Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lietuvių filologija ir reklama (anglų k. - Lithuanian phylology and promotion)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Literatūra ir lingvistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Vilniaus universitetas

Akreditavimo įsakymas

SV6-64

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450232

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – teikti įvairiapusį universitetinį išsilavinimą, rengti plataus profilio lietuvių filologijos specialistus, turinčius tvirtą teorinį lietuvių kalbos ir literatūros pagrindą, turinčius fundamentalių lietuvių kalbotyros, literatūrologijos žinių bei žinančius ir suprantančius reklamos diskursą ir gebančius jį susieti su filologine kvalifikacija profesinėje ir akademinėje veikloje. Šis tikslas atitinka bendrąsias šalies darbo rinkos tendencijas, darbdavių poreikius ir plečia absolventų tolesnės karjeros pasirinkimo galimybes.
Studijų rezultatai:
Absolventas žino kalbotyros ir literatūrologijos kryptis ir metodus, vartoja pagrindinius terminus, taiko tyrimo instrumentus; išmano ir geba analizuoti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius įvairiais lygmenimis. Supranta ir vartoja pagrindinius reklamos terminus; išmano reklamos reiškinį, taiko kūrimo strategijas, geba organizuoti reklamos verslą. Suvokia ir analizuoja reklamą kaip kalbinį, vizualųjį ir meninį diskursą. Identifikuoja, formuluoja ir argumentuoja mokslinę problemą, geba atlikti ir aprašyti tyrimą. Rašo, redaguoja įvairius tekstus, parengia tekstą spaudai. Rengia projektus, jiems vadovauja. Taiko kompiuterinio raštingumo, teisės pagr., rinkodaros žinias. Absolventas planuoja, organizuoja savo mokymąsi, darbą; suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą; analizuoja, kritiškai vertina informaciją; geba bendrauti pirmąja užsienio k., bendrauti ir dirbti tarptautinėje aplinkoje, komandoje; kūrybiškai ir inovatyviai elgtis kintančioje aplinkoje; yra įgijęs antrosios užsienio k. gebėjimų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Lietuvių filologijos ir reklamos studijų programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, profesinė praktika, savarankiškos užduotys. Kiekvieno programos studijų rezultato yra siekiama taikant nevienalyčius, tiek praktiniais užsiėmimais, tiek teorinėmis studijomis grindžiamus studijų metodus. Per paskaitas taikomi ir klasikiniai informaciniai metodai (pvz., paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ir kt.), ir aktyviojo mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ir kt.). Per praktinius užsiėmimus, seminarus, pratybas taikomi į studentą orientuoti studijų metodai (pvz., diskusijos, pranešimai, minčių lietūs ir kt.). Savarankiškos studijos apima projektų, referatų, įvairių rašto darbų rengimą. Ketvirtaisiais studijų metais Lietuvių filologijos ir reklamos studijų programos studentai atlieka profesinę praktiką. Studentams suteikiama galimybė atlikti praktiką leidyklose, įvairių žiniasklaidos priemonių redakcijose, reklamos agentūrose, kultūros įstaigose ir kt., taip įtvirtinamos universitete gautos žinios, pritaikomi filologinio ir reklaminio darbo įgūdžiai praktinėje veikloje. Atsiskaitant už atliktą praktiką pateikiama praktikos ataskaita, praktikos darbų aplankas. Programa baigiama bakalauro darbo gynimu. Lietuvių filologijos ir reklamos studijų programos studentai rengia kalbotyrinį, literatūrologinį arba reklamos diskurso tiriamąjį darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, projektas, kolokviumas, kontrolinis darbas, testas, esė, pranešimas, viešoji pateiktis, darbas seminaruose, atvejo analizė, mokslinio straipsnio (teksto) analizė, teorinės literatūros analizė, analitinis rašto darbas, kūrybinis rašto darbas, kolegų įvertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Lietuvių filologijos ir reklamos studijų programoje išskirtini šie dalykų blokai: pagrindines programos kompetencijas ugdantys studijų krypties dalykai, kuriuos sudaro literatūrologinės ir lingvistinės disciplinos, profesinė praktika (vieta ir pobūdis pasirenkami – darbas redakcijose, leidyklose, reklamos agentūrose, rinkodaros ir komunikacijos sektoriuose, kt.), bakalauro baigiamasis darbas; bendrieji universitetiniai dalykai; kitos disciplinos, ugdančios praktinius reklamos verbalinės ir neverbalinės raiškos, meniškumo, socialinio, psichologinio poveikio vertinimo gebėjimus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa formuoja įgūdžius, būtinus šiuolaikiniame tarpdalykiniame komunikacijos diskurse, pasižyminčiame poreikiu gebėti rašyti, kurti ir analizuoti tekstus lietuvių kalba, vertinti jų funkcijas intermedialiame reklamos diskurse. Studijų programa pasiekiamos bendrosios ir dalykinės kompetencijos išskiria Lietuvių filologijos ir reklamos programos absolventą darbo rinkoje ir užtikrina jo profesinį labilumą. Studijų programoje ugdomos studentų dalykines kompetencijas dviem skirtingomis ir kartu tarpusavyje susietomis, viena kitą palaikančiomis ir papildančiomis kryptimis: lietuvių filologijos ir reklamos kryptimis. Kompetencijų grupėje numatyti integraciniai tarpdalykiniai ir praktiniai pritaikomieji siekiniai, kurie daugiausia realizuojami dalykais, vienu metu ugdančiais ir filologinio, ir reklaminio darbo kompetencijas. Savo ruožtu lietuvių filologijos krypties kompetencijos skaidomos į dar labiau specializuotas lietuvių kalbotyros ir lietuvių literatūrologijos sričių kompetencijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti leidyklose, laikraščių, televizijos ir radijo redakcijose, elektroninėse leidybos priemonėse, kultūros įstaigose redaktoriumi, stilistu, kalbos tvarkytoju; viešųjų ryšių specialistu reklamos agentūrose, valstybinėse ir komercinėse įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali tęsti studijas humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose, išlaikęs papildomus egzaminus – verslo ir viešosios vadybos krypčių magistrantūros programose.