Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinė apskaita ir auditas (anglų k. - International Accounting and Audit)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX047

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450411

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programa skirta ugdyti analitiškai mąstančius tarptautinio lygio apskaitos, audito ir finansų valdymo specialistus, kurie būtų kompetentingi savo srities žinovai bei praktikai, gebantys profesionaliai ir efektyviai spręsti ne tik tarptautinės apskaitos ir audito, bet ir finansų valdymo bei teisines finansų srities problemas.
Studijų rezultatai:
1.1 Žino klasikines ir modernias apskaitos ir finansų teorijas, taiko jas tvarkydamas apskaitą ir
valdydamas nacionalinių ir tarptautinių
organizacijų finansus;
1.2 Žino finansinės, viešojo sektoriaus, socialinės ir valdymo apskaitos funkcijas, apskaitos organizavimo ir tvarkymo principus bei metodus,
suvokia jų taikymo svarbą formuodamas apskaitos politiką;
1.3 Žino audito organizavimo principus ir etapus, informacijos išorės ir vidaus vartotojams pateikimo formas bei metodus;
1.4 Žino ir geba taikyti ekonominių ir statistinių duomenų rinkimo ir analizės metodus, apskaitos informacijos teikimo išoriniams ir vidiniams
vartotojams reikalavimus ir būdus;
1.5 Žino ir geba taikyti apskaitos ir finansų sričiai aktualius matematikos bei statistikos metodus ir
informacines technologijas;
1.6 Supranta finansų sistemos mechanizmą, jo veikimo
principus ir komponentus;
1.7 Turi žinių, padedančių suprasti organizacijas ir jų aplinką kaip savitą socialinį ir ekonominį reiškinį,
remdamasis klasikinėmis ir šiuolaikinėmis vadybos
ir ekonomikos teorijomis.
2.1 Geba kvalifikuotai kaupti ir sisteminti informaciją,
nustatyti, analizuoti, vertinti, planuoti, prognozuoti ir kontroliuoti verslo ir viešųjų organizacijų turtą,
nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus, nustatyti apskaitos ir audito problemas ir parinkti galimus problemų sprendimo būdus, profesionaliai
bendrauti su apskaitos informacijos vartotojais;
2.2 Geba tvarkyti organizacijų ir fizinių asmenų finansinę atskaitomybę ir buhalterinę apskaitą, mokesčių apskaičiavimą ir apskaitą, naudodamasis apskaitos standartais, teisės aktais ir dalykinėmis
apskaitos ir mokesčių žiniomis, laiku organizuoti objektyvios informacijos išorės ir vidaus vartotojams pateikimą ir analizę, taikydamas, buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatas.
Geba, praktiškai naudodamas įstatymus,
tarptautinius finansinės apskaitos, finansinės atskaitomybės bei verslo apskaitos standartus ir kitus teisės aktus, formuoti organizacijų apskaitos
politiką, užtikrinančią apskaitos sistemos ir audito veiksmingumą bei informacijos patikimumą;
2.3 Geba analizuoti ir vertinti pagrindinius finansinius
rodiklius, nustatyti apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo problemas, taikydamas analizės bei
vertinimo metodus, taip pat sisteminį ir globalų požiūrį, apdoroti ir pateikti tyrimo rezultatus, formuluoti išvadas, apibendrinimus, pasiūlymus;
2.4 Geba analizuoti ir prognozuoti organizacijos veiklos finansinius rezultatus, pinigų srautus, sudaryti biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą,
priimti išlaidų apskaitos diegimo sprendimus ir parengti savikainos apskaičiavimo algoritmą;
2.5 Geba apibrėžti finansinės atskaitomybės bei audito
ribas įvertindamas ekonominį, teisinį ir politinį kontekstą;
2.6 Geba planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti veiklas, atsižvelgdamas į apskaitos profesijas ir
studijas, savarankiškai pasirinkdamas
kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones;
2.7 Geba įvertinti apskaitos ir finansų valdymo sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu ir ekonominiu požiūriu, taikyti vadybinį mąstymą, analitinius ir loginius įgūdžius praktinėje veikloje.
