Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių transporto inžinerija (anglų k. - Automobile Transport Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

AK_Automobilių techninis eksploatavimas _2015.pdf

Valstybinis kodas

6531EX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-11-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti automobilių transporto inžinerijos specialistus, suteikiant inžinerijos mokslo žinių būtinų automobilių techninės priežiūros, diagnostikos bei remonto veiklų valdymui, inžinerinių sprendimų įtakos ir svarbos patikimumo bei funkcionalumo suvokimui, sudarant sąlygas nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti bendruosius gamtos mokslų procesus ir reiškinius, kurie aiškina gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmus, bei matematikos ir inžinerinių mokslų dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti transporto inžinerijos studijų krypties fundamentinius pagrindus.
2. Atlikti inžinerinę analizę, taikant žinias ir supratimą analizuojant transporto inžinerijos krypties uždavinius ir parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei technologinę įrangą.
3. Vykdyti automobilių inžinerijos srities tyrimus, taikant analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą, apdoroti bandymų ir laboratorinių darbų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas, naudojant informacines technologijas, duomenų bazes, programinę įrangą.
4. Parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingus projektuojant, organizuojant, vykdant ir kontroliuojant automobilių transporto priemonių įrenginių ir valdymo sistemų diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto technologinius procesus.
5. Turėti darbo su technologine įranga, naudojama automobilių diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbams, įgūdžius.
6. Atlikti darbų kokybės kontrolę ir įvertinti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus profesinės veiklos sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkos ir žmogaus saugos požiūriu.
7. Taikyti komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėse bei komandose įgūdžius, pristatyti automobilių transporto inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
8. Organizuoti ir vykdyti verslo įmonės (padalinio) veiklą, perteikti profesines žinias, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę
9. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Semestre visi studijų dalykai baigiami egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo rengimą ir gynimą, skiriant jam 12 kreditų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų planą sudaro 33 dalykai: studijų krypties dalykai – 24 (147 kreditai), iš jų pasirenkamieji – 2 (9 kreditai), bendrieji koleginiai – 4 (15 kreditų), kitos studijų krytpies – 3 (12 kreditų), laisvai pasirenkamieji – 2 (6 kreditai). Studijų programoje numatyta 4 praktikos, kurių bendra apimtis 30 kreditų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkami dalykai – 2 (9 kreditai)
Laisvai pasirenkamieji dalykai – 2 (6 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti automobilių transporto inžinerijos inžinieriais įvairiose lengvųjų automobilių servisuose, stambiose autotransporto įmonėse, automobilių techninio eksploatavimo technologijų ir įrangos projektavimo biuruose.
Tolesnių studijų galimybės:
Galima rinktis išlyginamąsias (pokolegines) arba papildomąsias studijas universitete toje pačioje arba kitoje kryptyje.