Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Visuomenės sveikata (anglų k. - Public health)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Visuomenės sveikata

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450915

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-06-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti pagrindinį europinius standartus atitinkantį universitetinį visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą, parengiant specialistus, turinčius mokslinio darbo pagrindus ir gilias šiuolaikinės visuomenės sveikatos žinias, tinkamą požiūtį ir praktinius gebėjimus, reikalingus visuomenės sveikatos poreikių vertinimui, tinkamos sveikatos politikos strategijos formavimui, programų ir projektų rengimui, įgyvendinimui bei sugebančius organizuoti į individualius poreikius orientuotą sveikatos mokymą ir užtikrinti sveikatą palaikančios ir stiprinančios elgsenos sklaidą visuomenėje
Studijų rezultatai:
Visuomenės sveikatos bakalauras žino ir supranta šiuolaikinės visuomenės sveikatos principus, Europos Sąjungos, Lietuvos sveikatos politiką, geba analizuoti gamtines, darbo aplinkos, demografines, gyvenimo kokybės, elgsenos ir gyvensenos charakteristikas, vertinti visuomenės ir atskirų jos grupių sveikatą, kurti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas, vertinti jų efektyvumą. Turi bendravimo, vadybos, darbo komandoje, naudojimosi informacinėmis technologijomis, projektų valdymo įgūdžius, geba moksliškai pagrįsti argumentus, atstovauti ir ginti sveikatos politikos interesus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Atvejo studijos, pranešimai, projektai, moksliniai tyrimai, paskaitos
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema. Žinios vertinamos pažymiais. Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant šį vertinimą, studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu ar grupiniu darbu, referatu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo – neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino ir (ar) baigiamojo darbo gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 200 kreditų:
Biologija ir genetika, Įvadas į visuomenės sveikatos studijas, Anatomija ir fiziologija, Ekonomikos ir vadybos pagrindai, Biochemijos ir sveikatos biofizikos pagrindai, Sveikatos politika ir programų rengimas, Sveikatos psichologija, Klinikinės medicinos pagrindai, Aplinka ir sveikata, Slaugos pagrindai, Sociologinių tyrimų metodika, Epidemiologija ir biostatistika, Sveikatos stiprinimas ir mokymas, Kursiniai darbai, Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika, Sveikatos stiprinimas ir darbo aplinka, Sveikatos sociologija, Mikrobiologija ir infekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika, Vaikų ir jaunimo sveikata, Sveikatos etika ir teisė, Pirminė sveikatos priežiūra ir ligų valdymas, Lietuvos socialinė politika, Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, Kūno įvaizdis ir visuomenės sveikata, Taikomoji mityba, Mitybos fiziologija, Maisto biochemija, Maisto sauga, Dietos vertinimas ir planavimas.
Praktikos apimtis –19 kreditų.
Studijų programa baigiama baigiamojo darbo rengimu, jų gynimu ir įvertinimu.
Specializacijos:
Mityba
Studento pasirinkimai:
6 kreditus studentas gali rinktis iš laisvai pasirenkamų studijų dalykų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Visuomenės sveikatos studijos suteikia plačias visuomenės sveikatos bakalauro kompetencijas, didesnį dėmesį skiriant šiuolaikinės visuomenės sveikatos kompetencijoms, bendruomenių sveikatos stiprinimui ir vietinei sveikatos politikai. Galimybė pasirinkti mitybos specializaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Parengti specialistai galės įsidarbinti: savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės sveikatos centruose, sveikatos programų rengimo skyriuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ugdymo įstaigose, sveikatos programų vadybininkais, valstybinėse institucijose, dirbančiose sveikatos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
6 lygio kvalifikacija suteikia galimybę tęsti 7 lygio (magistrantūra) studijas Lietuvoje ir užsienyje.
Įgijus visuomenės sveikatos specialisto diplomą absolventas gali tęsti mokymąsi pagal neformaliojo švietimo/ specializacijos programas.