Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Istorijos ir kultūros paveldas (anglų k. - Historical and Cultural Heritage)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Paveldo studijos

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, baltarusių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7123

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

EHU_Istorijos_ir_kulturos_paveldas_M_2015.pdf

Valstybinis kodas

6211NX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-02-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos aprašo santrauka
Studijų programos tikslas:
Studijų programos tikslas – išugdyti kultūros paveldo srities specialistus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinį tyrimą (akcentuojant kultūros istoriją ir etnologiją) ir pritaikyti jo rezultatus praktikoje, taip pat sudaryti sąlygas išsiugdyti paveldo studijų srities ekspertines kompetencijas bei gebėjimą veikti dinamiškoje profesinėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Absolventai žinos ir gebės:
• Žinos paveldo ir paveldosaugos teorijas, paveldo pritaikymo praktikas, gebės paaiškinti paveldosaugos procesus ir pateikti konceptualius ir praktinius pasiūlymus paveldo apsaugos ir pritaikymo klausimais;
• Žinos materialųjį ir nematerialųjį paveldą, supras šios srities mokslinius tyrimus (istoriografiją ir metodologiją), gebės atpažinti skirtingus paveldo tipus ir objektus, bei juos įvertinti paveldo apsaugos požiūriu;
• Įgis supratimą apie paveldo pritaikymą ir panaudą šiuolaikinės visuomenės poreikiams, gebės suplanuoti mokslinį tyrimą konkrečiai paveldo pritaikymo problemai spręsti (inicijuoti šios srities programas/projektus);
• Gebės identifikuoti tyrimo temą ir iškelti tyrimo hipotezę, pritaikyti tinkamus tyrimo metodus;
• Gebės atlikti kompleksinį tyrimą taikant humanitarinių mokslų (istorija, etnologija, antropologija) metodus, gebės rinkti, sisteminti, analizuoti ir komentuoti atitinkamus šaltinius;
• Gebės rašyti tiriamuosius rašto darbus pagal paveldo studijų krypties reikalavimus;
• Gebės atpažinti ir suprasti socialinio, politinio, etninio kontekstų įtakas paveldo konceptui, taip pat paveldo panaudojimui šiuolaikinės visuomenės reikmėms;
• Gebės analizuoti ir vertinti įvairias paveldo studijų srities problemas ir siūlyti sprendimus, pagrįstus moksliniais argumentais;
• Gebės suprasti ir pripažinti paveldo įvairovę, jo daugiakultūriškumą ir daugiaperspektyvią interpretaciją;
• Gebės kelti visuomenės sąmoningumą istorijos ir paveldo srityse;
• Gebės atpažinti ir reaguoti į besikeičiančius socialinius lūkesčius paveldo, jo pritaikymo ir panaudos atžvilgiu;
• Gebės kritiškai ir savikritiškai mąstyti įvertinti pasiektus veiklos rezultatus ir specialistų rekomendacijas, taip pat gebės tobulinti asmenines profesines kompetencijas;
• Gebės kurti naujas idėjas;
• Gebės gerbti kultūrinę įvairovę, gebės spręsti problemas ir prisiimti moralinę atsakomybę už savo veiksmus;
• Gebės nuolat tobulėti profesinėje veikloje, valdyti informaciją ir komunikuoti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, projektinė veikla ir kitos kūrybinės užduotys. Auditorinis darbas derinamas su nuotoliniu mokymu(-si) Moodle sistemoje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas (raštu ir žodžiu);
Probleminiai pranešimai;
Tiriamieji rašto darbai;
Projektai;
Kitos kūrybinės užduotys.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomi dalykai (teorinės studijos) sudaro 32 kreditus. Studijuojami dalykai: Paveldosaugos teorija; Projektinis planavimas istorijos ir kultūros paveldo srityje; Istorija, atmintis, identitetas; Kultūros paveldas istorinėje ir antropologinėje perspektyvoje; Atminties kultūra Baltarusijoje XIX – XX a. Privalomai pasirenkami specializuotų modulių dalykai sudaro 18 kreditų. Kultūros paveldo interpretacijos modulį sudaro dalykai: Kultūros paveldo turizmo destinacijų marketingas; Kultūros paveldo muziefikacija Baltarusijoje; Tradicinės etninės kultūros kaip nematerialaus kultūros paveldo objektas. Istorijos ir etnologijos modulį sudaro dalykai: Bizantijos civilizacijos ir kultūros paveldo vieta Centrinės ir Rytų Europos regione; Baltarusijos miestai kaip istorijos ir kultūros paveldo objektai; Identitetas ir nacionaliniai projektai Rytų Europoje. Pasirenkamieji dalykai sudaro 10 kreditų (siūlomi dalykai: Kultūrinio turizmo teorija; Nekilnojami kultūros ir istorijos paveldo objektai: apsauga ir panauda urbanistiniame planavime; Krikščionybės paveldas Baltarusijoje ir jo šiuolaikinė interpretacija; Šiuolaikinės lokalaus paveldo panaudos praktikos, kt.). Baigiamajam magistro darbui skiriama 30 kreditų.
Specializacijos:
Studentai gali rinktis du modulius, skirtus gilesnei specializacijai: Kultūros paveldo interpretacija, Istorija ir etnologija.
Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa akcentuoja mokslo tiriamųjų kompetencijų ugdymą – dalykuose integruoti semestro tiriamieji darbai, organizuojami tiriamieji magistro darbo seminarai.Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai gali dirbti mokslo tyrimų ir mokymo institucijose, valstybinio, viešo ir privataus sektoriaus institucijose, susijusiose su kultūros paveldo administravimu, tyrimais, edukacija, pritaikymu, taip pat ekspertine veikla. Akcentuojami savarankiško tyrimo gebėjimai, taip pat gebėjimas identifikuoti skirtingų paveldo sričių problemas bei siūlyti moksliniais argumentais pagrįstus praktinius jų sprendimo būdus.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali toliau studijuoti III pakopos studijų programose (doktorantūroje).