Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Organizacijų vadyba (anglų k. - Organization Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX041

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti kvalifikuotus įstaigų administravimo specialistus, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos ar jos padalinio veiklą savo kompetencijos ribose, rengti ir valdyti dokumentus, administruoti personalo darbą, asistuoti vadovui, gebančius priimti reikiamus sprendimus ir numatyti asmeninio tobulėjimo gaires.
Studijų rezultatai:
Rinkti, analizuoti, apibendrinti duomenis ir priimti sprendimus, susijusius su įstaigos ar jos padalinių veikla.
Komunikuoti užsienio kalbomis įstaigos viduje ir su partneriais.
Įgyti žinių ir gebėjimų pagal asmeninį pasirinkimą.
Taikyti atsakingos vadybos ir rinkodaros principus.
Valdyti ir kontroliuoti įmonės finansinius išteklius.
Rengti dokumentus ir valdyti informaciją įstaigos viduje ir išorėje.
Taikyti įstaigos veiklos planavimo ir organizavimo principus.
Administruoti verslo ir viešojo administravimo įstaigų personalo padalinio darbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Situacijų analizė, diskusijos, paskaitos, seminarai, situacijų modeliavimas, projektai, individualios ir grupinės užduotys, lyginamoji analizė, simuliacija, pažangios patirties analizė, refleksijos, idėjų generavimo sesijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (apklausos raštu ir žodžiu), refleksijos, savarankiški darbai, pristatymai, praktinio darbo vertinimas, egzaminas, projektas, savarankiškų darbų portfolio, atvejo analizė.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Socialinė verslo aplinka (verslo psichologija, verslo teisė, kultūros istorija); Vadyba (žmogiškųjų išteklių vadyba, vadyba); Viešasis administravimas (Europos studijos, viešasis administravimas); Ekonomika (ekonominė statistika, ekonomikos teorija); Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos (dokumentų valdymas, informacinės komunikacinės ir administravimo sistemos); Verslo užsienio kalba (pirma); Rinkodara (rinkodaros tyrimai, rinkodara); Profesinė praktika; Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas (verslo imitacinė bendrovė, viešųjų renginių ir priėmimų valdymas); Apskaitos pagrindai ir finansai (apskaitos pagrindai, finansai); Darnioji plėtra (verslo etika, verslo socialinė atsakomybė, darbo sauga); Verslo užsienio kalba (antra); Komunikacija (tarpkultūrinė komunikacija, specialybės kalba, iškalba); Baigiamoji praktika; Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis. Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma - 10 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Realių verslo ir viešojo sektoriaus problemų sprendimas;
Mokomosios išvykos į verslo ir viešąsias organizacijas;
Kviestiniai verslo pasaulio ir užsienio lektoriai;
Komandinis darbas;
Projektų rengimas ir įgyvendinimas;
Tiriamieji darbai;
24 praktikos realioje darbo aplinkoje savaitės;
Modulinis tvarkaraštis;
Kūrybiškumo problemų sprendimų paieškai taikoma Danijos mokslininkų „Kūrybinės aikštelės“ („Creative Platform“) metodika;
Pasirinkus ištęstines studijas galima studijuoti ir nuotoliniu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigus Įstaigų administravimo studijų programą, įsidarbinama verslo įmonių, viešųjų įstaigų ir organizacijų vadovo asistentais, personalo, klientų aptarnavimo vadybininkais, dokumentų valdymo ir kitų padalinių administratoriais.
Tolesnių studijų galimybės:
Įstaigų administravimo studijų programos absolventai studijas gali tęsti pagal universitetinių studijų bakalauro ir magistro programas Lietuvoje ir užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo data: 2018-02-28