Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programų sistemos (anglų k. - Software Systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, gebančius kvalifikuotai analizuoti, kurti, testuoti, diegti ir modernizuoti kompiuterių programų sistemas, atitinkančias naujausius informacinių technologijų pasiekimus, bei tenkinančias Lietuvos ūkio ir eksporto poreikius.
Studijų rezultatai:
Informatikos konceptualių pagrindų supratimas:
A1 Informatikos koncepcijų bei programų sistemų įvairovės ir specifinių jų savybių supratimas.
A2 Kompiuterių programų sistemų kūrimo metodų ir modelių supratimas.
A3 Matematinių ir loginių sprendimų paieškos metodų taikymo, formuluojant praktikoje kylančius uždavinius ir parenkant jiems sprendinius, žinios ir supratimas.
Analizės, projektavimo ir įgyvendinimo žinios, gebėjimai ir supratimas:
B1 Gebėjimas formalizuoti ir specifikuoti realaus pasaulio problemas, kurių sprendimui reikia pritaikyti informatikos metodus.
B2 Gebėjimas pasirinkti ir naudoti atitinkamas duomenų struktūras, informacijos apdorojimo, analizės, modeliavimo metodus ir priemones bei duomenų valdymo technologijas.
B3 Gebėjimas parengti projektinę dokumentaciją, projektuojant programinę įrangą bei atskirus komponentus ir duomenų bazes pagal nurodytus reikalavimus, taikant efektyvius programų sistemų projektavimo metodus ir CASE technologiją.
B4 Gebėjimas taikyti programinės įrangos gyvavimo ciklo etapų žinias, kuriant naujas programų sistemas arba vykdant esamų programų sistemų priežiūrą.
B5 Gebėjimas parinkti ir panaudoti tinkamus procesų modelius ir programavimo aplinkas tradicinių ir naujų informatikos taikymų projektuose.
B6 Gebėjimas modeliuoti, projektuoti, testuoti bei įvertinti žmogaus ir kompiuterio sąveiką bei įvairias sąsajas.
B7 Gebėjimas projektuoti informacijos apdorojimo sistemų testavimo programas ir vykdyti testavimo procesus.
B8 Gebėjimas programuoti įvairiomis kalbomis, taikant funkcinio ir loginio, objektinio ir lygiagretaus programavimo principus.
B9 Gebėjimas taikyti pagrindines robotų programavimo technologijas, metodus ir valdymo algoritmus, programuojant ir modeliuojant robotus.
Technologinės ir metodologinės žinios, gebėjimai ir supratimas:
C1 Gebėjimas naudoti projektų vadybos modelius ir metodus, projektų valdymo priemones ir technologijas, sudarant projektų planus, juos analizuojant, kontroliuojant bei koreguojant.
C2 Gebėjimas projektuoti, programuoti, plėtoti, testuoti ir vertinti programų sistemas, taikant įvairius analizės, modeliavimo, specifikavimo, projektavimo ir valdymo metodus, priemones bei technologijas.
C3 Žinios apie esamą kompiuterių techninę ir programinę įrangą, kompiuterių tinklus, debesų kompiuteriją, į paslaugas orientuotos architektūros principus, protokolus, karkasus ir technologijas bei gebėjimai juos panaudoti.
Profesinis kompetentingumas:
D1 Gebėjimas formuluoti problemų sprendimo variantus abstrakčiame lygmenyje, analizuojant ir sprendžiant įvairių taikomųjų sričių uždavinius, įvertinant technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą.
D2 Gebėjimas taikyti projektų valdymo principus, valdant riziką ir pokyčius bei įvertinant apribojimus.
D3 Gebėjimas produktyviai dirbti individualiai ir grupėje, efektyviai komunikuojant su kolegomis ir užsakovais.
D4 Supratimas, kad mokytis būtina visą gyvenimą, siekiant išmokti surasti bei raštu ir žodžiu pateikti idėjas ir siūlomus sprendimus.
D5 Gebėjimas atlikti literatūros paiešką, naudojant šiuolaikines duomenų bazes ir informacijos šaltinius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, konsultacijas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita veikla, skirta žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu, įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bakalaurai studijuoja: Matematiką, Objektinį programavimą, Informacines technologijas, Kompiuterinę grafiką, Skaitmeninės logikos pradmenis, Fiziką, Tikimybių teoriją ir statistiką, Diskrečiąsias struktūras, Duomenų struktūras, Kompiuterių architektūrą, Algoritmų sudarymą ir analizę, Programų sistemų inžineriją, Operacines sistemas, Duomenų bazes, Informacinių sistemų pagrindus, Skaitinius metodus ir algoritmus, Kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, Programavidmo kalbų teoriją, Robotų programavimo technologijas, Lygiagretųjį programavimą,
Programų sistemų analizės ir projektavimo įrankius, Programų sistemų testavimą, Objektinis programų projektavimą ir kitus dalykus.
Iš viso studentai studijuoja 28 dalykus, tiesiogiai susijusius su studijų kryptimi.
Paskutiniame studijų semestre atliekama 18 kreditų baigiamoji praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
6 ir 7 semestruose studentai gali pasirinkti 12 kreditų apimties alternatyvas, susidedančias iš studijų modulių: Optimizavimo metodai, Intelektikos pagrindai, Žmogaus-kompiuterio sąsajos projektavimas, Saityno taikomųjų programų projektavimas. 30 kreditų skirta bendrosioms alternatyvoms. 5-7 semestruose studentai taip pat gali pasirinkti 15 kreditų apimties laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi esminių matematikos, fizikos, ekonomikos, teisės ir kompiuterių mokslo pagrindų, programavimo kalbų, duomenų bazių ir interneto technologijų žinių, geba konstruoti ir analizuoti algoritmus, laisvai programuoti struktūrinio ir objektinio programavimo kalbomis, testuoti ir derinti programas, atlikti programos kokybės tyrimus, spręsti lygiagretaus programavimo ir robotų programavimo užduotis, projektuoti verslo ir saityno taikomųjų programų sistemas, savarankiškai planuoti ir vykdyti projektus, atlikti kompiuterių sistemų projektavimo poreikių analizę, specifikavimą, suprojektuoti architektūrą, duomenų bazę, įgyvendinti programų sistemą, dokumentuoti, naudotis projektavimo automatizavimo įrankiais. Pasirengęs dirbti grupėje, mokytis visą gyvenimą ir savarankiškai įsisavinti naujas informacines technologijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti individualiai, nuotoliniu būdu ar įmonėse ir organizacijose kompiuterių sistemų projektuotojo, programuotojo, testuotojo ir tinklo administratoriaus darbą, specifikuoti reikalavimus, kurti saityno programas, diegti ir prižiūrėti programų sistemas, vadovauti projektams.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijas, galima stoti į antrosios pakopos studijas.