Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kultūros ir kūrybos industrijų vadyba (anglų k. - Cultural and Creative Industries Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-34

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-83_VU_Culture_Management_BA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121LX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, išmanančius kultūros ir kūrybos industrijų, kaip savitos ekonominės srities, ypatumus ir gebančius dirbti vadybininkais tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus kultūros ir kūrybos organizacijose, spręsti jų ekonomines ir vadybines problemas, steigti ir plėtoti nuosavus kultūros ir kūrybinius verslus.
Studijų rezultatai:
Absolventas žino pagrindines organizacijų, produkto ir projektų vadybos teorijas, valdymo metodus, procesų projektavimo, pokyčių ir rizikos valdymo metodus bei geba šias žinias taikyti praktinių atvejų analizėje; geba analizuoti vadybos požiūriu aktualius mikro- bei makroekonominius procesus, įvertinti verslo kūrimo galimybes, sudaryti verslo planą, pasirinkti tinkamą organizacijai teisinę formą; geba planuoti, organizuoti ir koordinuoti organizacijos išteklius ir veiklą, atpažinti šios veiklos problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus; žino pagrindines rinkodaros teorijas ir koncepcijas, jų sąvokas ir terminus, vartotojų elgseną lemiančius veiksnius ir geba šias žinias taikyti kurdami rinkodaros programas; geba atlikti rinkodaros tyrimus, rasti ir sisteminti rinkodaros sprendimams reikalingą informaciją, organizuoti ir valdyti įvairius rinkodaros veiksmus; geba kurti kultūros produktams ir paslaugoms pritaikytas rinkodaros priemones bei jas įgyvendinti; geba analizuoti įvairių teisinių formų kultūros ir kūrybos organizacijų funkcionavimo ir valdymo ypatumus geba vystyti kultūros ir kūrybos organizacijų veiklą, atsižvelgdami į sektoriaus specifiškumą, identifikuoti ir spręsti jose kylančias problemas; geba taikyti produkto ir projektų vadybos žinias ir principus kultūros ir kūrybos produktų vadybai, kultūros ir kūrybos projektų rengimui ir įgyvendinimui; žino ekonominius, politinius ir teisinius kultūros ir kūrybos industrijų sektoriaus funkcionavimo dėsningumus ir geba taikyti juos šio sektoriaus organizacijų makrosocialinės aplinkos analizėje; geba įvertinti įvairių kultūros reiškinių socialinį ir ekonominį potencialą ir taikyti šias žinias konkrečios kultūros ir kūrybos industrijų organizacijos grėsmių ir galimybių analizėje geba atpažinti ir vertinti ekonominių, politinių ir teisinių veiksnių įtaką kultūros ir kūrybos industrijų organizacijoms; žino pagrindines teorines kultūros tyrimo prieigas, jų metodus ir principus bei geba taikyti juos kultūros reiškinių analizei; geba atpažinti ir klasifikuoti įvairius kultūros ir meno reiškinius, remdamiesi jų istorine raida ir estetinėmis ypatybėmis, analizuoti ir vertinti juos taikydami įvairių dalykų metodus žino bendrus Europos istorijos bei kultūros raidos bruožus, periodizaciją, aktualias problemas, metodologines jų tyrimo prieigas ir geba šias žinias taikyti argumentacijoje; geba analizuoti šiuolaikinės visuomenės reiškinius ir diskutuoti apie juos, skirti nuomones ir faktus; geba argumentuoti pažintinius ir vertybinius (etinius, estetinius) sprendimus; žino mokslinius darbo su informacija principus ir geba jam panaudoti informacines technologijas; geba rasti, rinkti ir analizuoti įvairioms problemoms spręsti reikalingus duomenis, adekvačiai įvertinti jų patikimumą ir mokslinę vertę, išreikšti juos kiekybine ir kokybine forma; žino pagrindinius socialinių tyrimų metodus ir geba juos taikyti atliekant socialinius tyrimus; žino pagrindinius bendravimo, bendradarbiavimo ir derybų dėsningumus bei