Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Molekulinė biologija (anglų k. - Molecular biology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Molekulinė biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-41

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211DX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470511

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti molekulinės biologijos specialistus, kurių kvalifikacija atitinka šiuolaikinių gyvybės mokslų ir jų žiniomis grindžiamų technologijų keliamus reikalavimus – turinčius gilių molekulinės biologijos žinių, gebančius jas analizuoti, kritiškai ir sistemiškai vertinti, veiksmingai taikyti mokslinėje bei praktinėje veikloje, kurti ir diegti mokslo naujoves srityse, susijusiose su gyvybės mokslais, savarankiškai spręsti molekulinės biologijos, biotechnologijų, biomedicinos, biofarmacijos, aplinkosaugos problemas šiuolaikinių gyvybės mokslų raidos kontekste.
Studijų rezultatai:
Molekuliniai biologai turi gerai žinoti įvairių organizmų ląstelių sandarą ir funkcijas molekuliniu lygiu, šiuolaikinius molekulinės ląstelės biologijos tyrimo metodus ir jų taikymą ląstelių bei jų sudėtinių dalių tyrimuose, žinoti ląstelių makromolekulių struktūrą, jų tyrimo metodus bei taikymo galimybes, gebėti matyti ląstelę kaip vieningą sistemą, žinoti ląstelinių sistemų tyrimo būdus, žinoti bendruosius sutrikdytų ląstelių molekulinius vyksmus, lemiančius patologinių procesų atsiradimą ir vystymąsi. Molekuliniai biologai turi gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje mokslo, studijų, verslo ir kituose ūkio subjektuose, perteikti žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams, gebėti identifikuoti savo mokslinius ir profesinius interesus šiuolaikinių gyvybės mokslų raidos kontekste, nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei įgūdžius ir siekti naujų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų dalykai: molekulinė ląstelių biologija, mokslinio darbo praktikos (16+16 savaičių) mokslo ir studijų bei verslo institucijų mokslinėse laboratorijose bei magistro baigiamasis darbas. Didelis pasirenkamųjų dalykų sąrašas: ląstelių technologijos, biologinių makromolekulių struktūrinė analizė, mikroorganizmų genetika, molekuliniai simbiozės mechanizmai, imunotechnologijos, sistemų biologija, molekuliniai patogenezės mechanizmai, vėžio molekulinė biologija, molekulinė virusologija, signalų molekulinė biologija, bioetika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa skirta gilesnei specializacijai molekulinės biologijos kryptyje ir suteikia molekulinės ląstelių biologijos ir kitų gyvybės mokslų teorines bei praktines žinias, įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus tolesnei savarankiškai tyrėjų mokslinei karjerai.
Profesinės veiklos galimybės:
Molekuliniai biologai gali dirbti biotechnologijos ir biofarmacijos pramonės įmonėse, mokslo ir studijų įstaigose, biomedicinos, žemės ūkio, aplinkosaugos valstybinėse ir privačiose institucijose, kurios taiko, diegia, kuria molekulinės biologijos ir kitų gyvybės mokslų žinias ir jomis grindžiamas technologijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Molekulinės biologijos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečioje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.