Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto kokybė ir sauga (anglų k. - Food Quality and Safety)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Maisto studijos

Studijų krypties šaka

Maisto žaliavų kokybė ir sauga

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

Final report_VMU_Food studies.pdf

Valstybinis kodas

6121IX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450810

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
rengti maisto studijų krypties specialistus, gebančius spręsti maisto žaliavų ir produktų gamybos ir jos procesų valdymo, kokybės kontrolės, maisto ūkio konkurencingumo didinimo problemas, diegiant tvarios gamybos principus, tausojant aplinką ir žmogaus sveikatą, įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus.
Studijų rezultatai:

Geba:
• paaiškinti pirminės gamybos ir maisto tvarkymo procesų įtaką maisto žaliavų ir produktų kokybei ir saugai, aplinkai ir žmogui;
• apibūdinti maisto žaliavų ir produktų cheminę sudėtį, maisto komponentų savybes ir jų tarpusavio sąveiką ir suvokia maisto produktų kokybės ir mitybos įtaką žmogaus gyvenimo kokybei;
• apibūdinti maisto žaliavų ir produktų gamybos, apdorojimo, gedimo bei irimo procesus, parinkti tinkamus jų kontrolės metodus, paaiškinti šių procesų įtaką žaliavų ir produktų kokybei ir saugai;
• formuluoti mokslinę hipotezę, parinkti inovatyvius maisto žaliavų ir produktų kokybės vertinimo metodus, planuoti ir vykdyti tyrimus, statistiškai įvertinti, analizuoti ir apibendrinti tyrimų rezultatus, reikalingus maisto žaliavų ir produktų kokybės ir saugos užtikrinimui visoje maisto tvarkymo grandinėje;
• analizuoti ir kritiškai vertinti žaliavų ir maisto tvarkymo procesus įtakojančius veiksnius, užtikrinant tvarią gamybą, tausojant žmogaus sveikatą ir aplinką;
• parinkti tinkamas žaliavas, įrangą, priemones, procesus ir būdus maisto žaliavų ir produktų tvarkymui;
• taikyti kokybės valdymo sistemas kontroliuojant ir vertinant maisto žaliavų bei produktų kokybę ir saugą visuose pirminės gamybos ir maisto tvarkymo etapuose;
• bendrauti ir bendradarbiauti, sprendžiant maisto tvarkymo uždavinius, aiškiai, argumentuotai pateikti informaciją ir bendrauti su įvairių mokslo sričių specialistais;
• savarankiškai ir/arba komandoje priimti sprendimus, kritiškai vertinti ir taikyti žinias praktikoje, priimant maisto kokybę ir saugą užtikrinančius sprendimus;
• kritiškai mąstyti, spręsti problemas, dirbti savarankiškai ir grupėje, atsakingai priimti sprendimus ir prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, suvokti mokymosi visą gyvenimą ir karjeros planavimo būtinybę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aiškinimas, klausimų ir atsakymų pateikimas, literatūros analizė, atvejų analizė, praktinių ir laboratorinių darbų atlikimas, ataskaitų parengimas ir pristatymas, grupinės užduoties atlikimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu, atvejų analizės vertinimas, bandymų stebėjimas, ataskaitų pristatymo stebėjimas, diskusijų stebėjimas, atliktų praktinių užduočių analizės vertinimas ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendroji mikrobiologija; Matematika ir informatika; Neorganinė ir analizinė chemija; Specialybės kalba; Fizikinė ir koloidų chemija; Žemdirbystės sistemos; Augalinės maisto žaliavos; Bendroji ekologija ir aplinkosauga; Fizika; Gyvūninės maisto žaliavos; Maisto chemija; Funkcionalusis maistas; Augalų fiziologija; Maisto produktų gamyba; Maisto mikrobiologija ir toksikologija; Žaliavų ir maisto tyrimų metodologija; Biologiškai aktyvios maisto medžiagos; Instrumentinė maisto produktų analizė; Maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos; Kursinis darbas (Inovatyvaus produkto kūrimas); Informacinės technologijos maisto sektoriuje; Profesinės veiklos praktika; Gastronomijos mokslas; Maisto žaliavų laikymas; Maisto žaliavų ir produktų perdirbimo ir sandėliavimo inžinerija; Žmogaus mitybos fiziologija; Maisto produktų kokybės vertinimas; Maisto žaliavų biotechnologija; Baigiamasis darbas; Pakavimo medžiagos ir technologijos
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
A grupės (pagrindinių studijų sričių dalykai ir užsienio kalbos;) ir B grupės (alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykus, dėstomi kitose, nei studentas studijuoja, studijų programose) dalykai ;
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų krypties programų unikalumas yra tas, kad jos yra tarpdisciplininės, apimančios agronomijos, inžinerijos studijų kryptis, o parengti specialistai įgyja kompetencijas, svarbias visose maisto grandinės etapuose, nuo kokybiškų žaliavų užauginimo, paruošimo ir apdorojimo iki saugaus produkto pateikimo vartotojui, todėl darbdaviai suinteresuoti užtikrinti šių studijų programų absolventų įdarbinimą savo įmonėse
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
absolventai įgiję žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali dirbti ir dirba kokybės vertinimo ir valdymo įstaigose, konsultavimo
įmonėse, bendrovėse, valstybinėse įstaigose bei privačiame versle, maisto žaliavų perdirbimo, maisto produktų gamybos įmonėse, maitinimo, rekreacijos ir kitas turizmo paslaugas teikiančiose verslo struktūrose (viešbučiuose, svečių namuose, poilsio namuose, turizmo kompleksuose ir kaimo turizmo sodybose), kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas žemės ūkio mokslų ar giminingų studijų krypčių grupės magistrantūros studijų programose Lietuvos ir užsienio universitetuose
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021, spalis