Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programavimas ir internetinės technologijos (anglų k. - Computer programming and WEB-technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6616

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ruošti kvalifikuotus IT specialistus, kurie gebėtų atlikti įvairias informacinių sistemų projektavimo, programavimo, techninės bei programinės įrangos diegimo ir valdymo, internetinių sistemų teikiančių e-paslaugas kūrimo ir valdymo, kompiuterių tinklų administravimo, įmonės (savo veikloje naudojančios arba kuriančios IT paslaugas) veiklos planavimo ir organizavimo užduotis. Specialistai turi gebėti prisitaikyti prie vis atsinaujinančių ir greitai kintančių technologijų bei rinkos sąlygų.
Studijų rezultatai:
PIT studijų programą baigę specialistai bus įgiję problemų sprendimo, programinės įrangos kūrimo gebėjimus, išmanys informacinių sistemų projektavimą, IT verslo procesus ir jų valdymą, projektų valdymą, dalykinę komunikaciją ir savo praktinėje veikloje gebės:
• taikyti duomenų struktūrų, algoritmų, internetinių technologijų, struktūrinio ir objektinio programavimo žinias, sprendžiant įvairaus sudėtingumo programavimo ir naudotojo sąsajų kūrimo uždavinius;
• taikyti asmeninių kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinias parenkant tinkamus įrankius darbui konkrečioje dalykinėje srityje, diagnozuojant įrangos gedimus, planuojant atnaujinimus, užtikrinant saugų darbą;
• naudotis vietinių ir globalių kompiuterių tinklų paslaugomis;
• analizuoti duomenis, parinkti tinkamas duomenų struktūras ir sudaryti informacijos apdorojimo algoritmus;
• projektuoti ir programuoti grafines naudotojo sąsajas, taikant taškinės ir vektorinės grafikos bei grafinio programavimo žinias;
• projektuoti, realizuoti ir testuoti duomenų bazes įvairiose programinėse aplinkose, užtikrinančias žmogaus ir kompiuterio sąveiką;
• projektuoti, konstruoti, testuoti ir derinti įvairaus sudėtingumo programinius produktus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir bus pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų:
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai.
Praktikos – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas – 9 kreditai
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
- Internetinės technologijos;
- Kompiuterių tinklų administravimas;
Studento pasirinkimai:
Gilindami žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis vieną iš specializacijų ir laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų studijų programų. Studentamas siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, kinų, rusų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šios studijų programos studentai turi galimybę rinktis vieną iš dviejų specializacijų.
Pasirinkę internetinių technologijų specializaciją gilins žinias įvairių tipų interneto svetainių, paslaugų ir informacijos sistemų projektavime ir realizavime, naudojant šiuolaikiškas internetines technologijas.
Pasirinkę kompiuterių tinklų administravimą gilins žinias kompiuterių tinklų ir serverių administravime, taikant modernius techninius ir programinius sprendimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pirmoji praktika, mokomoji programavimo praktika, bus atliekama kolegijoje, naudojant įvairius programuojamus valdiklius. Antrame kurse praktika atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat bus renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu ir praktika tiesiogiai siesis su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas informatikos studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2012-03-29, 2018-02-12