Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ergoterapija (anglų k. - Occupational Therapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Studijų krypties šaka

Ergoterapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Ergoterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-51

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Ergoterapija_prof. BA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531GX038

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550915

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti ergoterapeutą, gebantį tirti, vertinti, koreguoti asmens savarankiškumą irbiopsichosocialines funkcijas, parinkti technines priemones, per tikslingą veiklą skatinti asmenis siekti savarankiškumo kasdieninėje veikloje, mokyti sveikos gyvensenos, ugdyti darbinius ir kūrybinius įgūdžius asmens ir visuomeniniu lygmeniu; bendraujantį ir bendradarbiaujantį daugiaprofilinėje komandoje.
Studijų rezultatai:
● Vertinti asmens savarankiškumą ir funkcinę būklę, identifikuoti sutrikusias veiklas, vadovaujantis norminiais dokumentais, teisės aktais.
● Taikyti informacines ir komunikacines technologijas, atliekant taikomuosius tyrimus.
● Vykdyti sudarytą ergoterapijos programą, ir tikrinti jos efektyvumą optimalios gyvenimo kokybės užtikrinimui, taikant būdus ir priemones veiklos problemoms koreguoti. Sudaryti ergoterapijos programą pagal pasirinktą modelį.
● Dirbti daugiaprofilinėje komandoje, laikantis medicinos etikos principų ir per tikslingą veiklą skatinti asmenis siekti savarankiškumo.
● Vertinti aplinkos pritaikomumą ir asmens saugumą, skleisti profesinę patirtį.
● Vertinti asmenį kaip fizinę ir socialinę visumą, ugdant kūrybinius ir darbinius įgūdžius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
įtraukianti paskaita, grupės diskusija, seminarai, testavimas, refleksija žodžiu ir raštu, darbas grupėse, atvejo analizė, filmų peržiūra, demonstravimas, dokumentų analizė, vaidmenų žaidimai, praktinės situacijos analizė, kūrybiniai metodai, projektinis darbas, grafinis vaizdavimas, profesinės veiklos praktikos refleksija ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas.
Vertinimo metodai:
testavimas, apklausa raštu/ žodžiu, refleksijos parengimas, atvejo analizės parengimas, dokumentų analizės parengimas, temos parengimas ir pristatymas, projekto parengimas, plakato pristatymas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai 17 kreditų:
Informacijos technologijos, Psichologijos pagrindai, Užsienio kalba, Mokymo metodai.
Studijų krypties dalykai 84 kreditai:
Įvadas į ergoterapijos studijas, Anatomija, fiziologija, Visuomenės sveikatos pagrindai, Kineziologija. Biomechanika, Būtinoji medicinos pagalba. Slaugos pagrindai, Judesių atlikties modeliavimas, Ergoterapijos modeliai ir tyrimo metodai, Kūrybinės meno terapijos I, Ergoterapija bendruomenėje, Ergoterapija terapiniams pacientams, Patologijos pagrindai, Ergoterapija vaikams ir paaugliams, Ergoterapija neurologiniams pacientams, Ergoterapija traumatologiniams, ortopediniams pacientams, Fizinė medicina ir reabilitacija, Ergoterapija geriatriniams pacientams, Ergoterapija psichiatriniams pacientams, Techninių pagalbos priemonių ir aplinkos pritaikymas, Taikomieji tyrimai. Statistikos pagrindai.
Profesinės veiklos praktikos - 42 kreditai (Ergoterapija psichiatriniams ir geriatriniams pacientams – 8 kr., Ergoterapija vaikams ir paaugliams - 8 kr., Ergoterapija neurologiniams, traumatologiniams pacientams – 6 kr., baigiamoji praktika – 20 kr.)
Baigiamasis darbas ir kvalifikacinis egzaminas- 10 kreditų:
Kvalifikacinis egzaminas – 3 kr., Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 7 kr.
Pasirenkami dalykai – 27 kreditai.
Specializacijos:-
Studento pasirinkimai: pasirenkamiems dalykams skiriama 27 kreditai. 18 kreditų sudaro gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai / kitos krypties studijų dalykai: Ergonomika, Masažas, Sąnarių mobilizacija, Kūrybinės meno terapijos II, Sveikatos psichologija . 9 kreditai skiriami laisvai pasirenkamiems dalykams. Studijų programa siūlo: Apiterapijos pagrindai,Inovatyvios technologijos reabilitacijoje ir kt... Studentai gali laisvai rinktis dalykus dėstomus kitose Kauno kolegijos studijų programose iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo per Studijų valdymo sistemą (SVS) arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Praktiniai užsiėmimai vyksta klinikinėse mokymo bazėse, globos namuose, dienos centruose, pirminės sveikatos priežiūros, ortopedijos įstaigose ir kt. Studijuojamos įvairios tikslingos veiklos terapijos: dailės, dramos, tekstilės, keramikos darbai. Studentai turi galimybę išvykti studijuoti arba atlikti praktiką užsienyje pagal Erasmus mainų programą (Estijoje, Graikijoje, Maltoje, Kroatijoje, kt.). Tiriamojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant savarankišką mokslinį tyrimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Ergoterapijos studijų programos absolventai dirba sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas; profesinės reabilitacijos įstaigose, vaikų su negalia ugdymo įstaigose; specifinėse socialinės reabilitacijos įstaigose; globos įstaigose; pensionatuose; savarankiško gyvenimo namuose; protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose; institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia; savivaldybių padaliniuose. Absolventai taip pat užsiima privačia veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai, baigę ergoterapijos koleginių studijų programą, po papildomų studijų (ne ilgesnių kaip 60 kreditų), gali tęsti studijas pagal antrosios pakopos studijų programą toje pačioje studijų kryptyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022.05.01