Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Investicijos ir draudimas (anglų k. - Investments and Insurance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti investicijų ir draudimo profesinį bakalaurą, gebantį analizuoti ir vertinti verslo informaciją, konsultuoti privačius ir verslo klientus draudimo ir investicijų klausimais, valdyti draudimo ir investicinių produktų pardavimo procesą, įvertinant klientų poreikius, lūkesčius, investavimo rizikos toleravimą ir finansines galimybes.
Studijų rezultatai:
• Dirbti grupėje, keistis informacija ir atsakingai priimti bendrus sprendimus.
• Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo laiką bei veiklą greitai kintančioje aplinkoje, prisiimant atsakomybę už patikėtą užduotį.
• Pasirinkti ir taikyti mokymosi strategijas bei metodus.
• Argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje ir perteikti profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba.
• Vadovautis profesine etika ir pilietiškumu, laikytis lygių galimybių ir tolerancijos principų daugiakultūrėje aplinkoje.
• Analizuoti verslo rinkos raidos tendencijas ir vertinti globalizacijos įtaką nacionalinei rinkai, naudojant inovatyvius metodus ir technologijas.
• Nustatyti materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikį, valdant ir vertinant jų naudojimo veiksmingumą, atsižvelgiant į šalies ekonomikos plėtrą.
• Taikyti finansų rinkų dalyvių veiklą reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus.
• Žinoti draudimo sistemos struktūrą, paskirtį ir funkcijas ekonomikoje.
• Identifikuoti draudimo rizikas, analizuoti ir įvertinti draudimo produktų savybes, išskiriant jų privalumus ir trūkumus besikeičiančioje demografinėje ir ekonominėje aplinkoje.
• Sudaryti ir administruoti draudimo sutartis, administruoti draudimo žalas, vadovaujantis Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka ir tarptautiniais susitarimais.
• Žinoti investavimo procesą, finansų rinkų veiklos funkcijas ir dalyvių atsakomybę.
• Formuoti investicinius portfelius, taikant investicinio portfelio teorijos principus.
• Nustatyti ir įvertinti atskirų investavimo priemonių bei formuojamo portfelio riziką ir laukiamas pajamas, skirtingais finansiniais ir ekonominiais ciklais.
• Taikyti pardavimų metodus tradicinių ir e-pardavimų procese, pasitelkiant modernius konsultavimo įrankius.
• Nustatyti kliento poreikius, lūkesčius, investavimo rizikos toleravimą ir finansines galimybes, parengiant bei pristatant draudimo ir investavimo komercinius pasiūlymus.
• Spręsti konfliktus su klientais sudėtingose ir nenuspėjamose situacijose vadovaujantis profesine etika.
• Rinkti ir racionaliai naudoti verslo informaciją, komunikuojant su vidaus ir išorės subjektais įmonės veiklos klausimais.
• Analizuoti ir vertinti įmonių finansines ataskaitas bei skirtingų turto klasių tinkamumą investicijoms, priimti teisingus investicinius sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, atvejo analizė, probleminis mokymas, koncepcijų žemėlapiai, projektiniai darbai, išvykstamosios paskaitos, darbas grupėse, individualios užduotys, verslo žaidimai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Galimi studijų rezultatų tarpinio vertinimo būdai: kontroliniai darbai, kursiniai darbai, projektiniai darbai, ataskaitos, atvejo analizė, kūrybinės ir analitinės užduotys. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba projektu. Pasiektus studijų programos rezultatus studentai demonstruoja rengdami baigiamąjį darbą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (20 kreditų):
Verslo užsienio kalba, tiriamojo darbo organizavimas, verslo psichologija, darbo ir civilinė sauga.
Studijų krypties dalykai ( 102 kreditai):
Verslo etika ir socialinė atsakomybė, kompiuterinis informacijos valdymas, dokumentų valdymas, taikomoji matematika, ekonomikos teorija, statistika, įmonės ekonomika, finansų rinkos, asmeninių finansų valdymas, vadyba, rinkodara, finansų valdymas, investicijų valdymas, turto ir civilinės atsakomybės draudimas, asmens draudimas, informacinės draudimo verslo valdymo sistemos, mokesčiai, perdraudimas, draudimo ir vertybinių popierių apskaita, pardavimų valdymas, draudimo teisė, įmonių veiklos analizė, draudimo rizikų valdymas, draudimo žalų administravimas ir vertinimas.
Praktikos (38 kreditai):
Investicinio portfelio formavimas ir valdymas,
draudimo įmonės veiklos modeliavimas, baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Baigiamasis darbas (10 kreditų).
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (10 kreditų):
Akademinė anglų kalba, švedų kalba, norvegų kalba, kompiuteriniai finansiniai skaičiavimai, Europos Sąjungos teisė, darbo teisė, verslo galimybių analizė, globalizacijos procesų raida, žmogiškųjų išteklių vadyba, tarptautinė ekonomika, verslininkystė, projektų valdymas.
Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai unikali koleginių studijų programa Lietuvoje, vienintelė rengianti specialistus sparčiai besivystančiai draudimo rinkai bei investavimo specialistus bankams ir investicinėms bendrovėms. Profesinius studijų dalykus dėsto dėstytojai praktikai, studijų metu be profesinių praktikų realiose įmonėse, studentai turi galimybę atlikti draudimo mokomąją praktiką kolegijoje veikiančioje imitacinėje bendrovėje, o investicinės veiklos mokomąją praktiką, naudodami realią investavimo platformą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai gali dirbti finansinių paslaugų centruose, draudimo kompanijose ir draudimo brokerių bendrovėse, pensijų fondų valdymo įmonėse, priklausomų finansinių tarpininkų įmonėse, investicinėse bendrovėse, bankuose arba kurti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose socialinių mokslų studijų srities verslo, vadybos, finansų, ekonomikos studijų krypčių programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-15