valdymo principus ir geba taikyti juos komandiniame darbe ir praktinėse situacijose; geba analizuoti komunikacijos procesus etiniu, socialinės atsakomybės ir tarpkultūriniu aspektais bei atsižvelgdami į šiuos aspektus praktiškai organizuoti komunikacijos procesą, parinkti komunikacijos kanalus ir priemones; geba sklandžiai bendrauti ir diskutuoti dalykinėmis temomis raštu ir žodžiu naudodami šiuolaikines komunikacijos technologijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje yra trys pagrindinės užsiėmimų formos – paskaitos, seminarai ir konsultacijos. Paskaitų metu dažniausiai taikomi aiškinamojo, probleminio, interaktyvaus dėstymo, diskusijos metodai, naudojama vaizdinė medžiaga. Seminarų metu dažniausiai taikomi atvejų ir situacijų analizės bei projektų rengimo ir pristatymo metodai. Dažnai taikomi ir debatų, diskusijos, vaidmenų žaidimų, sąvokų žemėlapio, minčių lietaus, praktinių dalykinių užduočių sprendimo, individualių ir grupinių pranešimų rengimo bei pristatymo, rašto darbų, mokslinės literatūros analizės ir aptarimo metodai. Savarankiško studentų darbo valandos yra skirtos mokslinės literatūros ir paskaitų medžiagos analizavimui ir sisteminimui, individualių ir grupinių užduočių atlikimui, projektų kūrimui ir įgyvendinimui, rašto darbų, viešų pristatymų rengimui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Daugumoje studijuojamų dalykų studentų žinios bei gebėjimai vertinami kaupiamojo balo principu. Kaupiamąją balą sudaro įvairūs tarpiniai įvertinimai, kurie gaunami naudojant įvairius metodus: uždarų klausimų testai, atsakymai į atvirus klausimus, esė vertinimas pagal kriterijus, praktinių projektų gynimas ir vertinimas pagal kriterijus, įvairių tiriamųjų darbų ir jų pristatymo vertinimas pagal kriterijus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro 5 dalykų grupės: bendrieji vadybos pagrindų dalykai (65 kr.), kultūros ir kūrybos industrijų vadybos dalykai (šiam blokui taip pat priskiriama profesinė praktika, kursinis ir baigiamasis bakalauro darbai (75 kr.)), komunikacijos ir rinkodaros dalykai (30 kr.); alternatyviai pasirenkami tarpdalykiniai kultūros ir kūrybos industrijų dalykai (25 kr.), pasirenkami bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) (BUS) (15 kr.).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programoje yra derinamos vadybos ir įvairių kultūros bei kūrybos industrijų tarpdalykinio pažinimo kompetencijos. Programa išmoko studentus žiūrėti į kultūros ir kūrybos industrijas kaip į tam tikrus produktus ir paslaugas kuriančią sritį, supažindina juos su šios srities funkcionavimo ypatumais ir moko veikti šioje srityje vadovaujantis vadybos, verslumo ir ekonominiais principais. Programoje siūlomi pasirenkamieji dalykai, skirti tarpdalykinėms kultūros ir kūrybos industrijų studijoms. Šie dalykai suteikia praktinių žinių apie šių industrijų funkcionavimo ir vadybos ypatumus bei formuoja estetinio jų pažinimo kompetencijas. Programoje dirba dėstytojai mokslininkai ir kultūros bei kūrybos industrijų specialistai praktikai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai gali dirbti įvairiose kultūros sektoriaus įstaigose ir įmonėse (teatruose, muziejuose, bibliotekose, galerijose, leidyklose, kultūros centruose), taip pat kūrybinio verslo įmonėse (žiniasklaidoje, laisvalaikio bei renginių organizavimo įmonėse, reklamos agentūrose, leidyklose) vadovais, rinkodarininkais, projektų vadovais, produktų vadybininkais, taip pat gali steigti ir valdyti nuosavus verslus kultūros ir kūrybos industrijų sektoriuje.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas vadybos ir verslo administravimo, kultūros ar meno vadybos, viešojo administravimo, tarptautinio verslo, rinkodaros ir prekybos vadybos magistrantūrose.