir jų gaminių, mašinų ir įrangos gamybos ir remonto įmonėse.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas Mechanikos studijų krypties universitetinių studijų programas.