Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011KX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460421

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-09-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukščiausio lygio teisės specialistus, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir kompelksiškai spręsti įvairių sričių bei sudėtingumo teisinio reguliavimo problemas, socialiai atsakingai taikyti teisės normas bei aptarnauti viešą ir privatų sektorius nacionaliniame, regioniniame ir tarptautiniame lygmenyse, laikantis profesinių kvalifikacinių kokybės bei etikos standartų.
Studijų rezultatai:
1.1. Studentai turi įgyti fundamentalias teisės žinias, išmanyti viešosios ir privatinės teisės principus ir institucinę sistemą, jų tarpusavio santykį, teisės santykį su politiniais, ekonominiais ir socialiniais procesais.
1.2. Studentai turi įgyti platų teorinių ir praktinių žinių apie teisių ir laisvių esmę ir paskirtį suvokimą, žinoti atskirų teisės šakų principus ir jų normų turinį, išmanyti teisinių institucijų sandarą ir sąrangą.
2.1.Naudojant globalių politinių ir teisnių procesų, ekonominio vyksmo dėsnių žinojimą bei specialiuosius mokslinių tyrimų metodus, studentai turi gebėti taikyti analitinį kritinį, teisinį mąstymą bei gebėti rinkti ir analizuoti informaciją, reikalingą svarbioms praktinėms ir mokslinėms problemoms spręsti bei aiškinti ir taikyti teisės normas atskirose visuomeninių-teisinių santykių srityse.
2.2. Studentai, naudodami teisės terminiją, turi gebėti analizuoti praktines asmens bei socialinių darinių elgesio situacijas, sklandžiai ir teisiškai argumentuotai perteikti mintis įvairioms auditorijoms, analizuoti informaciją apie teisinius ir socialinius procesus, kelti pagrįstas hipotezes, gebėti savarankiškai vykdyti teisės srities mokslinius tyrimus, pagrįsti daromas išvadas logikos dėsniais paremtais argumentais žodžiu ir raštu, taip pat gebėti užmegzti bei išlaikyti profesinius santykius su individais, grupėmis.
3.1. Studentai turi gebėti taisyklingai taikyti teisės normas ir suprasti jas išreiškiančius dokumentus, analizuodami teisės šaltinius ir kritiškai vertindami skirtingas nuomones ir pozicijas.
3.2. Studentai turi gebėti priimti teisinius sprendimus, suprasti šiuolaikinius teisinio reglamentavimo kontekstus, veiksmingai taikyti teisės žinias, analizuoti ir organizuoti teisinius procesus.
3.3. Studentai turi gebėti priimti sprendimus taikydami specializuotas (pošakines) teisės normas ir gebėti teikti kompleksines teisines išvadas, atsižvelgiant į kitų sričių teisinių santykių regalmentavimo ypatumus bei juose vyraujančią specifiką.
4.1. Studentai turi gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis naudodami inovatyvias technologijas, komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją teisės srityje.
4.2. Studentai turi gebėti savarankiškai ir dirbdami komandoje nustatyti teisės pažeidžiamumo elementą turinčio socialinio ginčo sprendimo teisines priemones ir būdus, kurie geriausiai atitiktų ir tikslingai keistų susidariusią situaciją bei užtikrintų veiksmingą socialinių santykių subjektų teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jų realizavimą.
5.1. Studentai turi gebėti tobulėti ir mokytis visą gyvenimą, priimti inovatyvius sprendimus ir atlikti teisinius mokslinius tyrimus.
5.2. Studentai turi gebėti priimti naujoves, identifikuoti teisines problemas, jas adaptuoti ir panaudoti savo profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, kurie atitinka skirtingus studentų mokymosi stilius ir poreikius. Daugelio kursų dėstyme, siekiant efektyvesnio žinių įsisavinimo, apjungiami keletas metodų: teorinė, įtraukianti, interaktyvi, orientuota į probleminį mokymą paskaita; pratybos ir seminarai, kurių metu studentai atlieka praktines užduotis, analizuoja atvejus ir situacijas, rengia atskirų temų prezentacijas, dalyvauja diskusijose, konsultuoja kolegas, rengia individualius ir komandinius projektus, aptaria šaltinius bei vaizdinę medžiagą ir pan; mokydamiesi savarankiškai, analizuoja literatūrą, ieško informacijos, rašo rašto darbus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas, susidedantis iš tarpinių atsiskaitymų (koliokviumų, kontrolinių, praktinių darbų, individualių ir komandinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo, rašto darbų ir kt.) ir egzaminų raštu arba raštu ir žodžiu vertinimo.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programoje studijuojami šie studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba (anglų), Teisės logika, Teisės istorija, Lotynų teisinė terminija, Teisinės institucijos ir profesijos, Teisės teorija, Romėnų teisė, Teisės filosofija, Konstitucinė teisė, Baudžiamoji teisė (bendroji dalis), Administracinė teisė, Civilinė teisė (bendroji dalis), Technologijų teisė ir duomenų apsauga, Teisės psichologija, Socialinių tyrimų metodai, Administracinio proceso teisė, Darbo teisė, Baudžiamoji teisė (specialioji dalis), Civilinė teisė (specialioji dalis), Kursinis darbas, Civilinio proceso teisė, Baudžiamojo proceso teisė, Tarptautinė viešoji teisė, Nacionalinio saugumo teisė, Šeimos ir paveldėjimo teisė, Finansų ir mokesčių teisė, Tarptautinė privatinė teisė, Europos Sąjungos teisė, Prievolių teisė, Kriminologija, Valstybės tarnybos teisė, Savivaldos ir rinkimų teisė, Viešųjų pirkimų teisė, Korupcijos prevencija ir kontrolė, Kriminalistika, Kriminalinė žvalgyba, Vykdymo proceso teisė, Verslo teisė, Bankroto teisė, Tarptautinės žmogaus teisių apsauga, Kursinis darbas 2, Teisinis argumentavimas ir retorika, Intelektinė teisė, Mediacijos teisė ir alternatyvūs ginčo sprendimai, Teismo medicina, Teisminio proceso inscenizacija. Studijų metu studentai turi Profesinę praktiką ir Teisinio darbo praktiką, bendra jų apimtis 24 ECTS. Studijos baigiamos Teisės baigiamuoju egzaminu ir Magistro baigiamuoju darbu, kuriems bendrai skiriama 23 ECTS.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Teisės studijų programą yra vykdoma Vilniuje (Dariaus ir Girėno g. 21) arba Klaipėdoje (Bijūnų g. 17)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Teisės studijų programos absolventai turi teisę dirbti teisinį darbą teisinėse institucijose, įvairiose organizacijose, pagal įstatymų reikalavimus užsiimti advokato, notaro, anstolio veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Teisės programos absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų srities trečiosios pakopos studijose.