Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VIKO Business field report 2022.pdf
VIKO_Verslo_vertinimo išvadų nr. SV4-98 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.pdf

Valstybinis kodas

6531LX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti tarptautinio verslo specialistus, gebančius steigti įmonę, jai vadovauti, tirti rinką, vykdyti verslą, valdyti pokyčius, organizuoti prekių pirkimą – pardavimą, užtikrinti veiklos kokybę, išmanančius tarptautinio verslo ypatumus, gebančius konkuruoti Lietuvos ir tarptautinėse rinkose, valdyti informaciją, analizuoti ir spręsti šiuolaikinio verslo problemas bei reaguoti į tarptautinės rinkos pokyčius.
Studijų rezultatai:
Įvertinti verslo aplinką.
Taikyti vadybos principus tarptautiniame versle.
Įkurti įmonę ir jai vadovauti.
Organizuoti pardavimą taikant rinkodaros priemones. Organizuoti tarptautinės įmonės logistikos procesą. Komunikuoti su verslo partneriais, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje erdvėje.
Valdyti finansinius, materialinius išteklius ir pokyčius. Priimti tarptautinio verslo sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
kūrybiškumą skatinančios „kūrybinės aikštelės“ metodikos taikymas idėjų generavimui, situacijų analizė, diskusijos, seminarai, situacijų modeliavimas, individualios ir grupinės užduotys, literatūros studijos, lyginamoji analizė, simuliacija, pažangios patirties analizė, portfolio, refleksijos, projektų rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (apklausos žodžiu ir raštu), savarankiški darbai, atvejo analizė, egzaminas arba projektas.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Socialinė verslo aplinka (įvadas į verslą, sociologija, verslo psichologija, verslo teisė); Ekonomika (makroekonomika, mikroekonomika, ekonominė statistika); Verslo užsienio kalba; Vadyba (vadyba, žmogiškųjų išteklių vadyba, kokybės vadyba); Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas (įmonių ekonomika, buhalterinė apskaita, finansai); Komunikacija (specialybės kalba, iškalba, tarpkultūrinė komunikacija); Rinkodara (rinkodaros pagrindai, rinkodaros tyrimai, vartotojų elgsena); Tarptautinio verslo organizavimas (projektų valdymas, logistika, tarptautinė prekyba); Inovacijos ir naujo produkto kūrimas (inovacijos, praktika imitacinėje bendrovėje); Informacinės verslo sistemos (verslo analitika, verslo informatika, kompiuterizuotas verslo valdymas); Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (pardavimas, tarptautinė rinkodara, tarptautinė įmonė); Logistika (transporto vadyba, sandėlių vadyba, draudimas); Darnioji plėtra (verslo etika, verslo socialinė atsakomybė, darbo ir civilinė sauga); Profesinė praktika; Baigiamoji praktika; Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (pardavimas, tarptautinė rinkodara, tarptautinė įmonė).

Logistika (sandėlių vadyba, transporto vadyba, draudimas)
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis. Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma lygi 10 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Realių verslo sektoriaus problemų sprendimas;
Mokomosios išvykos į verslo ir viešąsias organizacijas;
Kviestiniai verslo pasaulio ir užsienio lektoriai;
Komandinis darbas;
Projektų rengimas ir įgyvendinimas;
Tiriamieji darbai;
24 praktikos realioje darbo aplinkoje savaitės;
Modulinis tvarkaraštis;
Kūrybiškumo problemų sprendimų paieškai taikoma Danijos mokslininkų „Kūrybinės aikštelės“ („Creative Platform“) metodika;
Pasirinkus ištęstines studijas galima studijuoti ir nuotoliniu būdu;
Galimybė įgyti papildomą tarptautinio pardavimo ir rinkodaros vadybos bakalauro laipsnį metus studijavus Šiaurės Danijos universitetiniame koledže. Studijų trukmė siekiant papildomo laipsnio – 3,5 m.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai, baigę tarptautinio verslo studijų programą, galės dirbti vadybininkais Lietuvos ir užsienio tarptautinėse įmonėse, nacionalinių ir tarptautinių verslo įmonių rinkodaros ir pardavimo ar logistikos padaliniuose, tapti padalinio vadovais, kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Tarptautinio verslo studijų programos absolventai studijas galės tęsti magistrantūroje pagal universitetinių studijų programas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-27