Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bioinžinerija (anglų k. - Bioengineering)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Biotechnologijos

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121FX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Bakalauro bioinžinerijos studijų programos tikslas yra parengti bioinžinerijos bakalaurą, turintį pamatinių žinių mikrobiologijos, biochemijos, ląstelės biologijos, genų inžinerijos, biologinių sistemų modeliavimo ir biochemijos inžinerijos srityje, sugebantį taikyti teorines žinias praktinėms problemoms spręsti.
Studijų rezultatai:
-Žino ir sistemiškai supranta biotechnologijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
-Turi nuosekliai susietų pagrindinių biotechnologinių (molekulinės biologijos, genų inžinerijos, bioinformatikos) žinių.
-Geba taikyti savo žinias ir supratimą biotechnologinėms problemoms formuluoti ir spręsti tinkamais būdais.
- Geba taikyti savo žinias ir supratimą bioprocesų analizei ir renkantis metodus ir biotechnologinę įrangą.
-Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
-Turi darbo su biotechnologine įranga įgūdžių.
-Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant biotechnologines problemas.
-Supranta technologinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes
-Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje.
-Moka bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene bei plačiąja visuomene.
Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitas veda kvalifikuoti dėstytojai, turintys teorinių ir praktinių žinių biotechnologijose bei susietose srityse;
Baigiamasis darbas orientuotas į studento savarankišką darbą, vadovaujant dėstytojui; jis pagrįstas problemų sprendimu;
Laboratoriniai darbai – mokymasis naudojant laboratorinę įrangą, stiprinant studentų praktinius įgūdžius;
Pratybos yra pagrįstos užduotimis bei savarankišku darbu, atsiskaitant už jį dėstytojui.
Praktikos atliekamos įmonėse, organizacijose bei mokslinėse institucijose, kurių veikla yra susijusi su studijų kryptimi.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu, laboratorinių darbų ataskaitos, kontroliniai darbai, kolokviumai, referatų rašymas bei pristatymas žodžiu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bioinžinerijos bakalaurai studijuoja matematiką, fiziką, informacines technologijas, vadybą,biologiją, bendrąją ir analizinę chemiją, fizikinę chemiją, biofarmaciją, biochemijos pagrindus ir metodus, organinę chemiją, cheminę kinetiką, gamtinių junginių chemiją, mikrobiologijos pagrindus, genų inžinerijos pagrindus, chromatografijos pagrindus, mikrobiologinę technologiją, bioetiką, bioduomenų gavybą, imunologiją ir kt.
Studentai turi pažintinę praktiką, kurios metu susipažįsta su biotechnolginėmis įmonėmis. Profesinės veiklos praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete bei mokslo ir gamybinės praktikos mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė – 12 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami laboratorinių tyrimų atlikimo, laboratorinės įrangos naudojimo ir kiti gebėjimai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra skirta pagrindinių biotechnologijos žinių suteikimui skirant išskirtinį dėmesį biocheminei inžinerijai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programa skirta paruošti specialistus, sugebančius dirbti biotechnologijos, maisto ir žemės ūkio pramonės, bioenergetikos įmonėse, kokybės kontrolės ir mokslo tyrimo įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus bioinžinerijos I pakopos studijų programą, studijas galima tęsti vienoje iš studijų krypties grupių: gyvybės mokslai (biologija, biologija ir genetika, genetika, mikrobiologija ir biotechnologija, molekulinė biologija, biochemija), technologijos mokslai (bioinžinerija, biotechnologija, pramoninė biotechnologija) ar sveikatos mokslai (farmacija) magistrantūros studijų programose.