Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekoturizmas (anglų k. - Ecotourism)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Kelionės, turizmas ir poilsis

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6607

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

KOK_Turizmas ir poilsis_2022.pdf
Išvadų išrašo vertimas_KOK_ Turizmas ir poilsis_2022.pdf

Valstybinis kodas

6531LX048

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551015

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-09-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti šiuolaikiškus kvalifikuotus verslo vadybos specialistus, gebančius įgytus gebėjimus pritaikyti praktikoje, turinčius reikiamas kompetencijas, įgūdžius analizuoti ir kritiškai vertinti turizmo sektoriaus veiklas, jas kurti ir vystyti pagal darnaus vystymosi ir ekoturizmo principus, sėkmingai derinant ekoturizmo tikslus su ekonomika, vadyba, rinkodara, finansais, psichologija, teise bei adaptuojantis šiuolaikinėje informacinių technologijų aplinkoje, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale, nuolat tobulėjančius ir siekiančius prisidėti prie šalies darnaus vystymosi.
Po trijų studijų metų suteikiamas Verslo vadybos profesinio bakalauro diplomas. Studijas baigę studentai išmano darbo specifiką turizmo organizacijose, siekiant jų veiklos efektyvumo darnos aspektu, įgytas kompetencijas gali pritaikyti dirbdami tiek verslo sektoriuje, tiek viešajame sektoriuje (nacionalinių ir regioninių parkų administracijose, botanikos ir zoologijos soduose, valstybiniame sektoriuje, turizmo informacijos centruose, kaimo turizmo sodybose) bei kurti nuosavą verslą.
Studijų rezultatai:
1.Išmanydami ekoturizmo veiklos turinį, darnaus vystymosi principus, teisinius dokumentus, reglamentuojančius (eko)turizmo veiklą, ekoturizmo išteklius, rinkodaros principus, gebės įgytas žinias kompleksiškai taikyti praktinėje veikloje, remiantis ekosąmoningumu, krikščioniškos moralės, tarpkultūrinėmis ir etninėmis vertybėmis.
2.Naudodamiesi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, gebės rinkti ir argumentuotai interpretuoti duomenis, reikalingus priimant sprendimus bei gebės numatyti turizmo, ekoturizmo ir poilsio veiklos plėtros perspektyvas remiantis darnaus vystymosi principais.
3.Savarankiškai priimdami inovatyvius sprendimus nuolat kintančiame turizmo sektoriuje, gebės planuoti, organizuoti ir vertinti savo srities veiklą, panaudojant informacines technologijas, įvertinant aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius aspektus, remiantis tarpkultūrinės komunikacijos, vartotojų bei konkurentų elgsenos ir verslo etikos principais.
4.Gebės atsakingai ir profesionaliai komunikuoti su rinkos dalyviais, verslo partneriais ir klientais nacionaliniame bei tarptautiniame kontekste lietuvių ir užsienio kalbomis, demonstruojant savo profesinius, vadybinius, socialinius gebėjimus; taikant dalykinės komunikacijos principus.
5.Gebės kritiškai vertinti ir savarankiškai ugdys profesinius ir asmeninius gebėjimus, atsižvelgiant į nuolat kintančią profesinės veiklos aplinką bei rinkos poreikius, demonstruojant atsakomybes už veiklos ir jos rezultatų poveikį bei vadovaujantis ekosąmoningumu ir krikščioniška morale.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, diskusijos, praktikos, paskaitos už Kolegijos ribų, lankantis įmonėse, įvairiose organizacijose, paskaitos bibliotekoje, analizuojant spec. šaltinius, dirbant naudojantis duomenų bazėmis, jungtinės paskaitos - sujungiant keletą akademinių grupių iš skirtingų studijų programų ir kombinuojant keletą dalykų, vyksta Apskrito stalo diskusijos, kviestinių lektorių, svečių, praktikų paskaitos, skirtos pasidalinti praktine patirtimi, pristatyti situacijas ir atvejus iš įmonių veiklos, atvejo analizės, situacijų analizės, eksperimentai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, testas, tarpinis atsiskaitymas, savarankiškas darbas, savarankiško darbo pristatymas, praktinės užduotys.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai: filosofija, dvi užsienio kalbos, kalbos kultūra, krikščioniškas socialinis mokymas.
