Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - General practice nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550913

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos slaugos specialistą, gebantį holistiniu požiūriu visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę, demonstruoti kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, mokantį dirbti komandoje bei vystyti mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką.
Studijų rezultatai:
- Žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, teisės aktus bei slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
- Geba kritiškai sisteminti ir integruotai taikyti gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias priimant sprendimus asmens, šeimos bei bendruomenės sveikatos praktikoje.
- Geba atlikti į slaugos praktiką orientuotus tyrimus bei taikyti tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti.
- Geba nustatyti slaugos poreikius, problemas ir suplanuoti slaugą įvairaus amžiaus asmenims.
- Geba parinkti bei atlikti slaugos veiksmus ir procedūras esant tam tikroms profesinės veiklos situacijoms.
- Geba teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu.
- Geba vertinti slaugos rezultatus taikant administravimo principus praktinėje veikloje.
- Geba ugdyti įvairaus amžiaus pacientų, jų šeimos narių bei bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius atsižvelgiant į sveikatos mokymosi poreikius.
- Geba dirbti komandoje, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, bendrauti su pacientais ir jų artimaisiais sprendžiant asmens sveikatos problemas.
- Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
- Geba planuoti ir analizuoti savo profesinę veiklą, nuolat mokytis bei tobulėti atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos, demonstravimas, stebėjimas, praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus, medicinines ir slaugos priemones, įrangą, atvejų analizės, realių situacijų imitavimas, darbas porose, grupėse ir kt. Praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei pacientų namuose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Studijuojami dalykai: Saugus darbas ir civilinė sauga; Profesinė užsienio kalba; Informacinės technologijos; Verslumo pagrindai; Bioetika ir teisės pagrindai; Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė; Anatomija, fiziologija ir bendroji patologija; Bendroji slauga; Lotynų kalba; Akušerinė slauga ir šeimos sveikata; Vaikų sveikatos priežiūra ir slauga; Gerontologija ir geriatrinė slauga; Farmakologija; Biochemijos, biofizikos ir radiologijos pagrindai; Bendravimo ir medicinos psichologija; Terapinė slauga; Chirurginė slauga; Psichikos sveikatos slauga; Bendruomenės slauga ir sveikatos ugdymas; Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga ir kt.
Praktikos: Vaikų sveikatos priežiūra; Akušerinė slauga; Vaikų slauga; Geriatrinė slauga; Terapinė slauga; Chirurginė slauga; Psichikos sveikatos slauga; Bendruomenės slauga; Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; Baigiamoji praktika. Praktikoms skirta 90 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
3 kreditus studentas gali rinktis iš studijų programoje siūlomų dalykų. Kiti 6 kreditai – laisvai pasirenkami, kuriuos studentas gali rinktis iš Panevėžio kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgaliųjų žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. Absolventas gali tęsti mokymąsi pagal neformaliojo švietimo specializuotų slaugos sričių programas: „Anestezija ir intensyvioji slauga“, „Bendruomenės slauga“, „Operacinės slauga“, „Psichikos sveikatos slauga“, „Skubioji medicinos pagalba“ ir „Anestezija“.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-05-02