Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Marketingas (anglų k. - Marketing)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Rinkodara

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450414

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kompetentingus marketingo specialistus, turinčius holistinį požiūrį į marketingą įgalinančių žinių, gebančius jas demonstruoti analizuojant verslo aplinką ir organizacijoje vykstančius procesus, atlikti marketingo ir tarpdisciplininius tyrimus, identifikuoti problemas ir priimti rinkos situacijai adekvačius marketingo sprendimus, pagrįstus įgytų žinių integracija ir kūrybišku taikymu.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Supranta pagrindines verslo ir vadybos teorijas bei jų ryšius su filosofijos, psichologijos, ekonomikos, teisės ir kitais mokslais.
A2 Demonstruoja matematikos, ekonominės statistikos, informacinių technologijų žinias, būtinas marketingo duomenims rinkti, apdoroti, analizuoti ir interpretuoti.
A3 Supranta verslo, vadybos, marketingo, apskaitos, finansų ir žmonių išteklių vadybos teorijų bei priemonių taikymo organizacijų veikloje galimybes ir apribojimus.
A4 Žino marketingo ir jo tyrimų principus, marketingo komplekso sandarą, formavimo skirtinguose verslo sektoriuose ypatumus ir geba įgytas žinias taikyti tarpdalykinėse studijų ir profesinės veiklos srityse.
A5 Integruoja ir kūrybiškai taiko naujausias, mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas marketingo žinias, sprendžiant organizacijų problemas nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba pažinti verslo aplinkos dinamiškumą ir įžvelgti priežasties – padarinio ryšį, pagrindžiant jį mokslinių tyrimų rezultatais.
B2 Geba identifikuoti marketingo ir kitų susijusių sričių problemas naudojantis adekvačiais kiekybiniais ar kokybiniais tyrimo metodais.
B3 Geba atlikti metodologiškai pagrįstus marketingo tyrimus, apdoroti duomenis ir gautus rezultatus panaudoti situacijai adekvatiems marketingo sprendimams priimti.
B4 Geba interpretuoti marketingo informaciją ir pritaikyti ją platesniame profesinės veiklos ir mokslinių tyrimų kontekste.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba vertinti organizacijoje ir jos aplinkoje vykstančius procesus ir priimti konkurencingumą didinančius sprendimus.
C2 Geba parinkti matematikos, statistikos technikas bei informacinių technologijų priemones ir jas taikyti sprendžiant marketingo ir kitas funkcines organizacijų problemas.
C3 Geba parinkti marketingo ir kitoms funkcinėms organizacijų problemoms spręsti tinkamus teorinius modelius, koncepcijas ir metodus.
C4 Geba parengti marketingo planą ir organizuoti jo įgyvendinimą, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą.
C5 Geba formuoti prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų ir integruotosios marketingo komunikacijos politiką, įvertinant skirtingų rinkų ypatumus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Efektyviai komunikuoja raštu ir žodžiu, perteikiant marketingo žinias specialistams ir kitiems besimokantiems, vartojant lietuvišką ir tarptautinę marketingo terminiją.
D2 Geba dirbti tradicinėse ir virtualiose grupėse bei tarpdalykinėje komandoje, prisiimant atsakomybę už savo ir kitų veiklos kokybę.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Demonstruoja kritišką ir konstruktyvų požiūrį į marketingo ir kitų susijusių sričių problemų sprendimą, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei.
E2 Savarankiškai planuoja mokymosi procesą, nuolat siekia tobulėjimo studijų ir profesinės veiklos srityje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus ir kt. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimui ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Pagrindiniai mokymo metodai yra paskaitos (tradicinės ir interaktyvios, dėstytojų ir kviestinių lektorių, praktikų), pratybos, darbas grupėse, atvejo analizė, problemomis grįstas mokymas, diskusijos, konsultaciniai seminarai, idėjų žemėlapių braižymas, vaidmenų žaidimai, vizitai į įmones ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgytų studijuojant modulį semestro metu, vertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Pagrindiniai studijų rezultatų vertinimo metodai yra tarpinis egzaminas, egzaminas, praktinių užduočių ataskaita, projekto ataskaita, darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), žodinis iliustruotas pranešimas, kolegų įvertinimas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis yra 240 kreditų. Būsimieji bakalaurai žinių bei įgūdžių įgyja studijuodami šiuos dalykus: Mikroekonomika, Matematika 1, Dalykinis komunikavimas ir retorika, Įvadas į marketingą, Filosofijos alternatyvos, Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygiu), Vadyba, Makroekonomika, Matematika 2, Informacinės technologijos 3, Grafinis dizainas, Ekonominė statistika, Marketingo pagrindai, Paslaugų marketingas, Marketingo tyrimai, Rinkos analizė, Verslo teisė, Marketingo kanalai ir logistika, Integruotoji marketingo komunikacija, Prekės ženklo valdymas, Kainodara, Marketingas virtualioje aplinkoje, Kūrybiška reklama, Socialinė žiniasklaida marketinge, Pardavimai ir derybos, Ryšiai su visuomene, Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos. Iš viso studijuojama 37-38 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) marketingo srityje pasirinktoje įmonėje.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti gretutinės krypties studijas (30 kreditų);
Galima pasirinkti papildomą praktiką;
Studentai turi galimybę rinktis iš visų universiteto modulių, jeigu moduliui klausyti turi būtiną pasirengimą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi holistinį požiūrį į marketingą įgalinančių žinių, geba jas demonstruoti analizuojant verslo aplinką bei organizacijoje vykstančius procesus, integruoti ir kūrybiškai taikyti atliekant tyrimus, identifikuojant marketingo problemas ir priimant rinkos situacijai adekvačius prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų bei integruotosios marketingo komunikacijos sprendimus, taip pat įgytas žinias geba panaudoti savarankiškai veiklai ir tolimesniam mokymuisi.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti Lietuvos ar tarptautinių gamybos, paslaugų ir prekybos įmonių marketingo srityje, specializuotas marketingo paslaugas teikiančiose įmonėse, reklamos, viešųjų ryšių ir kūrybinėse agentūrose, tyrimų ir verslo centruose, taip pat kuriant ir plėtojant savarankišką verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-13