Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-19

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450411

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, turinčius apskaitos mokslo žinių, išmanančius apskaitos sistemos funkcionavimo principus ir metodologiją, gebančius savarankiškai spręsti kompleksinius su apskaitos funkcija susijusius uždavinius, pagal organizacijos veiklos/verslo specifiką įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą, taikant įstatymus/teisės aktus, spręsti organizacijų veiklos problemas, remiantis finansų, mokestinės atskaitomybės sudarymo žiniomis, prisitaikant prie aplinkos pokyčių.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Suprasti organizacijas ir jų aplinką kaip savitą socialinį-ekonominį reiškinį, remiantis klasikinėmis ir šiuolaikinėmis vadybos ir ekonomikos teorijomis.
A2 Žinoti apskaitos sričiai būtinus matematikos, statistikos metodus ir technikas bei informacines technologijas.
A3 Apibrėžti skirtingų tipų organizacijų teisinio funkcionavimo, organizavimo ir valdymo ypatumus, siejant apskaitos ir finansų, marketingo, žmonių išteklių, projektų valdymo teorijas, nacionalinio bei tarptautinio verslo kontekste.
A4 Žinoti organizacijoje vykstančių verslo procesų apskaitymo, informacijos išoriniams ir vidiniams vartotojams pateikimo ir analizės koncepcijas bei metodus.
A5 Žinoti skirtingų tipų organizacijų apskaitos sistemos funkcionavimo ypatumus.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Sisteminti informaciją apie organizaciją ir jos aplinką bei apie marketingo, finansų, projektų ir žmonių išteklių vadybos funkcijas naudojantis apskaitos metodais.
B2 Pažinti organizacijų ir verslo valdymo problemas naudojantis finansų apskaitos, mokesčių bei verslo informacijos analizės metodų žiniomis taikant adekvačius kiekybinius ar /ir kokybinius tyrimo metodus.
B3 Interpretuoti organizacijų ir verslo valdymo problemas, naudojantis finansų apskaitos, mokesčių bei verslo informacijos analizės metodų žiniomis, taikant sisteminę prieigą bei globalų požiūrį.
B4 Spręsti organizacijų ir verslo valdymo problemas naudojantis finansų apskaitos, mokesčių bei verslo informacijos analizės metodų žiniomis.
B5 Apibrėžti finansų apskaitos ir atskaitomybės bei audito tyrimo ribas įvertinant platesnį ekonominį, teisinį ir politinį kontekstą.
Specialieji gebėjimai:
C1 Praktiškai taikyti apskaitos informacines technologijas finansų, marketingo, žmonių išteklių, projektų valdymo funkcijų apskaitymui, analizei ir vertinimui.
C2 Formuoti apskaitos politiką, praktiškai taikant įstatymus ir teisės aktus, verslo ir viešo sektoriaus organizacijose.
C3 Tvarkyti organizacijų finansinę, valdymo ir mokestinę apskaitą, naudojantis tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir dalykinėmis apskaitos ir mokesčių žiniomis.
C4 Organizuoti objektyvios ir savalaikės informacijos išorinėms valstybinėms bei finansinėms institucijoms ir vidiniams vadybos poreikiams pateikimą, analizę problemų identifikavimui bei galimų sprendimo būdų parinkimui.
C5 Užtikrinti apskaitos sistemos ir audito veiksmingumą bei informacijos patikimumą.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Gebėti pritaikyti įgūdžius savarankiškai ir darbo komandoje veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą.
D2 Efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu, vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos ir audito terminologiją, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Vadovautis buhalterių ir auditorių profesinės etikos principais.
E2 Gebėti dirbti tarp - dalykinėse tradicinėse ir virtualiose (menamose) darbo grupėse bei organizacijose.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama atliekant praktiką ir parengiant bakalauro baigiamąjį darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami keletą kartų: tarpinių atsiskaitymų metu, atsiskaitant už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu. Taikomas teigiamas arba neigiamas įvertinimas, pažymys pagal dešimtbalę skalę.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojama studijų krypties pagrindų dalykai: Matematika 1, Inovatyvios informacinės technologijos, Mikroekonomika, Dalykinis komunikavimas ir retorika, Matematika 2, Makroekonomika, Vadyba, Informacijos sistemos ir socialinių duomenų analizė, Mokesčiai ir apmokestinimas, Ekonominė statistika, Marketingo pagrindai, Apskaitos pagrindai, Verslo teisė, Ekonometrija, Finansų pagrindai, Įmonės išteklių planavimas ir pirkimų valdymas, Verslo įmonių apskaita, Tarptautinio verslo ekonomika, Elektroninis verslas, Valdymo apskaita, Tarptautinė apskaita, Viešojo sektoriaus apskaita, Įmonės veiklos analizė, Verslo finansavimo modeliai. Iš viso 24 moduliai.
Studijuojama bendrieji universitetinių studijų dalykai: Filosofijos alternatyvos, Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis).
Studijų programoje numatyta praktika ir bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
3, 5-7 semestruose studentai gali pasirinkti 54 kreditų apimties Pagrindinės arba 30 kreditų gretutinės studijų krypčių alternatyvas. Studijuojama: Žmonių išteklių vadyba, Projektų valdymas, Apskaitos kompiuterizavimo programos, Kaštų valdymas, Verslo įmonių apmokestinimas ir mokesčių planavimas, Audito pagrindai, Įmonių socialinė atsakomybė, Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos). Alternatyvos 1 (Pardavimai ir derybos, Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai) Iš viso 9 moduliai.
Taip pat gali studijuoti gretutinės studijų krypčių, tokių kaip Ekonomika, Europos sąjungos studijos, Finansai, Matematika, Pedagogika, Politikos mokslai, Rinkodara, Viešasis administravimas, Žmonių išteklių vadyba, dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi apskaitos mokslo žinių, išmano apskaitos sistemos funkcionavimo principus ir verslo procesų apskaitymo metodologiją, geba spręsti kompleksinius su apskaitos funkcija susijusius uždavinius, savarankiškai pasirinkti jų sprendimo būdus bei metodus, pagal organizacijos veiklos ir verslo specifiką formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą praktiškai taikant įstatymus ir teisės aktus, argumentuoti ir spręsti organizacijų veiklos problemas, remiantis finansų ir mokestinės atskaitomybės sudarymo ir kitos informacijos analizės metodų žiniomis bei prisitaikant prie aplinkos pokyčių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti konsultacinį darbą audito, apskaitos ir verslo informacinių sistemų diegimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kurti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 08