Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kelių inžinerija (anglų k. - Road Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Studijų krypties šaka

Kelių inžinerija

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

VTDK Susisiekimo keliai ir statiniai 2016 prof.BA.pdf

Valstybinis kodas

6531EX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551041

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
tikslas – parengti specialistą, gebantį planuoti, organizuoti ir vykdyti automobilinių kelių ar geležinkelių tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbus, užtikrinti kokybišką darbų atlikimą bei darbuotojų ir aplinkos saugą, rengti sausumos kelių, kelio statinių projektus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus kelių inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti. Žinos svarbiausias kelių inžinerijos sąvokas ir supras jų turinį. Turės pagrindinių kelių inžinerijos žinių, svarbių dirbant praktiškai, apie sausumos kelių/susisiekimo statinių konstrukcijas, eksploatavimo principus, statybines konstrukcines medžiagas. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. Gebės taikyti žinias geležinkelių/automobilių kelių tiesybos, sausumos kelių, transporto statinių priežiūros ir remonto problemoms spręsti, kūrybiškai taikydamas žinomus metodus. Gebės taikyti savo žinias nustatydamas sausumos kelių, transporto statinių defektus bei pažaidas, analizuos jų atsiradimo priežastis, pateiks išvadas bei sprendimus jiems spręsti, parinks tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, spręsdamas kelių inžinerijos kokybinius ir kiekybinius inžinerinius uždavinius. Gebės taikyti inžinerines žinias formuodamas bei vykdydamas transporto statinių, sausumos kelių projektavimo užduotis pagal numatytus reikalavimus. Supras įvairią projektavimo metodiką ir gebės ją taikyti projektuodamas technologinius procesus laikydamasis norminių techninių dokumentų ir teisės aktų reikalavimų.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, programine įranga ir kitais moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais. Gebės atlikti kelių, susisiekimo statinių inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus bandymus, praktinius ir laboratorinius darbus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su technologine įranga, naudojama kelių inžinerijoje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti kelių, susisiekimo statinių statybos, priežiūros, remonto technologinį procesą. Gebės derinti teorines bei taikomąsias žinias spręsdamas eismo saugumo problemas, įvertindamas komercines aplinkybes, vadovaudamasis norminiais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais ir kitais teisės aktais. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, ekonomines ir komercines aplinkybes. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje. Gebės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių problemų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys projektų vykdymo ir valdymo aspektus. Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos, individualūs arba komandiniai projektai. atvejų analizė, pažintinės išvykos. Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Specialybės kalbos kultūra, Tvari aplinka ir žmonių sauga, Sociologija, Psichologija, Darnus vystymasis.
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Taikomoji fizika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Statybinės medžiagos, Taikomoji mechanika, Inžinerinė geodezija ir praktika, Pagrindai ir pamatai, Taikomieji tyrimai, Transporto statiniai: aerodromai ir uostai, Tiltų konstrukcijos, Statinio informacinis modeliavimas, Automobilių kelių projektavimas, Inžinerinės eismo saugumo priemonės, Automobilių kelių tiesyba ir organizavimas, Automobilių kelių priežiūra, Geležinkelių projektavimas, Geležinkelių tiesyba ir organizavimas, Statybos ekonomika, Projektų valdymas, Geležinkelių priežiūra, Jungtinis semestro projektas.
Studento pasirinkimai:
Specialieji studijų dalykai: Teisė.
Laisvai studento pasirenkami dalykai - Susisiekimo sistema, Statybos teisinė dokumentacija, Geografinės informacinės sistemos, Situacijų valdymo psichologija, Duomenų valdymas ir projektavimas, Specialieji statiniai, Aplinkosaugos teisės pagrindai, Saugaus eismo valdymas, Paveldosauga, Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Pažintinė praktika, Transporto statinių projektavimo praktika, Gamybinė technologinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos absolventas gebės projektuoti, planuoti ir organizuoti sausumos kelių tiesybą, transporto statinių statybą, rekonstrukciją ar remontą, parinkti tinkamus technologinius sprendimus ir medžiagas, prižiūrėti atliekamų darbų kokybę.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą statybos inžinerijos srityje, vadovaujant geležinkelių ar automobilių kelių tiesimo ir rekonstravimo darbams, rengiant kelio statinių projektus ir techninę dokumentaciją. Įgijęs inžinerijos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmuo gali dirbti kelių sektoriuje veikiančiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, kurti savo verslą, siekti aukštesnio akademinio išsilavinimo.