Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedija ir kompiuterinis dizainas (anglų k. - Multimedia design)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX025

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas: Rengti specialistus, turinčius teorinių ir praktinių multimedijos objektų apdorojimo bei pateikimo žinių, gebančius analizuoti multimedijos produktų bei informacinių sistemų poreikį, kurti jų koncepcijas, parinkti ir naudoti tinkamas jų kūrimo technologijas.


Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
Matematikos, fizinių mokslų, informacijos ir duomenų bazių valdymo, operacinių sistemų, programavimo kalbų ir algoritmų žinios ir gebėjimas jas taikyti sprendžiant multimedijos technologijų uždavinius;
kompiuterinės grafikos, informacijos vizualizavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos, interneto technologijų bei kompiuterinio dizaino pagrindų žinios.
Multimedijos elementų kūrimo, apdorojimo ir saugumo principų bei multimedijos programinės įrangos inžinerijos pagrindų žinios.
Gebėjimai tirti
Atpažinti ir analizuoti naujų multimedijos produktų bei sistemų poreikį, kurti jų koncepcijas ir planuoti jų kūrimo strategijas;
vertinti multimedijos duomenų apdorojimo sudėtingumą bei gebėti juos interpretuoti naudojant dalykinės srities terminus.
Specialieji gebėjimai
Stebėti, konceptualizuoti ir analizuoti reiškinius, vykstančius srityse, kuriose taikomos multimedijos technologijos, modeliuoti tuos reiškinius, kokybiškai ir kiekybiškai aprašyti, vertinti;
derinti teorijos ir praktikos elementus, kurti programų sistemų prototipus, jų kompiuterinį dizainą ir atlikti su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus projektavimo sprendimams pagrįsti;
dirbti su multimedijos programine ir technine įranga, taikyti standartinius analizės, projektavimo, kūrimo, testavimo metodus;
įvertinti priimamus multimedijos technologijų sprendimus etiniu, meniniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.
Socialiniai gebėjimai
Aiškiai ir teisingai raštu ir žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms;
gebėti dirbti grupėje bei taikyti kūrybines, vadybos ir technines žinias kuriant tarpdisciplininius projektus.
Asmeniniai gebėjimai
Prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus, įvertinti jų poveikį ir padarinius žmogiškųjų vertybių atsakomybės aspektais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika: Iš viso studijuojami 46 studijų dalykai. Pagrindiniai Multimedijos ir kompiuterinio dizaino studijų programos dalykai yra Kompiuterinė grafika, Interneto puslapių programavimas, Kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai, Grafinio dizaino pagrindai, E-paslaugų technologijos, Mobiliųjų prietaisų multimedija, Animacijos pagrindai.
Studijų programoje yra numatytos 2 praktikos: pažintinė (trukmė – 2 savaitės) ir gamybinė (trukmė – 8 savaitės).
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Multimedijos ir kompiuterinio dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti informatikos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai: galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės: Multimedijos ir kompiuterinio dizaino studijų programos absolventai – informatikos mokslų bakalaurai – turi išsamų supratimą apie multimedijos technologijų projektavimą ir kūrimą integruojant multimedijos turinio kūrimo, informacinių technologijų, kompiuterinio dizaino ir skaitmeninės informacijos perdavimo technologijų žinias. Absolventas galės dirbti multimedijos projektuotojo, programuotojo, konsultanto darbą, užimti multimedijos turinio ir interneto tinklalapių kūrėjo, tinklalapių ir interaktyviosios televizijos turinio redaktoriaus pareigas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Multimedijos ir kompiuterinio dizaino pirmosios pakopos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistratūros studijų programose.