Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas ir komunikacija (anglų k. - International Business and Communication)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6120

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

ISM Business field Evaluation report_2022.pdf
ISM verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas SV4-82 EN LT.pdf

Valstybinis kodas

6121LX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-02-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – absolventams suteikti žinių ir praktinių įgūdžių būtinų sėkmingai karjerai tarptautinėse rinkose veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Programa yra sudaryta atsižvelgiant į tokias tarptautinio verslo tendencijas kaip globalizacija, tarpkultūrinių verslo komandų formavimasis bei išorinės ir vidinės komunikacijos svarbos augimas. Platus mąstymas ir geras verslo aplinkos suvokimas yra vienos iš svarbiausių vadovo ar specialisto kompetencijų.
Studijų rezultatai:
Baigę šią programą, studentai gebės:
Suprasti ir paaiškinti tarptautinių rinkų veikimo mechanizmus;
Suprasti ekonominių, socialinių ir aplinkos veiksnių įtaką tarptautinio verslo plėtrai;
Taikyti komunikacijos teorijas tarptautinio verslo kontekste;
Atlikti aplinkos analizę siekiant identifikuoti tarptautinio verslo galimybes;
Taikyti kiekybinį ir kokybinį metodą moksliniam ir praktiniam tyrimui atlikti;
Paaiškinti, kaip globalinė ekonominė integracija veikia tarptautinę verslo plėtrą;
Parengti ir pristatyti tarptautinio verslo planą;
Taikyti etikos principus akademinėje ir profesinėje veikloje;
Bendrauti ir efektyviai dirbti tarpkultūrinėse ir tarpdisciplininėse komandose;
Taikyti sisteminį, kritinį ir konstruktyvų mąstymą sprendžiant problemas;
Naudoti asmeninius ir tarpasmeninius įgūdžius efektyviai komunikacijai su verslo profesionalais ir kitomis auditorijomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, savarankiškas mokymasis, praktika įmonėje ar organizacijoje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatams vertinti taikomi įvairūs vertinimo būdai: egzaminas (įskaita), tarpinis egzaminas, projektas, projekto pristatymas auditorijoje, žinių ir įgūdžių testavimas, atvejo analizė, baigiamasis darbas ir pan.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai, Mikroekonomika, Makroekonomika,
Valdysena ir verslo teisė, Strateginis valdymas, Finansų įvadas, Finansų apskaita, Rinkodaros principai, Globalios tiekimo grandinės valdymas, E-komercija, Organizacijų elgsena, Verslo etika ir tvarumas, Tarptautinis verslas, Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Komunikacijos teorijos, Tarptautinės derybos, Tarptautinė verslo komunikacija, Tarptautinė rinkodara,
Akademinių darbų rašymas ir pristatymas, Loginė argumentacija, Kiekybiniai sprendimų metodai, Matematinė analizė, Statistinė duomenų analizė, Verslo tyrimų metodai, Praktika, Baigiamasis darbas, Laisvai pasirenkami dalykai.
Specializacijos:
Tarptautinė rinkodara ir pardavimai
Tarptautinio verslo sprendimai
Organizacijų vadyba
Studento pasirinkimai:
Per studijų laikotarpį studentas laisvai gali pasirinkti 7 dalykus iš finansų, ekonomikos, vadybos, rinkodaros, komunikacijos, verslo, psichologijos studijų krypčių.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Programa dėstoma anglų kalba
2. Programos studentai, norintys išvykti į mainus, turi galimybę rinktis iš 51 universiteto esančio Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje bei Australijoje.
3. Programos studentai gali dalyvauti dvigubo diplomo programoje ir papildomai gauti BI Norwegian Business School (Norvegija), INSEEC Bordeaux (Prancūzija), Linnaeus University (Švedija) arba KEDGE Business School (Prancūzija) diplomą.
4. Studentams yra suteikiama galimybė atlikti praktiką užsienyje
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programa parengia profesionalius, įvairiapusius vadovus ir specialistus, galinčius dirbti dinamiškoje tarptautinėje aplinkoje. Programos absolventai gali rinktis karjerą tarptautinėse kompanijose komunikacijos, viešųjų ryšių, pardavimų, personalo ar projektų vadovo pozicijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė tęsti studijas magistrantūroje.