Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendroji kalbotyra (anglų k. - General Linguistics)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470220

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos kalbotyros specialistus, sistemingai ir metodiškai gilinant studentų filologinę kompetenciją, įgytą per pirmosios pakopos studijas. Klasikinė ir fundamentinė magistro studijų bendrosios kalbotyros programa yra orientuota į modernią ir šiuolaikinę bendrąją kalbotyrą.
Studijų rezultatai:
Absolventai 1) įgis žinių apie bendrosios kalbotyros raidą, kryptis ir šakas bei naujausias teorijas ir kalbos tyrimo metodus bei jų taikymą; 2) įgytas žinias gebės taikyti savarankiškai dalyvaudami tiriamajame darbe, moksliniuose projektuose ir kitose su kalbotyra susijusiose profesinėse srityse; 3) gebės identifikuoti ir formuluoti kalbotyros ar tarpdisciplininiame kontekste kylančias problemas, parinkti tinkamus problemos sprendimo būdus bei atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, suvokdami savo pilietinę atsakomybę ir kūrybingai dirbdami ne tik individualiems tikslams, bet ir daugiakalbės bei daugiatautės visuomenės gerovei; 4) gebės savo žinias ir tyrimų rezultatus pateikti specialistų ir nespecialistų auditorijose; 5) gebės identifikuoti savo kaip tyrėjo interesus, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei įgūdžius ir siekti naujų, taip pat pagal asmeninius profesinius poreikius ir mokslinius interesus gebės planuoti savo mokymosi procesą, pasirinkti studijų dalykus ir jų derinius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis, interaktyvus, į studentus orientuotas dėstymas, pagrįstos grupiniu darbu diskusijos, demonstravimas, analitinių rašto darbų bei pranešimų rengimas, studento savarankiškas darbas, pagrįstas moksliniais tyrimais ir problemų sprendimu.
Pastaba. Įrašomos mokymo ir mokymosi veiklos turi derėti su studijų programos apraše nurodytomis veiklomis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita, atsižvelgiant į pristatymus, projektinę veiklą. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendroji kalbotyra – tai akademinių disciplinų šaka, tirianti kalbą ir kalbas, jų universalias savybes, jų pasireiškimą konkrečių kalbų sistemose, kalbos vietą individo raidoje, svarbius kalbos funkcionavimo dėsningumus visuomenėje, kalbų vartojimą besikeičiant socialinėms sąlygoms, lingvistinių žinių panaudojimą technologinėje aplinkoje. Programos turinį sudaro du dalykų blokai: – privalomieji dalykai: Bendroji fonologija, Bendroji morfologija, Bendroji sintaksė, Kalbų tipologija, Magistro baigiamasis darbas, Semantika ir lingvistinė pragmatika, Šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai; – pasirenkamieji dalykai: Etimologija, Gramatikos teorija, Kalba ir kultūra, Leksinė tipologija, Mokslo tiriamasis darbas, Tekstynų lingvistika, Terminologija, Variantiškumas kalboje.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Magistro programos „Bendroji kalbotyra“ absolventai galės dirbti mokslo tiriamąjį darbą aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose; dirbti įvairiose švietimo, kultūros įstaigose ir įgytas žinias pritaikyti kitose profesinėse srityse, pvz., leidybos, tekstologinės veiklos, lingvistinės ekspertinės veiklos, t.y. ten, kur reikalingas geras lingvistinis pasiruošimas.
Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai įvykdę programą ir apgynę magistro baigiamąjį darbą studentai įgis bendrosios kalbotyros magistro laipsnį ir gali tęsti humanitarinių mokslų krypties doktorantūros studijas ir vykdyti fundamentinius tyrimus, taikydami šiuolaikinius bendrosios kalbotyros metodus ir mokslo idėjas bei pasinaudodami moderniomis technologijomis, Lietuvos ir pasaulio mokslo institucijose.