Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - General Practice Nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠVK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531GX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550913

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti slaugytoją, gebantį pagal kompetenciją inovatyviai, kokybiškai organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei sveikatos mokymą, atsakingai, operatyviai, kūrybiškai veikti, priimti argumentuotus sprendimus, perteikti profesinę informaciją, holistinį požiūrį ir socialinį atsakingumą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
- Vadovautis tarptautine ir nacionaline sveikatos politika, teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą, įgyvendinant slaugą.
- Kritiškai sisteminti ir susieti žinias apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką; taikyti sveikatos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, organizuojant slaugą ir sveikatos mokymą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
- Taikyti tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos ir inovacijų diegimo problemoms spręsti.
-Atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
Specialieji gebėjimai:
- Nustatyti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius organizuojant slaugą, atsižvelgiant į gyvensenos bei aplinkos rizikos veiksnius.
- Atlikti slaugos intervencijas, vertinti slaugos rezultatus.
- Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, inicijuoti ir savarankiškai teikti nedelstinas gyvybės išsaugojimo priemones ūmių būklių, krizių ir nelaimių atvejais.
- Skatinti asmenis, šeimas, grupes sveikai gyventi, įtraukti juos į sveikatos problemų valdymą.
Socialiniai gebėjimai:
- Veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti sveikatos priežiūros specialistų komandoje įgyvendinant slaugos procesą ir praktinį sveikatos priežiūros specialistų rengimą.
- Bendrauti žodžiu ir raštu su sveikatos priežiūros ir kitų sektorių specialistais, vadovaujantis profesine etika, demonstruojant toleranciją įsitikinimų įvairovei ir tarpkultūriniams skirtumams.
Asmeniniai gebėjimai:
- Tobulinti asmeninę profesinę praktiką, pasirenkant mokymosi strategijas ir metodus; formuoti etinėmis vertybėmis grindžiamą slaugytojo profesijos įvaizdį.
- Demonstruoti socialinį atsakingumą, savarankiškai užtikrinti įgyvendinamo slaugos proceso kokybę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo ir studijavimo metodai grindžiami numatomais studijų rezultatais bei kiekvieno dalyko turiniu. Teorinis mokymas su praktiniu mokymu derinamas realioje klinikinėje aplinkoje. Teoriniams dalykams taikomi paskaitos, seminaro, probleminio dėstymo, minčių lietaus, sąvokų analizės, diskusijos ir kt. metodai; specialiesiems gebėjimams ugdyti naudojami demonstravimo, klinikinės situacijos analizės, darbo porose, realių situacijų imitavimo metodai, praktiniai užsiėmimai ir praktikos; gebėjimų vykdyti tyrimus ugdymui taikomi informacijos paieškos, duomenų rinkimo vietoje, empirinio tyrimo metodai, kritinio mąstymo ugdymui – grupinio darbo, savirefleksijos, viešo pristatymo, projekto rengimo ir kiti metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų dalykų rezultatų pasiekimų įvertinimui naudojami vertinimo raštu (testas, sąvokų žemėlapis, slaugos planas, projektas, praktinės veiklos ataskaita, egzaminas) ir vertinimo žodžiu (kolokviumas, didaktinis testavimas, atvejo analizė, projekto ir praktikos ataskaitos gynimas) metodai. Vertinimas atliekamas, taikant kaupiamąjį vertinimą ir naudojant individualų kaupiamąjį indeksą. Studijos baigiamos profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimu ir gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis – 171 kreditas.
Studijuojami dalykai: anatomija, fiziologija, patologija; bendroji slauga; aplinkos sveikata ir infekcijos kontrolė; moters ir vaiko sveikatos priežiūra; bendruomenės slauga ir sveikatos stiprinimas; vaikų slauga; terapinė slauga ir farmakologija; geriatrinė slauga; specialioji terapinė slauga; būtinoji pagalba ir intensyvioji slauga; psichikos sveikatos slauga; chirurginė slauga; taikomųjų tyrimų metodologija; bendravimo psichologija ir profesinė etika bei kt.
Privalomosios studijų krypties praktikos: bendrosios slaugos; akušerinės slaugos; vaiko sveikatos priežiūros; bendruomenės slaugos; vaikų slaugos; geriatrinės slaugos; terapinės slaugos; intensyviosios slaugos; psichikos sveikatos slaugos; chirurginės slaugos; baigiamoji praktika.
Studijuojami bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo dalykai: specialybės kalba; specialybės užsienio kalba; sveikatos informacinės technologijos; sveikatos sociologija; praktinė filosofija.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis pageidaujamą užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų).
Pasirenkamosios praktikos, skirtos gilinimuisi kryptyje:
bendruomenės sveikatos priežiūros / psichikos sveikatos priežiūros; skubiosios medicinos pagalbos / anestezijos ir intensyviosios slaugos; specialiosios chirurginės slaugos / specialiosios terapinės slaugos.
Numatyti laisvai pasirenkamieji dalykai (LPD) (6 kr.). Juos studentas renkasi iš bendro kolegijos LPD sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dėmesys studentų praktinio pasirengimo kokybei. Praktinių įgūdžių studentai įgyja specializuotuose kabinetuose, dirbdami su modernia simuliacine įranga. Siūloma praktikų, skirtų gilinimuisi kryptyje, įvairovė; praktikas studentai gali rinktis pagal pageidaujamas specializuotas slaugos sritis.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose (įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose ir kitose įstaigose)
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai, baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022 m. gegužės mėn.