Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lenkų filologija (anglų k. - Polish philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
- Parengti gilias žinias turintį lenkų filologijos bakalaurą, puikiai mokantį lenkų kalbą (C1-C2) ir gerai išmanantį Lenkijos kultūrą ir tradicijas;
- supažindinti studentus su svarbiausiais lenkų filologijos mokslo dalykais, kalbos ir rašto istorija, pagrindiniais lenkų literatūros bei kultūros raidos etapais, šiuolaikinėmis kalbos ir literatūros problemomis;
- suteikti bendrąjį filologinį išsilavinimą, ugdyti gebėjimus savarankiškai analizuoti kalbos ir literatūros raiškos formas;
- ugdyti studentų savarankiškumą, kritinį mąstymą bei atvirumą kitoms kultūroms.
Studijų rezultatai:
Dalykinės kompetencijos:
- Esminės kalbotyros žinios ir gebėjimai: lenkų kalbos sistemos supratimas ir analizė įvairiais lygmenimis.
- Esminės literatūros mokslo žinios ir gebėjimai: lenkų literatūros supratimas ir analizė.
- Lenkijos kultūros supratimas.
- Lenkų kalbos komunikaciniai gebėjimai (C1-C2).
- Kalbos (literatūros) tyrėjo kompetencija.
- Gebėjimas taikyti filologines žinias ir gebėjimus praktikoje Universitete ir už jo ribų.

Bendrosios kompetencijos:
- Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktikoje.
- Analitinis ir kritinis mąstymas.
- Valstybinės ir užsienio kalbų mokėjimas.
- Tarpkultūrinė kompetencija ir gebėjimas dirbti grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis.
- Nusiteikimas mokytis ir siekti kokybės.
- Kūrybiškumas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
- Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, mokomoji ir profesinė praktika, savarankiškas užduočių atlikimas.
- Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.).
- Seminarai ir pratybos vyksta, pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: grupės diskusiją, minčių lietų, pranešimų rengimą ir skaitymą (savarankiškai ar poromis) ir kt.
- Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbams, rašiniams, referatams rengti pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip pat grįžtamajam ryšiui vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus.
- Praktika atliekama ne tik Universitete, bet ir už jo ribų (vertimų biuruose, leidyklose, redakcijose, bibliotekose, mokyklose ar kitur). Atsiskaitant už atliktą praktiką pateikiama praktikos ataskaita.
- Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas lingvistinis ar literatūrologinis empirinis tyrimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
- Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
- Kiti vertinimo būdai: nuolatinis vertinimas, ataskaitos, pristatymai, projektinė veikla, savęs ar kolegų įvertinimas, praktika.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
- Studijų programą sudaro lenkų filologija (pagrindinė kryptis – mažiausiai 165 kr.) ir bendrosios universitetinės studijos (mažiausiai 15 kr.).
- Taip pat numatyta galimybė nuo antro kurso rinktis kitos krypties (šakos) gretutines studijas (60 kr.).
- Lenkų filologijos studijos apima kalbotyrą, kalbinę komunikaciją (tekstų supratimą, kūrimą ir vertimą), literatūrą ir kultūrą.
- Kalbos ir literatūros tyrėjo kompetencija ugdoma rengiant ir ginant bakalauro baigiamąjį darbą (20 kr.).
- Mokomajai ir profesinei praktikai skirta 15 kr., studentai gali rinktis jos pobūdį: vertimą, redagavimą, dialektologinę arba bibliotekinę praktiką, lenkų kalbos mokymą.
- Pasirenkamieji lenkų kalbos, kalbotyros, literatūros ir kultūros dalykai sudaro mažiausiai 35 proc. pagrindinės krypties studijų.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai turi lanksčias galimybes individualizuoti studijas pagal savo interesus - iki 50 proc. programos pasirinkti pačiam:
a) tikslingai gilintis į įvairius lenkų kalbos, kalbotyros, literatūros aspektus;
b) rinktis VU siūlomas gretutines studijas, tarp jų ir dalyko pedagogiką, skirtą siekiantiems pedagogo profesinės kvalifikacijos (60 kred.);
c) derinti įvairių krypčių ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus (15 kred.);
d) rinktis profesinės praktikos pobūdį (15 kred.)

Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Dalis studijų programos vykdoma užsienio (lenkų) kalba
• Visapusiškos lenkų filologijos studijos, įvairiais lygiais (nuo teorinių žinių ir jų praktinio taikymo iki analizės, sintezės ir vertinimo) apimančios lenkų kalbą, kalbotyrą, literatūrą ir kultūrą;
• Lanksčios galimybės individualizuoti studijas pagal savo interesus - iki 50 proc. programos pasirinkti pačiam.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję lenkų filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertėjais, ekskursijų vadovais, administratoriais, redaktoriais įvairiose kultūros, švietimo, leidybos institucijose, institucijose, susijusiuose su tarptautiniu (ypač - Lietuvos ir Lenkijos) bendradarbiavimu, taip pat įvairiose verslo ir gamybos srityse, kur reikalaujama gerų lenkų kalbos žinių ir gebėjimų.

Tolesnių studijų galimybės:
Lenkų filologijos absolventai gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programų, pirmiausia - filologijos krypčių grupės: vertimo, bendrosios ar taikomosios kalbotyros, literatūros antropologijos ir kultūros, intermedialiųjų literatūros studijų, semiotikos ar kt., taip pat kai kuriose socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.