Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (anglų k. - Pre-school and Pre-primary Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531MX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550112

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Parengti pedagogą, gebantį į ugdymo procesą įtraukti šeimą, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias ir individualią patirtį, ugdyti jo savarankiškumą, kūrybiškumą, aplinkos ir savo šalies pažinimą, mokėjimo mokytis pradmenis.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą, absolventai:
1. išmanys istorinius, filosofinius, psichologinius, tarpkultūrinius ugdymo mokslo aspektus bei švietimo politikos, darnaus vystymosi, vadybos ir lyderystės teorijas;
2. taikys švietimo ir ugdymo mokslo žinias, informacines technologijas atliekant ugdymo tyrimus ir interpretuojant rezultatus.
3. žinos asmens raidos ir brandos teorijas, suvokdami ugdytinių įvairovę;
4. analizuos ugdymo mokslinę ir informacinę literatūrą, taikys šiuolaikinius informacijos kaupimo, analizės ir sisteminimo būdus;
5. vertins individualius ugdytinių poreikius, polinkius, gebėjimus, raidą, diferencijuos ir individualizuos ugdymo procesą; ugdys vaikų savarankiškumą;
6. bendraus ir bendradarbiaus su ugdytinių tėvais (globėjais), kolegomis, socialinių ar švietimo pagalbą teikiančių tarnybų atstovais siekiant bendrų tikslų;
7. gerbs kiekvieną ugdytinį, bus atviri, lankstūs pedagoginėje sąveikoje su vaiku ir jo šeima;
8. žinos ugdymo procesų planavimo ir valdymo strategijas, metodus, technologijas, pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo būdus;
9. suvoks specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų (įtraukiojo ugdymo) ir gabių vaikų ugdymosi kontekstą; išmanys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodiką;
10. identifikuos ugdymo problemą, suformuluos tyrimo tikslą, uždavinius, rinks, apdoros, analizuos, tyrimo rezultatus, formuluos išvadas ir rekomendacijas;
11. vertins individualius ugdytinių poreikius, polinkius, gebėjimus, atitinkamai koreguos ugdymo/-si turinį, kurs saugią, mokymąsi skatinančią aplinką bei dialogu grįstas grupinės veiklos situacijas;
12. planuos ir organizuoti ugdymo/-si procesą, numatyti ir valdyti reikalingus išteklius, naudoti įvairias mokymosi priemones, metodus, skaitmenines technologijas, ugdyti informacinę kultūrą.
13. bendraus ir bendradarbiaus su tėvais (globėjais), teiks konstruktyvų kiekvieno ugdytinio pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį.
14. ugdys tautinės tapatybės supratimą ir toleranciją kitoniškumui;
15. bendraus taisyklinga profesine lietuvių ir užsienio kalba, atliks pedagogo veiklos tyrimus tobulinant profesinę veiklą;
16. pristatys idėjas, argumentuos sprendimus, veiks ir mokysis bendradarbiaujant komandoje, koordinuos projektinę veiklą, puoselės Lietuvos kultūrą ir gamtą, dalyvaus švietimo kaitos procesuose;
17. reflektuos savo pedagoginę veiklą, nustatys žinių ir gebėjimų spragas, apsibrėš asmeninio tobulėjimo kryptis, prisiims atsakomybę už savo darbo rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimties balų kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jo koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.
Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų: ugdymo filosofija, profesinė užsienio kalba 1,2,3, profesinės kalbos kultūra ir retorika.
Pedagoginių studijų apimtis yra 60 kreditų: ugdymo psichologija, raidos ir ypatingo vaiko psichologija, edukologijos pagrindai, ugdymo tyrimų pagrindai, specialioji pedagogika ir įtraukusis ugdymas tame tarpe 30 kreditų praktikos (stebėjimo praktika, pedagoginė praktika 1, pedagoginė praktika 2, pedagoginė praktika 3, savarankiška pedagoginė praktika) ir 3 kreditai – pedagoginių studijų baigiamasis darbas.
Ikimokyklinio ugdymo specializacijos modulis yra 90 kreditų: ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos organizavimas, ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, matematikos pažinimas ir žaidimai, aplinkos pažinimas ir socializacija, vaikų kalbinės komunikacijos ugdymas, vaikų literatūra ir tautosaka, ugdymas drama 1,2, vaikų dailė ir technologijos 1,2, muzikinis ugdymas 1,2, fizinio aktyvumo ugdymas, vaiko sveikata, švietimo vadyba, socialinė ir šeimos pedagogika, teisės pagrindai, žmogaus sauga, informacijos ir komunikacijos technologijos, tame tarpe 9 kreditai – profesinio bakalauro baigiamasis darbas.
Studento pasirenkami dalykai sudaro 15 kreditų.
Studijuojami šie dalykai: ugdymo projektų valdymas/renginių organizavimas, Profesinis etiketas/ Etiketo pagrindai, Kalbų studijos1/Karjeros planavimas ir pasiekimų aplanko formavimas, Kalbų studijos 2/ Etninė kultūra ir multikultūriškumas, Eksperimentai ir inovacijos ugdyme/STEAM ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.
Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų esmė – užtikrinti teorijos ir praktikos dermę. Jau pirmame kurse stebėjimo praktikos metu studentams sudaromos sąlygos išbandyti save praktinėje veikloje. Pedagoginės teorijos paskaitos skaitomos skirtingais ugdymo metodais dirbančiose, lyderiaujančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigę studijas absolventai galės dirbti auklėtojais ir/ar priešmokyklinės grupės pedagogais visų tipų valstybinėse ir/ar nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei steigti neformalaus ugdymo įstaigas ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupes.
Tolesnių studijų galimybės: Absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.