Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pramoninio dizaino inžinerija (anglų k. - Industrial Design Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Studijų krypties šaka

Inžinerinis projektavimas

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6123EX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-05-31
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Suteikti gamybos inžinerijos ir pramoninio dizaino tarpkryptinių, moksliniais tyrimais bei menais grįstų teorinių ir praktinių žinių, išugdyti gebėjimus jas kūrybiškai taikyti kuriant ir projektuojant vartotojų poreikius tenkinančius gaminius, atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos principus. Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas: A1 Geba apibūdinti gamtos mokslų ir matematines koncepcijas, principus, reikalingus studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.

A2 Geba taikyti pramoninio dizaino inžinerijos principus, tarpusavyje susiejant gaminio dizaino ypatumus, medžiagų tipus, konstravimo ir projektavimo principus, gamybos technologijas. A3 Geba pritaikyti meno ir kitų mokslo krypčių metodus gamybos inžinerijos objektams kurti. Specialieji (inžinerinės analizės ir projektavimo) gebėjimai: B1 Geba taikyti inžinerinės analizės metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir praktinius eksperimentus inžinerinėms problemoms spręsti. B2 Geba kūrybiškai taikyti inžinerijos ir dizaino žinias bei supratimą kuriant ir projektuojant gaminius, atsižvelgiant į meninius, techninius, socialinius, sveikatos, saugos, aplinkosaugos, komercinius ir kitus apibrėžtus reikalavimus. B3 Geba taikyti inžinerinės analizės metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir praktinius eksperimentus inžinerinėms problemoms spręsti. B4 Geba taikyti inžinerinio projektavimo metodus praktinėje veikloje, atsižvelgiant į dizainą, savikainą, medžiagas, gamybos technologijas ir žiedinės ekonomikos principus. B5 Geba analizuoti bendruosius inžinerinius ir dizaino iššūkius, atsižvelgiant į socialinius, sveikatos ir saugos, aplinkosaugos ir komercinius apribojimus. B6 Geba analizuoti naujai kuriamų ar tobulinamų gaminių dizaino ypatumus ir numatyti jų projektinio įgyvendinimo strategiją. Gebėjimai atlikti tyrimus ir praktinė veikla: C1 Geba tinkamai naudotis duomenų bazėmis ir kitais informaciniais šaltiniai pramoninio dizaino inžinerijos projektinės veiklos tikslams ir uždaviniams formuluoti. C2 Geba paaiškinti gamybinės veiklos organizavimo principus, darbo saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus. C3 Geba atlikti taikomuosius tyrimus pramoninio dizaino inžinerijos uždaviniams spręsti. C4 Geba susieti teoriją ir praktiką pramoninio dizaino inžinerijos uždaviniams spręsti. C5 Geba taikyti tinkamus rankinius ir kompiuterinio grafinio vaizdavimo bei 3D modeliavimo metodus, informacijai pateikti ir inžinerinėms ir dizaino idėjoms įgyvendinti. Asmeniniai (sprendimų priėmimo, mokymosi visą gyvenimą, bendradarbiavimo ir komandinio darbo) gebėjimai: D1 Geba efektyviai dirbti savarankiškai ir komandoje siekiant bendrų tikslų. D2 Geba dalykiškai bendrauti raštu ir žodžiu gimtąja ir bent viena užsienio kalba su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene. D3 Geba apibūdinti inžinerinės veiklos poveikį visuomenei ir aplinkai. D4 Geba savarankiškai ir lanksčiai panaudoti savo žinias siekiant asmeninių tikslų visos profesinės karjeros metu. D5 Geba taikyti projektų valdymo praktikas. Papildomos žinios ir gebėjimai : E1 Geba kūrybiškai taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą tvariems bei vartotojų poreikius tenkinantiems gaminiams kurti. E2 Geba taikyti pagrindines filosofijos, informacinių technologijų, medžiagų mokslo, inžinerinės mechanikos, mechatronikos, dizaino, verslumo ir

socio-ekonominės aplinkos pažinimo sąvokas, reiškinius ir principus. E3 Geba naudoti įrangą ir įvairius tyrimo metodus metalo, plastiko, keramikos, medienos ir kitų medžiagų bei gaminių iš jų savybėms nustatyti, gautiems rezultatams ir priežastiniams ryšiams paaiškinti bei išvadoms pateikti. Mokymo ir mokymosi veiklos: Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu. Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant. Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bakalauro baigiamasis projektas, Bionika ir biomimikrija dizaine, DI sprendimais paremtas dizainas, Dizaino pagrindai, Ergonomika ir žmogiškieji veiksniai, Eskizavimo technika, Fizika 1, Gaminio dizainas, Gaminio dizaino studijos projektas, Informacinės technologijos inžinieriams, Inžinerinė analizė ir optimalusis projektavimas, Inžinerinė grafika, Inžinerinė mechanika, Įvadas į specialybę, Kompiuterinis dizainas, Kūrybinės dizaino dirbtuvės, Matematika 1, Matematika 2, Mechaninių sistemų projektavimo pagrindai, Produkto dizainas, Produkto vystymo projektas, Profesinė praktika, Projektų valdymas, Prototipų gamybos metodai, Semestro projektas, Skaitmenizuotos gamybos ir mechatronikos pagrindai, Šiuolaikinio dizaino kultūra, Taikomoji medžiagotyra, Techninė kūryba ir intelektinė nuosavybė, Technologijos pramoniniam dizainui, Tikimybių teorija ir statistika, Trimačio projektavimo pagrindai, Trimatė animacija, Trimatė vizualizacija ir animacija. Specializacijos: - Studento pasirinkimai: BUS: Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos 2024: Darnus vystymasis, Medijų filosofija;

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2024: Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu), Akademinė ir dalykinės srities komunikacija vokiečių kalba (C1 lygiu), Akademinė ir dalykinės srities komunikacija prancūzų kalba (C1 lygiu); Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos) 2024. Studijų programos skiriamieji bruožai: Absolventas turi gaminio kūrimo, projektavimo ir dizaino, medžiagų mokslo, inžinerinių technologijų, rinkodaros bei inovacijų apsaugos žinių, geba iškelti ir analizuoti problemą, generuoti koncepciją, vizualizuoti gaminio formą, projektuoti, parinkti medžiagas, gamybos technologijas ir priemones, įvertinti inžinerinius sprendinius etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventas gali dirbti projektavimo bei kitą inžinerinį darbą daugelyje profesinės veiklos sričių, susijusių su plataus vartojimo ar kitos paskirties gaminių poreikio nustatymu ir kūrimu, kompiuteriniu projektavimu ir modeliavimu, tyrimu ir gamyba. Tolesnių studijų galimybės: Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.