Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Intermedialios literatūros studijos (anglų k. - Intermedial Studies of Literature)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Literatūrologija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-596_VU_Intermedialios literaturos studijos_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211NX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470220

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kvalifikuotus literatūros ir kultūros specialistus, interpretatorius, išmanančius šiuolaikinio meno teorijas ir procesus, suvokiančius naujausių literatūros ir meno technologijų svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, atitinkančius Europos ir pasaulio literatūros, kultūros ir meno specialistų standartus.
Studijų rezultatai:
Absolventai geba apibrėžti literatūros ir kitų menų bei šiuolaikinių technologijų kuriamą teorinę šiuolaikinės kultūros sampratą, lyginti literatūros ir kitų menų sąveikos šiuolaikinėse medijose principus ir technines galimybes, analizuoti literatūros teksto kaitos galimybes, sukurti šiuolaikine literatūros, meno, kultūros teorijos samprata grįstą sisteminį požiūrį į literatūros bei kitų menų tekstus, į skirtingus kultūros diskursus, nustatyti literatūrų, menų, kultūrų kanonų, žanrų ribas, autorines ir autentiškas mokyklų paradigmas, skirtingų žanrų ir kultūrų komunikacijos būdus; nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos orientuotos į studentą. Kontaktinis darbas sudaro apie 30 proc. viso studento darbo krūvio. Programoje numatytos paskaitos, seminarai. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai, bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai vyksta nedidelėmis grupėmis, pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir kt. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbams rengti .
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų vertinimas, kaip ir studentų atsiskaitymo formos, yra kaupiamojo pobūdžio: darbas seminaruose, vieši atskirų teorinių sistemų, teorinių ir praktinių interpretavimo būdų analizės pristatymai seminaruose, literatūros ir meno artefaktų, istorinio pobūdžio reiškinių, reikšmingų tyrimui tendencijų apžvalgos ir analizės vieši pristatymai seminaruose, diskusijos seminaruose, atsakymai į uždaro ir atviro pobūdžio klausimus raštu, rašto darbai, esė, egzaminai raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai Intermedialių literatūros studijų dalykai yra: “Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, poststruktūralizmas“, „Naratologija:literatūra, kinas reklama“, “Drama tarp literatūros ir teatro“, „Intermedialumas: literatūra, tapyba, kinas“, „Menų dialogas šiuolaikinėje lietuvių literatūroje“, „Vizualumo studijos“, „Diskurso dirbtuvės“, „Modernizmo ir avangardizmo paradigma Vakarų Europos ir lietuvių kultūroje“, „Mokslo tiriamasis darbas“, Šiuolaikinės diskurso ir teksto teorijos“.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis jų poreikius atitinkančius dalykus iš 15 pasirenkamųjų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tokia programa, kurioje integruotos literatūros (daugiausia lietuvių), meno (daugiausia vizualios ir audiovizualios) ir kultūros teorijos studijos yra vienintelė programa Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti literatūros ir meno kritiku ir analitiku, redaktoriumi, leidėju, viešųjų ryšių atstovu ar žinybų konsultantu valstybinėse žiniasklaidos, kultūros ir mokslo institucijose, taip pat nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos humanitarinių mokslų srities filologijos (ar kitos) krypties doktorantūroje.