Studijų krypties dalykai: turizmo pagrindai, turizmo vadyba, aplinkos apsauga turizme, bendroji ekologija, ekoturizmo geografija ir ištekliai, ekskursijų vedimo metodika, ekoturizmo kelionių maršrutų rengimas, tarpkultūrinė komunikacija ir vartotojų elgsena, žmogiškųjų išteklių valdymas, ekoturizmo marketingas, svetingumas ir profesinė etika, visuomenės sveikata, turizmo statistinė analizė, teisės pagrindai turizme, paslaugų kokybės vadyba, darnus vystymasis ir turizmas, ekoturizmo verslo planavimas, E-verslo komercijos pagrindai, verslumas turizme, verslo tyrimai, finansinės veiklos apskaita ir analizė, gamtinis turizmas, skaitmeninis turizmas, turizmo informacinės komunikacinės technologijos ir kt.
Pasirenkamieji studijų dalykai: du studentų laisvai pasirenkami dalykai iš Kolegijos pateikto laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Praktikos: Studijuodami Ekoturizmo programoje, Kolpingo kolegijos studentai įgauna platų teorinių ir praktinių žinių bagažą. Studijų metu atliekamos penkios skirtingos praktikos, kurių metu net 90 % studentų yra kviečiami likti dirbti! Pirmoji praktika – pažintinė. Praktikos metu susipažįstama su ekomąstymu pasižyminčiomis įstaigomis, organizacijomis. Šios praktikos metu diegiamas kritiškas ir konstruktyvus požiūris vertinant turizmo veiklos aplinką, remiantis darnaus vystymosi principais. Antroji praktika – susipažinimas su turizmo industrija, apsilankymas Turizmo mugėje. Šios praktikos metu studentai supažindinami su turizmo industrija, turizmo planavimu ir klasifikavimu. Jie vyksta į Turizmo mugę, kurioje analizuoja ir klasifikuoja dalyvaujančias įmones, analizuoja jų veiklas, marketinginius sprendimus. Trečioji – gido praktika. Šios praktikos metu studentai išmoksta vesti ekoturistines ekskursijas, susipažįsta su ekoturizmo paslaugų teikimu organizuojant kelionių ir ekskursijų maršrutus. Ketvirtoji praktika – mėnesio praktika turizmo įmonėje. Studentai pasirenka įmonę ir atlieka individualią praktiką joje, dirbdami pavestus darbus, analizuodami įmonės veiklą, spręsdami įvairias situacijas ir priimdami sprendimus. Galiausiai – baigiamosios praktikos metu studentai mokosi elgtis nestandartinėse situacijose, spręsti konfliktus, susijusius su ekoturizmo įmonės veikla, tobulina atsakingą požiūrį į visuomenę ir vertina jos elgesį gamtos atžvilgiu. Jos metu atlieka tyrimą savo baigiamajam bakalauro darbui ir įgyja ekoturizmo kompetenciją.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
10 kreditų, studentai gali rinktis iš studijų programoje siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ekoturizmas – vienintelė tokio tipo siūlomų studijų Lietuvoje programa.
Ekoturizmas – studijų programa, skirta asmenims, siekiantiems saugoti gamtą, gerinti vietos gyventojų gerovę, atsakingai planuoti keliones, užmegzti darnius santykius su natūraliu pasauliu bei jo gyventojais. Ekoturizmas – tai vienintelė studijų programa Lietuvoje, kurioje susipina vadybinės, turizmo ir darnaus požiūrio kompetencijos, sukuriančios unikalią ekoturizmo kompetenciją.
Dalyvaudami mobilumo programose, dalį studijų laiko studentai gali praleisti užsienio šalių aukštosiose mokyklose ir (arba) atlikti profesinę praktiką užsienyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pasirinkę studijuoti ekoturizmą, moksleiviai dažnai atranda tikrąjį svajonių darbą – pažintines keliones po gamtą, susipažįsta su augalais, miškais, ežerais, pradeda organizuoti dviračių ekoturistines išvykas, ekskursijas po kaimiškas vietoves, sudarinėja ekoturistinius maršrutus, užsiima gido paslaugomis. Būsimieji ekoturizmo specialistai įsidarbina įvairiose ekomąstymą palaikančiose organizacijose, tokiose kaip botanikos sodai, zoologijos sodai, įvairūs viešbučiai, oro uostai, turizmo agentūros. Studentai, linkstantys į renginių organizavimą, noriai įsidarbina nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybėse, kuria savo verslą, organizuoja išvykas, veiklas, stovyklas, supažindinančias su darnaus pasaulio koncepcija. Baigę Ekoturizmo programą, absolventai įgyja kompetencijas, leidžiančias efektyviai planuoti, organizuoti bei įgyvendinti ekoturizmo veiklas, sudaryti sąlygas žmonėms pažinti pasaulį ekoturistinėmis kelionėmis.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistratūros studijos turizmo ir poilsio srityje.