Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Akušerija (anglų k. - Midwifery)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Studijų krypties šaka

Akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicina

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Akušeris

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Akušerija_PB_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531GX041

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550912

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti akušerį, gebantį organizuoti ir atlikti nėščiosios, gimdyvės, naujagimio sveikatos priežiūrą ir mokymą normalaus ir patologinio nėštumo bei gimdymo metu, prižiūrėti reprodukcinę moters sveikatą įvairiais amžiaus tarpsniais, teikiant akušerinę priežiūrą patvirtintose sveikatos priežiūros įstaigose.
Studijų rezultatai:
1. taikys profesinės veiklos teorijas, teisės aktus ir norminius dokumentus, integruojant akušerijos ir ginekologijos, gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, prižiūrint nėščiąsias, gimdyves, naujagimius bei pacientes, turinčias ginekologinių problemų.
2. atliks akušerijos mokslo taikomuosius tyrimus ir kurs įrodymais grįstą praktiką, skleis profesinę patirtį akušeriams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams.
3. prižiūrės nėščiąją ir vaisių normalaus ir patologinio nėštumo metu, taikant šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas, argumentuotai pagrįs sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
4. stebės ir teiks priežiūrą gimdyvei, vaisiui iki gimdymo, naujagimiui po gimdymo, priims gimdymą, atliks naujagimių gaivinimą savarankiškai ir komandoje.
5. vykdys profilaktikos, onkoginekologinių susirgimų, pasirengimo motinystei (tėvystei) programas, mokant sveikos gyvensenos, konsultuojant šeimos planavimo klausimais.
6. vertins vaisių, moterį ir naujagimį holistiniu požiūriu, laikantis saugumo, patikimumo, ekologiškumo, įtakos aplinkai principų, teiks paslaugas praktinėje akušerio veikloje, kuriant naujas idėjas, vykdant akušerijos mokslo ir praktikos sklaidą.
7. savarankiškai priims profesinius sprendimus, vertinant jų poveikį akušerio praktinėse situacijose, prisiims atsakomybę, laikantis etikos principų, perteikiant žinias ir praktinę patirtį sveikatos priežiūros personalo rengime.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Problemų sprendimo užduotys, literatūros analizė, sąvokų žemėlapiai, situacijų sprendimas simuliacinėse klasėse, demonstravimas, vaidmenų žaidimai, problemų sprendimo užduotys, atskiro atvejo analizė, projektai, mokslinių straipsnių apžvalga, pristatymai, pranešimai, informacijos paieška, mokslinės literatūros, internetinių šaltinių analizė, empirinio tyrimo metodai, pranešimo rengimas ir pristatymas, savo veiklos ir savęs įsivertinimo metodai: praktikos dienoraštis, savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiškas darbas, egzaminas).
Testai, atvejo analizės ataskaitos parengimas ir pristatymas, video situacijos ataskaita ir pristatymas, užduočių atlikimo stebėjimas, praktinio darbo pristatymas, aplanko metodas, grupinis projekto pristatymas, individualus užduočių pristatymas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai 12 kreditų:
Profesinė kalba (anglų, vokiečių, prancūzų). Lotynų kalba, Informacijos technologijos, Žmogaus sauga.
Studijų krypties dalykai 168 kreditai:
Psichologijos pagrindai, Studijų įvadas. Medicininės teisės ir vadybos pagrindai akušerijoje, Mikrobiologija, Farmakologija, Profesinė etika, Anatomija, fiziologija, patologijos pagrindai, Biofizika. Radiologija. Biochemija, Bendroji slauga, Pirmoji medicinos pagalba, Klinikinių dalykų pagrindai, Terapinė slauga, Chirurginė slauga, Mažos rizikos nėštumo ir gimdymo akušerinė priežiūra, Didelės rizikos nėštumo ir gimdymo akušerinė priežiūra, Lytinis auklėjimas ir šeimos planavimas, Taikomieji tyrimai akušerijoje, Naujagimio priežiūra, Vaikų ligos, priežiūra. Genetika.
Profesinės veiklos praktikos:
Bendrosios slaugos profesinės veiklos praktika, Naujagimio priežiūros profesinės veiklos praktika, Gimdymo priėmimas ir postnatalinės priežiūros profesinės veiklos praktika, Nėščiosios priežiūros profesinės veiklos praktika, Akušerinės priežiūros profesinės veiklos praktika, Pooperacinės ir ginekologinės slaugos profesinės veiklos praktika, Intensyviosios slaugos profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Baigiamasis vertinimas: kvalifikacijos egzaminas 3 kreditai, profesinio bakalauro baigiamasis darbas 7 kreditai.
Gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai - 24 kreditai:
Šeimos sveikata, Kritinės būklės akušerijoje, Visuomenės sveikatos mokymas, Sveikatos sociologija, Mityba ir dietetika, Būtinoji pagalba ir intensyvioji slauga, Genetiniai tyrimai nėštumo metu, Ginekologinė slauga
Laisvai pasirenkamieji dalykai 6 kreditai:
Dalykai iš Kauno kolegijos siūlomo sąrašo, kuris talpinamas Moodle sistemoje.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Žinias ir gebėjimus galima gilinti pasirenkant dalykus iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo, kuris talpinamas Moodle sistemoje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos organizuojamos integruojant įvairias klinikines disciplinas, ikiklinikiniai praktiniai užsiėmimai vyksta simuliacinėse klasėse, klinikinės slaugos studijos vyksta pirminio lygio praktikos centruose, antro lygio ligoninėse bei visuose trečio lygio ligoninės padaliniuose.
Studentams sudaromos galimybės studijoms ar praktikai išvykti į kitų šalių institucijas pagal Erasmus programą.
Tiriamojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant savarankišką mokslinį tyrimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai gali vykti studijoms arba atlikti praktiką užsienyje. Įgiję akušerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti akušeriu savarankiškai ir sveikatos priežiūros specialistų komandoje, teikdami paslaugas licencijuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendruomenėje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų dalykų rezultatų įskaitymo universitetinėse pirmosios pakopos studijose aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022 05 09