Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pramoninio dizaino inžinerija (anglų k. - Industrial Design Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Studijų krypties šaka

Inžinerinis projektavimas

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6123EX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, išmanančius gaminio kūrimo ir inžinerinio projektavimo principus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino pramoninio dizaino inžinerijos mokslines ir matematines koncepcijas, principus, veikiančius gamtos reiškinius, dėsnius, jų išraiškas.
A2 Turi filosofijos, komunikavimo, gaminio dizaino, inžinerinės grafikos, informacinių technologijų, medžiagų mokslo, elektronikos, inžinerinės mechanikos, verslumo ir asmenybės ugdymo, socio-ekonominės aplinkos pažinimo, intelektinės nuosavybės žinių.
A3 Turi nuoseklių pramoninio dizaino inžinerijos žinių, įskaitant pagrindinius gaminių dizaino ypatumus, konstravimo ir projektavimo principus, medžiagų savybes, gamybos technologijas, kokybės užtikrinimo principus.
A4 Suvokia daugiadalykį inžinerinio dizaino ir jo produktų kūrimo kontekstą.
A5 Supranta pramoninio dizaino inžinerijos esminius aspektus bei sąvokas.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą su produktų kūrimu susijusioms inžinerinėms problemoms apibrėžti, gaminiui keliamiems reikalavimams išsiaiškinti, galimiems inžinerinio sprendimo būdams svarstyti ir tinkamiausiam parinkti bei teisingai jį įgyvendinti.
B2 Geba analizuoti naujai kuriamų ar tobulinamų gaminių dizaino ypatumus ir numatyti jų projektinio įgyvendinimo strategiją.
B3 Geba taikyti inžinerinės analizės metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą arba praktinius eksperimentus, su gaminio dizainu susijusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
B4 Geba analizuoti bendrąsias inžinerines problemas ir priimamus sprendimus atsižvelgiant į socialinius, sveikatos ir saugos, aplinkosaugos ir komercinius apribojimus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą patrauklaus dizaino produktams projektuoti, atsižvelgiant į dizaino, techninius, socialinius, sveikatos, saugos, aplinkosaugos, komercinius ir kitus apibrėžtus reikalavimus.
C2 Supranta inžinerinio projektavimo metodus;
C3 Geba taikyti inžinerinio projektavimo metodus patrauklaus dizaino produktams projektuoti.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti aktualią informaciją pramoninio dizaino inžinerijos projektinės veiklos tikslams ir uždaviniams formuluoti, naudojantis duomenų bazes ir kitus informacinius šaltinius.
D2 Geba atlikti eksperimentus pramoninio dizaino uždaviniams spręsti.
D3 Geba vertinti eksperimentų rezultatus ir pateikti išvadas.
D4 Turi darbo su pramoninio dizaino inžinerijos įranga įgūdžių.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba taikyti trinkamus metodus ir priemones pramoninio dizaino inžinerijos problemoms spręsti.
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką, sprendžiant pramoninio dizaino inžinerijos problemas, tyrinėjant ir projektuojant patrauklaus dizaino produktus, tobulinant ir kaupiant praktinius įgūdžius.
E3 Supranta etines, aplinkosaugos ir komercines inžinerinės veiklos aplinkybes.
E4 Supranta inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti komandoje ir savarankiškai.
F2 Moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
F3 Holistiškai supranta inžinerinės veiklos poveikį visuomenei ir aplinkai.
F4 Suvokia atsakomybę už inžinerinę veiklą.
F5 Supranta inžinerinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
F6 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji inžinerinio projektavimo ir pramoninio dizaino bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: filosofiją, verslumo ir asmenybės ugdymą, inžinerijos pagrindus; pagrindinės studijų krypties dalykus: trimačio projektavimo pagrindus, taikomąją medžiagotyrą, inžinerines technologijas, gaminio kūrimo strategiją, mechaninių sistemų bei inovatyvaus gaminio projektavimą, kompiuterinį dizainą ir kitus dalykus. Iš viso studijuojami 44 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) viešojo, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, įstaigose, įmonėse.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti dalykus (modulius) iš bendrųjų universitetinių studijų ir SSA alternatyvų blokų (30 kreditų).
Galima pasirinkti papildomą praktiką (0 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Jungtinės veiklos sutartis su Vilniaus dailės akademija (Kauno fakultetas). Yra Pramoninio dizaino gretutinės krypties studijos (60 kreditų).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti projektavimo bei kitą inžinerinį darbą daugelyje profesinės veiklos sričių, susijusių su plataus vartojimo ar kitos paskirties gaminių poreikio nustatymu ir kūrimu, kompiuteriniu projektavimu ir modeliavimu, tyrimu ir gamyba.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Pramoninio dizaino inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos studijų srities magistrantūros studijų programose.