Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vidurinio ugdymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3440011

Valstybinis kodas

301001101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Įgyjamas išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Brandos atestatas, 3014
Brandos atestatas, 3015

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Dvejų metų vidurinio ugdymo programa skirta viduriniam išsilavinimui įgyti. Vidurinio ugdymo programos turinį struktūriškai sudaro dvi dalys: bendrojo lavinimo branduolys, privalomas visiems mokiniams, ir pasirenkamasis ugdymo turinys: privalomai pasirenkamieji dalykai ir mokinio laisvai pasirenkamieji dalykai. Vidurinio ugdymo programos pagrindas yra ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarant jiems galimybes planuoti profesinę karjerą, pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus.
Branduolio apimtis - 60 proc. viso pamokų laiko, o pasirenkamųjų - 40 proc.
Vidurinio ugdymo branduolį sudaro dalykai: dorinio ugdymo (tikybos arba etikos, lietuvių kalbos (gimtosios arba valstybinės), mokymosi kalbos (nelietuvių mokyklų mokiniams), užsienio kalbos, matematikos ir bent vieno pasirinkto dalyko iš socialinio ugdymo srities (istorijos, geografijos) arba integruotas socialinių mokslų kursas, gamtamokslinio ugdymo mokinio pasirinkto vieno dalyko (biologijos, fizikos, chemijos) arba integruotas gamtos mokslų kursas, mokinio pasirinkto vieno meninio ugdymo (dailės, muzikos, dramos, choreografijos, šiuolaikinių komunikatyvinių menų), technologinio ugdymo arba integruotas menų ir technologijų kursas, kūno kultūra (bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos). Iš kiekvienos srities privalomas bent vienas dalykas.
Vidurinio ugdymo programoje dalykų turinys pateikiamas kursais ir moduliais. Galimi du skirtingi to paties dalyko kursai: bendrasis ir išplėstinis. Bendrasis kursas perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes. Jis apima plačiai vartojamas dalyko sąvokas, pagrindinius dėsningumus, svarbiausias idėjas, jų kontekstą ir praktinį taikymą, veiklos kompetenciją, vertybines nuostatas. Išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokiniams savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, mokymuisi operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis.
Maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius 32, minimalus privalomas pamokų skaičius 28.
Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi pagal vidurinio ugdymo programą (taip pat ir modifikuotą) branduolį sudarančius dalykus gali rinktis bendruoju ar išplėstiniu kursu (išskyrus modifikuoto dalyko). Į pasirenkamąjį ugdymo turinį privalomai pasirenkamas ir specialusis dalykas (specialiąsias pamokas).
Specialiųjų poreikių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą vidurinio ugdymo programą (adaptuotą, specialiąją) ugdymo branduolį sudarantys dalykai pateikiami tik pagal bendrojo kurso programą. Pasirenkamojo ugdymo turinį sudaro privalomai pasirenkami specialieji dalykai (specialiosios pamokos).