Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ergoterapija (anglų k. - Occupational therapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Studijų krypties šaka

Ergoterapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras
Ergoterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450915

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos kūrybingus ir verslius ergoterapijos specialistus, pasirengusius profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams bendruomenės, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse; gebančius taikyti žinias, vertybes ir įgūdžius praktikoje dirbant individualiai ir grupėse su skirtingo amžiaus ir įvairius veiklos sutrikimus turinčiais pacientais, bendradarbiaujant specialistų komandoje, įsipareigojant žmogaus teisėms ir profesinei etikai
Studijų rezultatai:
Programos absolventas geba:
1.Integruoti įvairių mokslo krypčių žinias ir taikyti jas ergoterapeuto praktikoje
2.Analizuoti ir vertinti įvairaus amžiaus asmenų kasdienę, darbinę bei laisvalaikio veiklas, nustatyti sutrikimus.
3.Glaudžiai bendradarbiaujant su asmenimis/bendruomenėmis taikyti kvalifikuotas ergoterapijos paslaugas sveikatos priežiūros, ugdymo, socialinės reabilitacijos įstaigose.
5.Parinkti ir taikyti atitinkamas teorijas, ergoterapijos modelius bei metodus, siekiant tenkinti individų/bendruomenės veiklos ir sveikatos poreikius.
6.Dirbti tarpdisciplininėje komandoje, konsultuoti kitus specialistus ergoterapijos klausimais .
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi įvairūs studijų metodai: tradiciniai – tradicinės ir interaktyvios paskaitos, seminarai, ir šiuolaikiniai-inovatyvūs problemų sprendimu grįsti mokymo metodai: vaidybiniai žaidimai, atvejo analizė, debatai, diskusijos, grupiniai darbai, projektai, mokymasis realių situacijų metu.
Ikiklinikinis praktinis mokymas vyksta specialiai pritaikytose auditorijose.
Praktikos yra specializuotos ir vyksta realiose darbo vietose: įvairių tipų sveikatos įstaigose: ligoninėse, reabilitacijos klinikose, sanatorijose, specialiojo ugdymo mokyklose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojančiųjų žinios vertinamos nuo 1 iki 10 balų. Galutinis dalyko vertinimo balas susideda iš savarankiško darbo ir praktinių užsiėmimų vertinimo (iki 0,5 galutinio balo), bei egzamino (ne mažiau 0,5 galutinio balo). Savarankiško darbo užduočių įvertinimo balai yra kaupiami didėjančios sumos principu, egzamino metu nustatomas galutinis pažymys, kuris yra lygus tarpinių pažymių ir jų apimties koeficientų sandaugų sumai. Egzaminai dažniausiai yra vykdomi raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų dalies dalykų apimtis yra 120 kreditų:Ergoterapijos pagrindai:teorijos ir modeliai I, Anatomija, fiziologija ir patologija; Biomechanika ir dinaminė anatomija; Modulis I.Reabilitacijos pagrindai, Modulis II. Ergoterapija esant fizinei negaliai I; Ergoterapijos pagrindai: teorijos ir modeliai II; Modulis III. Ergoterapija esant fizinei negaliai II; Inovatyvios ergoterapijos technologijos, Modulis V. Žmogaus veiklos problemos ir ergoterapija įvairiuose amžiaus tarpsniuose. Modulis VI.Psichosocialinė ergoterapija; Kūrybiniai ergoterapijos metodai.
Praktika – 42 kreditai
Studijų programa baigiama baigiamojo darbo rengimu, jų gynimu ir įvertinimu
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai sudaro 12 kreditų, du pasirenkamieji dalykai yra tarptautiniai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos specialybės dalykai dėstomi probleminio mokymo metodu, daug dėmesio skiriama ikiklinikiniam praktinių įgūdžių ugdymui
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta ergoterapeuto kvalifikacija suteikia teisę dirbti sveikatos priežiūros įstaigose, profesinės reabilitacijos įstaigose, vaikų su negalia ugdymo įstaigose, socialinės reabilitacijos ir globos įstaigose, pensionatuose, savarankiško gyvenimo namuose, protezinių, ortopedijos gaminių, techninių priemonių pritaikymo įstaigose,institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia, savivaldybių padaliniuose
Tolesnių studijų galimybės:
6 lygio kvalifikacija suteikia galimybę tęsti 7 lygio (magistrantūra) studijas Lietuvoje ir užsienyje.