3.1 Geba rinkti, apdoroti, sisteminti ir vertinti ekonominius, finansinius, statistinius duomenis ir
informaciją, naudodamasis naujausiais
informacijos paieškos šaltiniais ir taikydamas šiuolaikinius jos apdorojimo ir sisteminimo metodus;
3.2 Geba analizuoti ir vertinti įvairius ekonominius bei socialinius procesus, organizacijų elgseną ir jų
aplinką, interpretuoti teisės aktus ir juos taikyti apskaitai tvarkyti bei finansinėms ir mokesčių
ataskaitoms sudaryti ir pateikti.
4.1 Geba efektyviai bendrauti raštu ir žodžiu, vartodamas lietuvišką ir tarptautinę finansinės apskaitos ir audito terminiją;
4.2 Konstruktyviai diskutuoja ir dirba komandoje, tolerantiškai veikia daugiakultūrėse ir tarptautinėse
grupėse bei organizacijose.
5.1 Geba prisiimti atsakomybę už nuolatinį mokymąsi
ir profesinį tobulinimąsi formaliuoju ir
neformaliuoju mokymosi būdais, kurie būtini efektyviai profesinei veiklai ir tęsiant studijas aukštesnėje studijų pakopoje;
5.2 Geba prisiimti atsakomybę už savo darbo, veiklos rezultatus, suvokia ir taiko savo veikloje profesinės
etikos nuostatas;
5.3 Geba dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoja savo darbą, efektyviai bendrauja su kolegomis ir klientais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Informacijos paieška ir apibendrinimas.
Akademinės ir probleminės paskaitos.
Imitaciniais žaidimais ir modeliavimu pagrįsti metodai.
Atvejų analizė ir refleksija grįsti studijų metodai.
Problemų analizės ir jų sprendimo užsiėmimai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Įvairių tipų referatai.
Pristatymai.
Bakalauro baigiamasis darbas.
Teisės aktų analize pagrįstos užduotys.
Teorinių žinių patikrinimo testai.
Kontroliniai darbai.
Teorinių žinių pritaikymo praktinėse situacijose vertinimas.
Tiriamasis darbas.
Atvejo analizė.
Teorinių ir praktinių Žinių testas.
Kontroliniai darbai.
Įvairių tipų referatai.
Ataskaitų pristatymai.
Individualūs ir grupiniai darbai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Apskaitos pagrindai, Matematika, Mokesčių teisė ir administravimas, Studijų įvadas, Tarptautiniai finansai, Finansinė apskaita, Kursinis darbas, Profesinė užsienio kalba (anglų /
prancūzų /vokiečių), Tarptautinė ekonomika, Dalykinė kalba, Filosofija, Fizinių asmenų mokesčiai, Įmonės finansinių ataskaitų analizė, Tarptautinių finansinių skaičiavimų
apskaita, Apskaitos simuliacinis modelis I, Finansinių ataskaitų auditas, Finansų valdymas, Apskaitos simuliacinis modelis II, Įmonių mokesčiai, Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai, Tarptautinė apskaita, Valdymo apskaitos pagrindai, Apskaitos informacinių sistemų auditas, Finansų valdymas verslo informacinėse
sistemose, Tarptautinė konsoliduota finansinė atskaitomybė, Viešojo sektoriaus apskaita, Apskaitos simuliacinis modelis III, Elektroniniai dokumentai ir jų apsauga, Tiriamoji apskaita, Vidaus auditas, Viešojo sektoriaus auditas, Bakalauro baigiamasis darbas, Praktika.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti gretutinės krypties studijas dvigubam kvalifikaciniam laipsniui įgyti;
Rinktis studijų dalykus: Mokesčių įstaigų veiklos pagrindai arba Tarptautinis apmokestinimas; Projektų finansavimas arba Verslumas ir savisamda; Elektroniniai atsiskaitymai arba Tarptautiniai atsiskaitymai; Laisvai pasirenkamas dalykas iš visų universiteto siūlomų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Bakalauro studijų programa išskirtinė tuo, kad tarpusavyje yra derinamos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, kurie įtvirtinami imitacinio įmonių apskaitos organizavimo ir audito modelio pagalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai gebės dirbti apskaitos, audito, finansų valdymo ir finansų analizės specialistais viešojo
ir privataus sektoriaus tarptautinėse ir privačiose struktūrose.
Pavyzdžiui:
1. galės kurti savo įmones teikiančias apskaitos, finansų ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas;
2. būti laisvai samdomais konsultantais;
3. dirbti verslo įmonių ir viešųjų įstaigų buhalterijose, finansų, ekonominės analizės skyriuose vyriausiais buhalteriais,
finansų specialistais ar finansų analitikais.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.