Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ergoterapija (anglų k. - Occupational therapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Ergoterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-51

Akreditavimo vertinimo išvados

VK_Ergoterapija_prof.BA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531GX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550915

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ergoterapijos programa skirta rengti aukštojo koleginio išsilavinimo reabilitacijos specialistus, kurie savarankiškai arba bendradarbiaujant su reabilitacijos specialistų komanda atliks asmens sveikatos priežiūrą, apimančią pacientų galimybių grąžinimą, palaikymą ar sutrikimų kompensavimą tikslinga veikla (kasdienine, darbine, laisvalaikio), siekiant padėti pacientams savarankiškai gyventi, atsižvelgiant į jų norus, poreikius bei visuomenės nustatytus reikalavimus.
Studijų rezultatai:
Naudotis informacinėmis komunikacijomis ir technologijomis ieškant informacijos ir ją apdorojant. Kaupti, interpretuoti ir sistemingai taikyti mokslo pasiekimus. Demonstruoti žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžius, įvertinant kultūrinius skirtumus.
Demonstruoti mokslo taikomųjų tyrimų atlikimo įgūdžius. Skleisti ir taikyti bendrąsias žinias praktikoje, akcentuojant problemų sprendimą. Dirbti savarankiškai, savikritiškai.
Vertinti naujas situacijas, veiklas ir priimti tinkamus sprendimus bei parinkti ir taikyti tikslingas veiklas. Paaiškinti teorinius profesijos pagrindus, jos prigimtį, ryšį su sveikata, profesinės veiklos tikslą, žmogaus sandarą, funkcijas jo santykį su aplinka ir užimtumu. Paaiškinti ryšių tarp visuomenės sveikatos, socialinio glaudumo, darbo teisių ir bendruomenės bei jos užimtumo ir supančios aplinkos, svarbą. Vertinti holistiniu požiūriu, asmens protinius, fizinius, dvasinius, socialinius poreikius ir galimybes.Parengti ir taikyti ergoterapinę programą skirtą užtikrinti asmens ir/ar bendruomenės gerovę atsižvelgiant į sveikatą, socialines situacijas ir/ar aplinką.
Naudoti veiklas funkcijos atgavimui arba ieškoti naujų veiklos būdų, įtraukiant kompensacines ir kūrybines asmens galias.
Identifikuoti asmens ir aplinkos veiksnių įtaką veiklos našumui ir pritaikyti aplinką asmens įgalinimui. Parinkti ir pritaikyti ergoterapijos teorijas ir modelius, atlikti veiklos analizę ir sintezę siekiant geriausių rezultatų kiekvienam asmeniui ir bendruomenei. Bendrauti / bendradarbiauti su asmenimis, bendruomene ir kitais specialistais. Demonstruoti socialinę partnerystę. Profesionaliai veikti etiniu, deontologiniu ir teisiniu požiūriu.
Vadovautis moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu. Kritiškai vertinti kiekybinių ir kokybinių tyrimų rezultatus ir vadovautis įrodymais pagrįsta praktika.
Mokytis, organizuoti ir planuoti veiklas kuriant naujas idėjas bei prisitaikant prie naujų situacijų. Pristatyti ergoterapiją ir konsultuoti jos vykdymo klausimais. Organizuoti prevencinę veiklą. Plėtoti ergoterapijos paslaugas atsižvelgiant į asmenų ir/ar bendruomenės poreikius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita/Įtraukianti paskaita; Diskusijos/Debatai; Dokumentų analizė; Stebėjimas; Informacijos paieška; Praktinių įgūdžių demonstravimas; Atvejo analizė (atvejo studijos); Problemų sprendimas; Probleminis mokymas; Tikrovės imitavimas / Simuliacija; Demonstravimas; Patirties refleksija; Vaidmenų žaidimai; Minčių lietus; Klausimai, atsakymai; Minčių (sąvokų) žemėlapis; Vizualizacijos; Darbas poromis; Darbas grupėse; Garso/ vaizdo įrašų komentavimas; Teksto vertimas; Testavimas; Laboratoriniai darbai; Pristatymo pagal temą rengimas; Procedūrų atlikimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Psichologija; Sveikatos teisė ir administravimas; Farmakologija;Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika; Reabilitacija; Bendroji ergoterapija; Ergoterapijos modeliai; Anatomija ir fiziologija; Bendroji ir klinikinė patologija; Genetika; Kineziologija; Slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba; Atramos ir judėjimo sistemos ligos ir žmogaus veiklos; Mokymo metodai ergoterapijoje; Funkcinės būklės ištyrimas; Priemonės lengvinančios žmogaus veiklų atlikimą; Klausos, regos sutrikimai ir žmogaus veiklos; Aplinkos pritaikymas; Psichikos sveikatos sutrikimai ir žmogaus veiklos; Senų ir pagyvenusių žmonių, turinčių veiklos sutrikimų, ergoterapija; Nervų sistemos ligos ir žmogaus veiklos; Ergoterapija bendruomenėje; Darbinės veiklos ir ergonomika; Vaikų, turinčių veiklos sutrikimų, ergoterapija; Užimtumo terapija; Profesinio bakalauro baigiamasis darbas; Pažintinė praktika; Ergoterapijos modelių taikymo praktika; Pirma profesinės veiklos praktika; Antra profesinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Mityba ir fizinis aktyvumas; Rekreacijos pagrindai; Kinezioteipavimas; Fizinių ypatybių lavinimas; Taisyklingo sporto ir sveikos gyvensenos principai; Psichikos sveikata ir bendruomenė; Masažas; Aromaterapija; Tarpkultūrinis bendravimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti ergoterapeutu sveikatos priežiūros įstaigose, profesinės reabilitacijos įstaigose, vaikų su negalia ugdymo įstaigose, specifinėse socialinės reabilitacijos ir globos įstaigose, pensionatuose, savarankiško gyvenimo namuose, protezinių, ortopedijos gaminių, techninių priemonių pritaikymo įstaigose, institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia, savivaldybių padaliniuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs papildomąsias studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-22